Općina Berek

  Kontakt podaci
  Općina Berek
  Berek 77, 43232 Berek
  OIB: 43345188266
  043 548 017
  opcina@berek.hr

KLASA: 008-01/18-01/02

URBROJ: 2123/02-03-18-1

Mjesto i datum: Berek, 02.01.2018.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE BEREK U 2018. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Udruge civilnog društva s područja Općine Berek

Općinski načelnik

Veljača-ožujak 2018

01.02.-31.03.2018

Javni poziv.

Općinsko vijeće

2.

Plan gospodarenja otpadom

Općinski načelnik

Veljača-ožujak 2018.

01.02.-31.03.2018

Radna skupina ožujak 2018.

Općinsko vijeće

3.

Procjena rizika od većih nesreča za područje Općine Berek

Općinski načelnik

Veljača-ožujak 2018.

01.02.-31.03.2018

Radna skupina ožujak 2018

Općinsko vijeće

4.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana općine Berek

Općinski načelnik

Ožujak-Travanj 2018

01.03.-30.04.2018.

Radna skupina Travanj 2018.

Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 



Vijesti