Općina Berek

  Kontakt podaci
  Općina Berek
  Berek 77, 43232 Berek
  OIB: 43345188266
  043 548 017
  opcina@berek.hr

KLASA: 022-06/17-01/1

URBROJ: 2123/02-02-17-9

Mjesto i datum: Berek, 02.01.2017.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE BEREK U 2017. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta1.

Odluka o visini poreza i prireza

Općinsko vijeće

II. kvartal 2017.

01.-30.06.2017.

Radna skupina lipanj – srpanj 2017.

Općinsko vijeće

2.

Procjena rizika i plan djelovanja civilne zaštite

Općinsko vijeće

III. kvartal 2017.

01.-30.09.2017.

Radna skupina – listopad 2017.

Općinsko vijeće

3.

Plan gospodarenja otpadom

Općinsko vijeće

III. kvartal 2017.

01.-30.09.2017.

Radna skupina – listopad 2017.

Općinsko vijeće

4.

Odluka o plaćanju poreza na nekretnine

Općinsko vijeće

IV. kvartal 2017.

01.-31.10.2017.

Radna skupina – studeni 2017.

Općinsko vijeće

5.

Prijedlog proračuna Općine Berek za 2018. Godinu s projekcijom za 2019. i 2020.cgodinu

Općinsko vijeće

IV. kvartal 2017.

10.10.-10.11.2017

Radna skupina – studeni 2017.

Općinsko vijeće

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«
Vijesti