Općina Bukovlje

  Kontakt podaci
  Općina Bukovlje
  Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje
  OIB: 90513143012
  035/461-118
  opcina.bukovlje@gmail.com

KLASA: 023-05/17-01/72

URBROJ: 2178/25-01-17-1

U Bukovlju, 27. Prosinca 2017. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE BUKOVLJE U 2018. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Izmjena Statuta Općine Bukovlje

Općinski načelnik

I kvartal 2018.

I kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

2.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bukovlje za 2018. godinu

Općinski načelnik

I kvartal 2018.

I kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

3.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Bukovlje za 2018. godinu

Općinski načelnik

II kvartal 2018.  

II kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

4.

Izmjene i dopune proračuna Općine Bukovlje za 2018. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2018.

IV kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

5.

Izmjene i dopune Programa aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2018. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2018.

IV kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

6.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Općinski načelnik

IV kvartal 2018.

IV kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

7.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Bukovlje za 2018. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2018.

IV kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

8.

Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Bukovlje za 2018. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2018.

IV kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

9.

Izmjene i dopune Programa vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2018. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2018.

IV kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

10.

Proračun Općine Bukovlje za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2018.

IV kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

11.

Program aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2019. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2018.

IV kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

12.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Općinski načelnik

IV kvartal 2018.

IV kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

13.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Bukovlje za 2019. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2018.

IV kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

14.

Program kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Bukovlje za 2019. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2018.

IV kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

15.

Program vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2019. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2018.

IV kvartal 2018.

-

Općinsko vijeće

 

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti