Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB:
  042/634-350
  

KLASA:021-06/18-01/1

URBROJ:2186/026-04/1-18-1

Mjesto i datum: Varaždinske Toplice, 31. prosinca 2018. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

 

1.

Odluka

 o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica u 2019. godini 

 

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

 

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

2.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih za 2019. godinu

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

3.

Plan prijma na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

4.

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva (javnih natječaja) za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro, a koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva na području Grada Varaždinskih Toplica

 

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

5.

Odluka o komunalnoj naknadi

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

6

Odluka o komunalnom doprinosu

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

7.

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Forum Toplice d.o.o.

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

8.

Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

9.

Odluka o osnivanju prava služnosti nekretnina

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

10.

Odluka o mreži nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

11.

Odluka o visini paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu, odnosno po krevetu za 2019. godinu

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

12.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji robe izvan prodavaonice

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

13.

Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2019. godini

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

14.

Odluka o ustrojstvu upravnog tijela Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

15.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

16.

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

17.

Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2019. godine

Prvi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

18.

Odluka o komunalnom redu

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2019. godine

Drugi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

19.

Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grda Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2019. godine

Drugi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

20.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2019. godine

Drugi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

21.

Izvještaj gradonačelnice za razdoblje od 01.07. – 31.12.2018. godine

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2019. godine

Drugi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

22.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2019. godine

Drugi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

23.

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2019. godine

Drugi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

24.

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2019. godine

Drugi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

25.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2019. godine

Drugi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

26.

Odluka o provedbi investicija na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2019. godine

Drugi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

27.

Odluka o pravima iz područja socijalne skrbi

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2019. godine

Drugi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na

Gradsko vijeće

 

28.

Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2019. godine

Drugi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

29.

Strategija i plan raspolaganja imovinom Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2019. godine

Drugi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

30.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2019. godine

Drugi kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

31.

Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Treći kvartal 2019. godine

Treći kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

32.

Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Treći kvartal 2019. godine

Treći kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

33.

Izmjene i dopune Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Treći kvartal 2019. godine

Treći kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

34.

Odluka o kupnji nekretnine

Gradonačelnica

Treći kvartal 2019. godine

Treći kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

35.

Plan civilne zaštite Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2019. godine

Četvrti kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

36.

Analiza stanja civilne zaštite u 2019. godini

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2019. godine

Četvrti kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

37.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2021.-2023. godinu

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2019. godine

Četvrti kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

38.

Plan razvojnih programa za 2020.-2022. godinu

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2019. godine

Četvrti kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

39.

Program javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2019. godine

Četvrti kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

40.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2019. godine

Četvrti kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

41.

Program gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2019. godine

Četvrti  kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

42.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu

Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica

Četvrti kvartal 2019. godine

Četvrti kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

43.

Izvještaj gradonačelnice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2019. godine

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2019. godine

Četvrti kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

44.

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2020.

Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica

Četvrti kvartal 2019. godine

Četvrti kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradonačelnica

45.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Varaždinskih Toplica u 2020.

Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica

Četvrti kvartal 2019. godine

Četvrti kvartal 2019. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradonačelnica

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti