Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  042/420-200
   grad@ludbreg.hr

KLASA:011-01/20-01/01

URBROJ:2186/18-01/1-20-3

Ludbreg,  24.  siječnja  2020.

 

 

 

 

 

PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI GRADA LUDBREGA U 2020. GODINI

 

R.B.

NAZIV PROPISA, OPĆEG AKTA ILI DOKUMENTA

PREDLAGAČ AKTA

DONOSITELJ AKTA

SAVJETOVANJE

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

1.

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka iz Proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

2.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ludbrega

Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Ludbrega

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

3.

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

4.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Ludbrega

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

5.

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ludbrega

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

6.

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ludbrega

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim  putem

7.

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone sjever“ u Ludbregu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

8.

 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim  putem

9.

Strategija razvoja Grada Ludbrega 2021.-2027.

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

10.

Proračun  Grada Ludbrega za 2021. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

11.

Program u gospodarstvu, poljoprivredi i razvojnim projektima Grada Ludbrega za 2021. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

12.

Program javnih potreba u društveni djelatnostima Grada Ludbrega za 2021. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

13.

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima na području Grada Ludbrega u 2021. godini

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

14.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2021. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

15.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade za 2021. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

16.

Plan utroška komunalne naknade za 2021. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

17.

Program potpora u poljoprivredi na području Grada Ludbrega za razdoblje 2021.-2023. godine

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

18.

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega za razdoblje 2021.-2023. godine

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

19.

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Ludbrega za 2021. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

20.

Plan upravljanja imovinom Grada Ludbrega za 2021. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

21.

Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ludbrega

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem i javna rasprava

22.

Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ludbrega

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem i javna rasprava

23.

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „ Gospodarske zone sjever“ u Ludbregu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

24.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2020. godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

25.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2020.  godinu

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Elektroničkim putem

Gradonačelnik Grada Ludbrega

Dubravko Bilić

 


Vijesti