Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  042/420-200
   grad@ludbreg.hr

KLASA:011-01/19-01/01

URBROJ:2186/18-01/1-19-3

Ludbreg,  15. veljače  2019.

 

 

 

 

 

PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI GRADA LUDBREGA U 2019. GODINI

 

 

R.B.

NAZIV PROPISA, OPĆEG AKTA ILI DOKUMENTA

PREDLAGAČ AKTA

DONOSITELJ AKTA

SAVJETOVANJE

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

1.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

2.

Odluka o upravnim tijelima Grada Ludbrega

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

3.

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2018. Godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim  putem

4.

Plan djelovanja Grada Ludbrega u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

5.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ludbrega

Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Ludbrega

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

6.

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ludbrega

Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Ludbrega

Gradsko vijeće

Elektroničkim  putem

7.

Odluka o komunalnim djelatnostima

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

8.

Odluka o komunalnom redu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

9.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Ludbrega

Gradonačelnik

Gradonačelnik

 

10.

Odluka o agrotehničkim mjerama na području Grada Ludbrega

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

11.

 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim  putem

12.

Proračun Grada Ludbrega za 2020. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

13.

Program javnih potreba u području gospodarstva i poljoprivrede Grada Ludbrega za 2020. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

14.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2020. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

15.

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima na području Grada Ludbrega u 2020. godini

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

16.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2020. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

17.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade za 2020. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

18.

Plan utroška komunalne naknade za 2020. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

19.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ludbrega za razdoblje 2020.-2023. godine

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

20.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  Grada Ludbrega za 2019. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

21.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

22.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ludbrega 2019. godine

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Ludbrega

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

23.

Izvedbeni plan akcije „Grad Ludbreg – prijatelj djece“ za 2019. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem


Vijesti