Općina Jarmina

  Kontakt podaci
  Općina Jarmina
  Vladimira Nazora 2, 32280 Jarmina
  OIB: 14503583078
  032-215-542
  jarmina@jarmina.hr

KLASA: 015-01/18-02/1

URBROJ: 2188/04-18-02-

Mjesto i datum: Jarmina, 05.01.2018.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE JARMINA U 2018. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Proračun Općine Jarmina za 2019.god. i projekcije za 2020.-2021.god.

Općinsko vijeće

prosinac 2018.god.

1-31. prosinac 2018.

 

Općinsko vijeće

2.

Socijalni program za 2019.god.

 

Općinsko vijeće 

prosinac 2018.god.

1-31. prosinac 2018.

 

Općinsko vijeće

3.

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2018./2019.

 

Općinsko vijeće 

prosinac 2018.god.

1-31. prosinac 2018.

 

Općinsko vijeće

4.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jarmina za 2018.god.

Općinsko vijeće 

I. tromjesečje 

01.01.-31.03.2018.

 

Općinsko vijeće

5.

ODLUKA

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jarmina

Općinsko vijeće 

siječanj-veljača 2018. 

01.01.-31.01.2018.

 

Općinsko vijeće

6.

Plan gospodarenja otpadom

Eko menadžment d.o.o.

siječanj-veljača 2018. 

01.01.-28.02.2017.

 

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 Vijesti