Općina Marija Gorica

  Kontakt podaci
  Općina Marija Gorica
  Gorička 18a, 10299 Marija Gorica
  OIB: 48658001244
  01 3396 445
  marija.gorica@email.t-com.hr

KLASA: 008-02/17-01/15

URBROJ: 238/19-02-17-2

Mjesto i datum: Marija Gorica, 20.12.2017.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE MARIJA GORICA 2018. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o godišnjem obračunu proračuna Općine Marija Gorica za 2017.g.

Općinski načelnik

Jedinstveni upravni odjel

Do 1.06.2018.g.

2. kvartal 2018.g.

Odbor za financije i proračun – travanj 2018.

Općinsko vijeće

2.

Odluka o polugodišnjem obračunu proračuna Općine Marija Gorica za 2018. godinu

Općinski načelnik

Jedinstveni upravni odjel

Do 15.09.2018.g.

3. kvartal 2018.g.

Odbor za financije i proračun - kolovoz 2018.

Općinsko vijeće

3.

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Marija Gorica za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marija Gorica

Općinski načelnik

Jedinstveni upravni odjel

1. kvartal 2018.

1. kvartal 2018.

Odbor za financije i proračun – ožujak 2018

Općinsko vijeće

4.

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Općinski načelnik

1. kvartal 2018.

1. kvartal 2018.g.

Odbor za financije i proračun – ožujak 2018.g.

Općinsko vijeće

5.

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.

Općinski načelnik

1. kvartal 2018.

1. kvartal 2018.

Odbor za financije i proračun – ožujak 2018.g.

Općinsko vijeće

6.

Plan gospodarenja otpadom Općine Marija Gorica za razdoblje 2017. – 2022.

Povjerenstvo za provedbu postupka gospodarenja otpadom Općine Marija Gorica s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine

1. kvartal 2018.

Savjetovanje provedeno u 2017. G.

Povjerenstvo za provedbu postupka usklađenja Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Gorica s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine

Općinsko vijeće

7.

Procjena rizika od velikih nesreća

Povjerenstva za koordinaciju postupka izrade Procjene rizika od velikih nesreća

1. kvartal 2018.

1. kvartal 2018

Povjerenstva za koordinaciju postupka izrade Procjene rizika od velikih nesreća Općine Marija Gorica

Općinsko vijeće

8.

Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije

Povjerenstvo za provedbu postupka Revizije Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Marija Gorica

1. kvartal 2018.

1. kvartal 2018.

Povjerenstvo za provedbu postupka Revizije Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Marija Gorica

Općinsko vijeće

9.

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Marija Gorica

Odbor za Statut, poslovnik i propise

1. kvartal 2018.

1. kvartal 2018.

Odbor za Statut, poslovnik i propise

Općinsko vijeće

10.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Marija Gorica

Općinski načelnik

1. kvartal 2018.

1. kvartal 2018.

Odbor za komunalne djelatnosti

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa 


Vijesti