Općina Civljane

  Kontakt podaci
  Općina Civljane
  Kod doma 3, Civljane, 22310 Kijevo
  OIB: 08624197034
  022 785 8700
  opcina@civljane.hr

KLASA: 032-01/18-01/1

URBROJ: 2182/13-01/18-4

Civljane: 27, prosinca 2018. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE CIVLJANE U 2018. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Statutarna odluka o izmjeni Statuta

 općinsko upravno tijelo

rujan 2019. ili III. kvartal 2019.

30 dana

 

Općinsko vijeće

2.

Odluka o komunalnom redu

općinsko upravno tijelo

do 7. mjeseca 2019.

30 dana

.

Općinsko vijeće

3.

Odluka o komunalnom doprinosu

Općinsko upravno tijelo

do 4. veljače  2019. godine

15 dana

 

Općinsko vijeće

4.

Odluka o komunalnoj naknadi

Općinsko upravno tijelo

           do 4. veljače           2019. godine

15 dana

 

Općinsko vijeće

5.

Odluka o komunalnim djelatnostima

Općinsko upravno tijelo

do 4. kolovoza 2019. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

6.

Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Civljane

Općinsko upravno tijelo

do 31. prosinca 2019. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

7.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Općinsko upravno tijelo

21. prosinca 2018. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

8.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Općinsko upravno tijelo

21. prosinca  2018. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

9.

Izmjene  i dopune Proračuna Općine Civljane za 2019.  i projekcije za 2020. i 2021.

Općinsko upravno tijelo

Po potrebi u toku godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

11.

Proračun Općine Civljane za 2020. i projekcije za 2021.i

 2022.

Općinsko upravno tijelo

15. studenog 2019. godine

 

30 dana

 

Općinsko vijeće

12.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2020.

Općinsko upravno tijelo

15. studenog 2019. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

13.

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Civljane za 2019.

Općinsko upravno tijelo

Po potrebi u toku godine

 

 

Općinsko vijeće

14.

Program socijalnih  potreba i stimulacija za

 2019.

 

Općinsko upravno tijelo

21. prosinca 2018. godine

 

30 dana

 

Općinsko vijeće

15.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještaju jedinici u kampu

Općinsko upravno tijelo

do 31. siječnja 2019. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti