Općina Križ

  Kontakt podaci
  Općina Križ
  Trg Svetog Križa 5
  OIB: 94115544733
  01/2831-510
   info@opcina-kriz.hr
Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) i članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21) Općinski načelnik Općine Križ dana 01. listopada 2021. godine donio je

I. IZMJENU PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE KRIŽ ZA 2021. GODINU

I.      
U Planu savjetovanja s javnošću Općine Križ za 2021. godinu (KLASA: 008-01/20-01/34 URBROJ: 238/16-03-20-1 od 31.12.2020. godine, mijenja se točka I. koja glasi:
                                                                                    
                                                                                “I.                                                                                                         

R.B.

Naziv općeg akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja općeg akta ili dokumenta

Donositelj akta

Druge metode savjetovanja (javna rasprava, okrugli stol, drugo)

1.

Statut Općine Križ

Općinski načelnik

veljača 2021.

I. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

2.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Križ

Općinski načelnik

veljača 2021.

I. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

3.

Program razvoja Općine Križ za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Općinski načelnik

veljača 2021.

I. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

4.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Križ za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Općinski načelnik

listopad 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

5.

Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Općinski načelnik

listopad 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

6.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2022. godinu

Općinski načelnik

listopad 2021.

IV. kvartal 2021.

 

Općinsko vijeće Općine Križ

 

7.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2022. godini

Općinski načelnik

listopad 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

8.

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2022. godini

Općinski načelnik

listopad 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

9.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ za 2022. godinu

Općinski načelnik

listopad 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

10.

Odluka o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge

Općinski načelnik

listopad 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

11.

Program socijalnih potreba Općine Križ za 2022. godinu

Općinski načelnik

listopad 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

12.

Program javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2022. godini

Općinski načelnik

studeni 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

13.

Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2022. godinu

Općinski načelnik

studeni 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

14.

Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2022. godinu

Općinski načelnik

studeni 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

15.

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

Općinski načelnik

studeni 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

16.

Plan djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Općinski načelnik

studeni 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

17.

Odluka o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu

Općinski načelnik

studeni 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

18.

Odluka o određivanju pravnih osoba za sustav civilne zaštite Općine Križ

Općinski načelnik

studeni 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

 

19.

Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu

Općinski načelnik

studeni 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

20.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Križ

 

Općinski načelnik

prosinac 2021.

IV. kvartal 2021.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

Ova I. izmjena Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Križ za 2021. godinu stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Križ i internetskoj stranici Općine Križ.


 REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KRIŽ

OPĆINSKI NAČELNIK


Općinski načelnik Općine Križ:

                                                                                   Marko Magdić, struč.spec.oec.

                                                                                                            


Vijesti