Grad Makarska

  Kontakt podaci
  Grad Makarska
  Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska
  OIB: 53515145212
  021 608 411
  protokol@makarska.hr

KLASA: 210-01/17-01/2

URBROJ: 2147/01-01/4-18-10

Mjesto i datum: Makarska, 29. listopada 2018.

 

II. IZMJENA PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA MAKARSKE 2018. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

I. kvartal 2018.

22.12.2017.- 20.01.2018.

 

Gradsko vijeće

2.

Odluka o komunalnom redu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

I. kvartal 2018.

22.12.2017. - 20.01.2018.

 

Gradsko vijeće

3.

Plan gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje od 2017. – 2022. godine

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

I. kvartal 2018.

22.12.2017. - 20.01.2018.

 

Gradsko vijeće

4.

Odluka o uređenju prometa na području Grada Makarske

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

II. kvartal 2018.

01.06.2018. – 01.07.2018.

 

Gradsko vijeće

5.

Pravilnik za obavljanje djelatnosti na ponorskom dobru koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra na području Grada Makarske

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

I. kvartal 2018.

08.03.2018. - 17.03.2018.

 

Gradsko vijeće

6.

Zaključak o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi

Upravni odjel za društvene djelatnosti

I. kvartal 2018.

12.03.2018. - 27.03.2018.

 

 

7.

Plan gospodarenja pomorskim dobrom na području Grada Makarske

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

II. kvartal 2018.

15.05.2018. – 23.05.2018

 

 

8.

Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

IV. kvartal 2018.

21.09.2018. – 21.10.2018.

 

Gradsko vijeće

9.

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada Makarske

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

IV. kvartal 2018.

21.09.2018. – 21.10.2018

 

 

10.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Makarske

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

II. kvartal 2018.

01.3.2018. – 11.03.2018.

 

Gradsko vijeće

11.

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

IV. kvartal 2018.

21.09.2018. – 21.10.2018.

 

 

12.

Zaključak o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Upravni odjel za društvene djelatnosti

IV. kvartal 2018.

04.10.2018. – 04.11.2018.

 

 

13.

Odluka o komunalnoj djelatnosti

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

IV. kvartal 2018.

01.12.2018. – 31.12.2018.

 

 

14.

Odluka o komunalnom doprinosu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

IV. kvartal 2018.

01.12.2018. – 31.12.2018.

 

 

15.

Odluka o vrijednosti boda komunalnog otpada

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

IV. kvartal 2018.

31.10.2018. – 10.11.2018.

 

 

16.

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske za 2019. godinu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

IV. kvartal 2018.

03.12..2018. – 08.12.2018.

 

Gradsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti