Općina Bukovlje

  Kontakt podaci
  Općina Bukovlje
  Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje
  OIB: 90513143012
  035/461-118
  opcina.bukovlje@gmail.com

KLASA: 023-08/18-01/18

URBROJ: 2178/25-01-18-1

U Bukovlju, 31. prosinca 2018. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE BUKOVLJE U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Plan
upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Bukovlje
za 2019. godinu

 

Općinski načelnik

I kvartal 2019.

I kvartal 2019.

-

Općinsko vijeće

2.

Izmjene i dopune proračuna Općine Bukovlje za 2019.g.

Općinski načelnik

IV kvartal 2019.

IV kvartal 2019.

-

Općinsko vijeće

3.

Izmjene i dopune Programa aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2019. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2019.

IV kvartal 2019.

-

Općinsko vijeće

4.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Općinski načelnik

IV kvartal 2019.

IV kvartal 2019.

-

Općinsko vijeće

5.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Bukovlje za 2019. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2019.

IV kvartal 2019.

-

Općinsko vijeće

6.

Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganjana nefinancijskoj imovini na području Općine Bukovlje za 2019. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2019.

IV kvartal 2019.

-

Općinsko vijeće

7.

Izmjene i dopune Programa vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2019. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2019.

IV kvartal 2019.

-

Općinsko vijeće

8.

Proračun Općine

Bukovlje za 2020.

godinu i projekcija za

2021. i 2022. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2019.

IV kvartal 2019.

-

Općinsko vijeće

9.

Program aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2020. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2019.

IV kvartal 2019.

-

Općinsko vijeće

10.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Općinski načelnik

IV kvartal 2019.

IV kvartal 2019.

-

Općinsko vijeće

11.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Bukovlje za 2020. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2019.

IV kvartal 2019.

-

Općinsko vijeće

12.

Program kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganjana nefinancijskoj imovini na području Općine Bukovlje za 2020. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2019.

IV kvartal 2019.

-

Općinsko vijeće

13.

Program vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2020. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2019.

IV kvartal 2019.

-

Općinsko vijeće

 


Vijesti