Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB:
  042/634-350
  

KLASA: 021-06/18-01/1

URBROJ: 2186/026-4/1-18-1

Mjesto i datum: Varaždinske Toplice, 11. siječnja 2018. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA U 2018. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

2.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu i Projekcija za 2018. I 2019. Godinu te Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. – 2019. godinu

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

3.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

4.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

5.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

6.

Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

7.

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

8.

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

9.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu

Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

10.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu

Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

11.

Odluka o visini plaća i naknada dužnosnika Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

12.

Odluka o suglasnosti za provedbu kapitalnih i tekućih projekta te početku izvedbe investicija na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

13.

Odluka o dimnjačarskoj službi

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

14.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

15.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od značaja za Grad varaždinske Toplice

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

16.

Odluka o povjeravanju obavljanja poslova veterinarsko – higijeničarske službe na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

17.

Odluka o uređenju prometa na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

18.

 

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

19.

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja komunalnim otpadom

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

20.

Odluka o kućnim ljubimcima

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

21.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

22.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica u 2017. godini

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

23.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica u 2017. godini

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

24.

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2017. godini

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

25.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

26.

Odluka o provedbi investicija na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2018. godine

Prvi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

27.

Odluka o pravima iz područja socijalne skrbi

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2018.     godine

Drugi kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

28.

Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2018.     godine

Drugi kvartal 2018.     godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

29.

Strategija i plan raspolaganja imovinom Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2018.     godine

Drugi kvartal 2018.     godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

30.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2018.     godine

Drugi kvartal 2018.     godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

31.

Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Treći kvartal 2018. godine

Treći kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

32.

Odluka o javnim priznanjima i nagradama Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Treći kvartal 2018. godine

Treći kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

33.

Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Treći kvartal 2018. godine

Treći kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

34.

Strategija razvoja Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Treći kvartal 2018. godine

Treći kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

35.

Odluka o prodaji nekretnine

Gradonačelnica

Treći kvartal 2018. godine

Treći kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

36.

Odluka o mreži nerazvrstanih cesta

Gradonačelnica

Treći kvartal 2018. godine

Treći kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

37.

Plan civilne zaštite Grada Varaždinskih Toplica  u 2019. godini

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2018. godine

Četvrti kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

38.

Analiza stanja civilne zaštite u 2018. godini

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2018. godine

Četvrti kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

39.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica za 2019. Godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2018. – 2020. godinu

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2018. godine

Četvrti kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

40.

Plan razvojnih programa za 2019. – 2021. godinu

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2018. godine

Četvrti kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

41.

Program javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2018. godine

Četvrti kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

42.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2018. godine

Četvrti kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

43.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica u 2019. godini

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2018. godine

Četvrti kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradsko  vijeće

44.

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2019. godini

Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica

Četvrti kvartal 2018. godine

Četvrti kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradonačelnica

45.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Varaždinskih Toplica u 2019.

Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica

Četvrti kvartal 2018. godine

Četvrti kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradonačelnica

46.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu

Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica

Četvrti kvartal 2018. godine

Četvrti kvartal 2018. godine

Internetsko savjetovanje – javni poziv na savjetovanje

Gradonačelnica

 

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 


Vijesti