Grad Vrgorac

  Kontakt podaci
  Grad Vrgorac
  Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac
  OIB: 81573770233
  021 674-031
  grad@vrgorac.hr

Klasa: 008-01/20-01/12

Urbroj: 2195/01-08-02/09-20-1

Vrgorac, 23. prosinca 2020.

 

 

P L A N   S A V J E T O V A NJ A

S JAVNOŠĆU GRADA VRGORCA U 2021. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VRGORCA ZA 2020. GODINU

Gradonačelnik

II kvartal 2021

-

-

Gradsko vijeće

2.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VRGORCA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2021. GODINE

Gradonačelnik

III kvartal 2021

-

-

Gradsko vijeće

3.

PRORAČUN GRADA VRGORCA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Gradonačelnik

IV kvartal 2021

30 DANA

-

Gradsko vijeće

4.

DLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VRGORCA ZA 2022. GODINU

Gradonačelnik

IV kvartal 2021

30 DANA

-

Gradsko vijeće

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2022

Gradonačelnik

IV kvartal 2021

30 DANA

-

Gradsko vijeće

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2022

Gradonačelnik

IV kvartal 2021

30 DANA

-

Gradsko vijeće

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2022

Gradonačelnik

IV kvartal 2021

30 DANA

-

Gradsko vijeće

 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022

Gradonačelnik

IV kvartal 2021

30 DANA

-

Gradsko vijeće

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022

Gradonačelnik

IV kvartal 2021

30 DANA

-

Gradsko vijeće

 

 

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Vrgorca

 

 

 

 

 

Gradonačelnik

I kvartal 2021

30 DANA

-

Gradsko vijeće


GRADONAČELNIK 
Ante Pranić, mag.ing.aedif.

Vijesti