Općina Križ

  Kontakt podaci
  Općina Križ
  Trg Svetog Križa 5
  OIB:
  01/2831-510
  

              5-8-2-grb                                                                            

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

          OPĆINA KRIŽ

   OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 008-01/17-01/32

URBROJ: 238/16-03-17-3

Križ, 18.05.2018.                                                     

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) .) i članaka 52. i 94. Statuta Općine Križ («Glasnik Zagrebačke županije» br. 3/18.) Općinski načelnik Općine Križ dana 18.05.2018. godine donio je

 

I.                   IZMJENU PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU OPĆINE KRIŽ ZA 2018. GODINU

 

I.

U Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Križ za 2018. godinu (KLASA: 008-01/17-01/32, URBROJ: 238/16-03-17-3, od 18.05.2018. godine, unosi se izmjena u tablici pod točkom I. koja sada glasi:

                                                                                                              

 

Redni br.

Naziv nacrta općeg akta ili dokumenta za koje se provodi savjetovanje

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja općeg akta ili dokumenta za koje se provodi savjetovanje

Druge metode savjetovanja (javna rasprava, okrugli stol, radne skupine i drugo)

1.

Odluka o dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ

siječanj 2018.

I. kvartal 2018.

 

 

2.

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Križ za 2018. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Križ izabranih s liste grupe birača

siječanj 2018.

I. kvartal 2018.

 

 

3.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

siječanj 2018.

I. kvartal 2018.

 

 

 

4.

Odluka o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

siječanj 2018.

I. kvartal 2018.

 

 

5.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Križ

siječanj 2018.

I. kvartal 2018.

 

 

6.

Statut Općine Križ

siječanj 2018.

I. kvartal 2018.

 

 

7.

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Križ za razdoblje 2017.-2022. godine

ožujak 2018.

I. kvartal 2018.

 

 

8.

Odluka o javnim priznanjima Općine Križ

travanj 2018.

II. kvartal 2018.

 

 

9.

Odluka o uređenju prometa na području Općine Križ

svibanj 2018.

II. kvartal 2018.

 

 

10.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2019. godinu

studeni 2018.

IV. kvartal 2018.

 

 

11.

Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

studeni 2018.

IV. kvartal 2018.

 

 

12.

Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2019.-2021. godine

studeni 2018.

IV. kvartal 2018.

 

 

13.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2019. godini

studeni 2018.

IV. kvartal 2018.

 

 

14.

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2019. godini

studeni 2018.

IV. kvartal 2018.

 

 

15.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ za 2019. godinu

studeni 2018.

IV. kvartal 2018.

 

 

16.

Program javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2019. godini

studeni 2018.

IV. kvartal 2018.

 

 

17.

Program socijalnih potreba Općine Križ za 2019. godinu

studeni 2018.

IV. kvartal 2018.

 

18.

Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2019. godinu

studeni 2018.

 

 

IV. kvartal 2018.

 

19.

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini

 

studeni 2018.

 

IV. kvartal 2018.

 

20.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Križ

 

studeni 2018.

 

IV. kvartal 2018.

 

21.

I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Križ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

studeni 2018.

IV. kvartal 2018.

 

22.

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2018. godini.

studeni 2018.

IV. kvartal 2018.

 

23.

Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2019. godinu.

studeni 2018.

IV. kvartal 2018.

 

24.

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2018. godini.

 

studeni 2018.

 

IV. kvartal 2018.

 

25.

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2018. godini.

studeni 2018.

 

 

IV. kvartal 2018.

 

26.

Odluka o izmjenama Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2018. godinu

studeni 2018.

IV. kvartal 2018.

 

 

II.

 

            Ovaj I. izmjena Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Križ za 2018. godinu stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Križ i internetskoj stranici Općine Križ.

 

 REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KRIŽ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                          Općinski načelnik Općine Križ:

                                                                                                                                                                 Marko Magdić, struč.spec.oec


Vijesti