Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB: 54177232254
  042/352-467
  


KLASA:021-06/20-01/20

URBROJ:2186/026-03-20-1

Mjesto i datum: Varaždinske Toplice, 31. prosinca 2020. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA U 2021. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

 

1.

Odluka

 o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica u 2021. godini 

 

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2021. godine

 

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

2.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2021. godine

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

3.

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva (javnih natječaja) za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro, a koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva na području Grada Varaždinskih Toplica

 

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2021. godine

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

4.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2021. godine

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

5.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenicima i namještenicima u JUO Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2021. godine

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

6.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pružanju javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2021. godine

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

7.

Odluka o komunalnom redu

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2021. godine

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

8.

Strategija razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 2014. – 2021.

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2021. godine

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

9.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izmjeni prometnog uređenja na javnim i nerazvrstanim cestama te javnim parkiralištima na području Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2021. godine

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

10.

Odluka o početku izrade Konzervatorske studije za područje Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2021. godine

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

11.

Ciljane izmjene i dopune Prostornog Plana Grada Varaždinske Toplice

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2021. godine

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

12.

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

 

Prvi kvartal 2021. godine

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

13.

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2021. godine

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

14.

Odluka o raspolaganju

nekretninama na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Prvi kvartal 2021. godine

Prvi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

15.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2021.

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2021. godine

Drugi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

16.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2021. godinu

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2021. godine

Drugi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

17.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2021. godine

Drugi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

18.

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2021. godine

Drugi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

19.

Izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa u 2021. godini

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2021. godine

Drugi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

20.

Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Varaždinskih Toplica u 2021. godini

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2021. godine

Drugi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

21.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2021. godine

Drugi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

22.

Izvještaj gradonačelnice za razdoblje od 01.07.-31.12.2020.

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2021. godine

Drugi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

23.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2021. godine

Drugi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

24.

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2021. godine

Drugi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

25.

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2021. godine

Drugi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

26.

Program zaštite divljači za Grad Varaždinske Toplice za razdoblje od 2021. – 2031. godine

Gradonačelnica

Drugi kvartal 2021. godine

Drugi kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

27.

Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola u deficitarnim zanimanjima na području Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Treći kvartal 2021. godine

Treći kvartal 2021. godine

 

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

28.

Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od 2016. – 2020.

 

Gradonačelnica

Treći kvartal 2021. godine

Treći kvartal 2021. godine

 

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

29.

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Varaždinske Toplice

Gradonačelnica

Treći kvartal 2021. godine

Treći kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

30.

Plan zaštite od požara za Grad Varaždinske Toplice

Gradonačelnica

Treći kvartal 2021. godine

Treći kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

31.

Plan civilne zaštite Grada Varaždinskih Toplica

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2021. godine

Četvrti kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

32.

Analiza stanja civilne zaštite u 2020. godini

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2021. godine

Četvrti kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

33.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2023.-2024. godinu

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2021. godine

Četvrti kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

34.

Plan razvojnih programa za 2022.-2024. godinu

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2021. godine

Četvrti kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

35.

Program javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2021. godine

Četvrti kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

36.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2021. godine

Četvrti kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

37.

Program gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica u 2022. godini

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2021. godine

Četvrti  kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

38.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu

Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica

Četvrti kvartal 2021. godine

Četvrti kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

39.

Izvještaj gradonačelnice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021. godine

Gradonačelnica

Četvrti kvartal 2021. godine

Četvrti kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradsko vijeće

40.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Varaždinskih Toplica u 2022.

Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica

Četvrti kvartal 2021. godine

Četvrti kvartal 2021. godine

Internetsko savjetovanje

- javni poziv na savjetovanje

Gradonačelnica

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

Gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica

           Dragica RatkovićVijesti