Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  042/420-200
   grad@ludbreg.hr

KLASA:011-01/18-01/01

URBROJ:2186/18-01/1-18-3

Ludbreg,  21. veljače  2018.

 

 

 

 

 

PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI GRADA LUDBREGA U 2018. GODINI

 

R.B.

NAZIV PROPISA, OPĆEG AKTA ILI DOKUMENTA

PREDLAGAČ AKTA

DONOSITELJ AKTA

SAVJETOVANJE

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

1.

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega za razdoblje 2018.-2020. godine

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

2.

Plan razvoja širokopojasne infrastrukture

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

3.

Akcijski plan Strategije razvoja Grada ludbrega 2014.-2020. godine

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

4.

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim  putem

5.

Odluka o komunalnim djelatnostima

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

6.

Odluka o komunalnom doprinosu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

7.

Odluka o komunalnoj naknadi

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

8.

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Ludbreg

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

9.

Odluka o agrotehničkim mjerama na području Grada Ludbrega

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

10.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Ludbrega

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

11.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ludbrega

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

12.

 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Ludbrega za 2018. Godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim  putem

13.

Proračun Grada Ludbrega za 2019. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

14.

Program javnih potreba u području gospodarstva i poljoprivrede Grada Ludbrega za 2019. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

15.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2019. Godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

16.

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima na području Grada Ludbrega u 2019. godini

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

17.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. Godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

18.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade za 2019. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

19.

Plan utroška komunalne naknade za 2019. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

20.

Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ludbrega za 2019. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

21.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  Grada Ludbrega za 2018. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

22.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2018. Godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

23.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ludbrega 2017. godine

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Ludbrega

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

24.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ludbrega

Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

25.

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka iz Proračuna Grada Ludbrega

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

26.

Izvedbeni plan akcije „Grad Ludbreg – prijatelj djece“ za 2018. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem


Vijesti