Općina Križ

  Kontakt podaci
  Općina Križ
  Trg Svetog Križa 5
  OIB: 94115544733
  01/2831-510
   info@opcina-kriz.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
      OPĆINA KRIŽ
  OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 008-01/21-01/37
URBROJ: 238/16-03-21-1
Križ, 31. prosinca 2021.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) i članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21) Općinski načelnik Općine Križ dana 31. prosinca 2021. godine donio 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE KRIŽ ZA 2022. GODINU
I.

R.B.

Naziv općeg akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja općeg akta ili dokumenta

Donositelj akta

Druge metode savjetovanja (javna rasprava, okrugli stol, drugo)

1.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ

Općinski načelnik

ožujak 2022.

I. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

2.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Križ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Općinski načelnik

listopad 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

3.

Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Općinski načelnik

listopad 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

4.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2023. godinu

Općinski načelnik

listopad 2022.

IV. kvartal 2022.

 

Općinsko vijeće Općine Križ

 

5.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2023. godini

Općinski načelnik

listopad 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

6.

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2023. godini

Općinski načelnik

listopad 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

7.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ za 2023. godinu

Općinski načelnik

listopad 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

8.

Odluka o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge

Općinski načelnik

listopad 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

9.

Program socijalnih potreba Općine Križ za 2023. godinu

Općinski načelnik

listopad 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

10.

Program javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2023. godini

Općinski načelnik

studeni 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

11.

Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2023. godinu

Općinski načelnik

studeni 2022.

IV. kvartal 20212.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

12.

Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2023. godinu

Općinski načelnik

studeni 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

13.

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini

Općinski načelnik

studeni 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

14.

Plan djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Općinski načelnik

studeni 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

15.

Odluka o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2023. godinu

Općinski načelnik

studeni 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

 

16.

Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2023. godinu

Općinski načelnik

studeni 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 

17.

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu

Općinski načelnik

studeni 2022.

IV. kvartal 2022.

Općinsko vijeće Općine Križ

 


Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Križ i internetskoj stranici Općine Križ.


 REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KRIŽ

OPĆINSKI NAČELNIK


                                                                       Općinski načelnik Općine Križ:

                                                                        Marko Magdić, struč.spec.oec.


Vijesti