Grad Vrgorac

  Kontakt podaci
  Grad Vrgorac
  Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac
  OIB: 81573770233
  021 674-031
  grad@vrgorac.hr

KLASA: 008-01/18-01/05

URBROJ: 2195/01-08-02/09-18-2

Vrgorac: 28. Prosinca 2018.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA VRGORCA U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Vrgorca za 2018. godinu

Gradonačelnik

II. kvartal 2019.

-

-

Gradsko vijeće

2.

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vrgorca za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

Gradonačelnik

IV. kvartal 2019.

-

-

Gradsko vijeće

3.

Proračun Grada Vrgorca za  2020. i projekcije za 2021.2022. godinu

Gradonačelnik

IV. kvartal 2019.

30 dana – studeni 2019.

-

Gradsko vijeće

4.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu

Gradonačelnik

IV. kvartal 2019.

30 dana – studeni 2019.

-

Gradsko vijeće

5.

Odluka po socijalnoj skrbi

Gradonačelnik

I. kvartal 2019.

30 dana – siječanj 2019.

-

Gradsko vijeće

6.

Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Gradonačelnik

IV. kvartal 2019.

30 dana – studeni 2019.

-

Gradsko vijeće

7.

Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Gradonačelnik

IV. kvartal 2019.

30 dana – studeni 2019.

-

Gradsko vijeće

8.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu

Gradonačelnik

IV. kvartal 2019.

30 dana – studeni 2019.

-

Gradsko vijeće

9.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Gradonačelnik

IV. kvartal 2019.

30 dana – studeni 2019.

-

Gradsko vijeće

10.

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Gradonačelnik

IV. kvartal 2019.

30 dana – studeni 2019.

-

Gradsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 


Vijesti