Općina Generalski Stol

  Kontakt podaci
  Općina Generalski Stol
  Generalski Stol 32, 47262 Generalski Stol
  OIB: 58079751001
  047 861 040
  opcina.generalski.stol1@ka.t-com.hr

KLASA: 008-04/20-01/01

URBROJ: 2133/09-20-02-01

Generalski Stol, 21.02.2020.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE GENERALSKI STOL U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Izrada strateškog razvojnog plana Općine

Općinski načelnik

Lipanj 2020.

15.03.-15.04.2020.

Javna rasprava

Općinsko vijeće

2.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine za 2021. godinu

Općinski načelnik

Studeni 2020.

01.10.-31.10.2020.

 

Općinsko vijeće

3.

Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2020.

01.11.-30.11.2020.

 

Općinsko vijeće

4.

Program održavanja komunalne infrastrukture a 2021. godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2020.

01.11.-30.11.2020.

 

Općinsko vijeće

5.

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2020.

01.11.-30.11.2020

 

Općinski načelnik

6.

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2020.

01.11.-30.11.2020

 

Općinsko vijeće

7.

Program socijalne skrbi za 2021. godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2020.

01.11.-30.11.2020

 

Općinsko vijeće   

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Općinski načelnik:

Alen Halar, dipl.ing.


Vijesti