Općina Bukovlje

  Kontakt podaci
  Općina Bukovlje
  Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje
  OIB: 90513143012
  035/461-118
  opcina.bukovlje@gmail.com

KLASA: 023-08/16-01/08

URBROJ: 2178/25-01-16-1

U Bukovlju, 30. prosinca 2016. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE BUKOVLJE U 2017. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Strategija

upravljanja i raspolaganja imovinom

u vlasništvu Općine Bukovlje

za razdoblje od 2016. do 2020. godine

 

Općinski načelnik

I kvartal 2017.

I kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

2.

Plan upravljanja imovinim u vlasništvu Općine Bukovlje za 2017. godinu

Općinski načelnik

I kvartal 2017.

I kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

3.

Odluka
o ostvarivanju prava studenata s područja Općine Bukovlje na jednokratnu

novčanu pomoć u 2018. godini

 

Općinski načelnik

IV kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

4.

Izmjene i dopune proračuna Općine Bukovlje za 2017.g.

Općinski načelnik

IV kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

5.

Izmjene i dopune Programa aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2017. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

6.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Općinski načelnik

IV kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

7.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Bukovlje za 2017. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

8.

Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganjana nefinancijskoj imovini na području Općine Bukovlje za 2017. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

9.

Izmjene i dopune Programa vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstvaizdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2017. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

10.

Proračun Općine

Bukovlje za 2018.

godinu i projekcija za

2019. i 2020. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

11.

Program aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2018. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

12.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Općinski načelnik

IV kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

13.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Bukovlje za 2018. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

14.

Program kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganjana nefinancijskoj imovini na području Općine Bukovlje za 2018. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

15.

Program vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2017. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

-

Općinsko vijeće

 Vijesti