Općina Marijanci

  Kontakt podaci
  Općina Marijanci
  Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci
  OIB: 10282419721
  031 643 100
  info@marijanci.hr

KLASA: 011-01/20-01/01

URBROJ: 2115/02-01-20-01

Marijanci, 07. siječanj 2020. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE MARIJANCI U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Strategija razvoja općine Marijanci za razdoblje 2021.-2025.

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020.

IV. kvartal 2020.

Radna skupina-rujan 2020.

Općinsko vijeće

2.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2020.

Općinski načelnik

I. kvartal 2020.

I. kvartal 2020.

N/P

Općinsko vijeće

3.

Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Marijanci

Općinski načelnik

I. kvartal 2020.

I. kvartal 2020.

N/P

Općinsko vijeće

4.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2020.

Općinski načelnik

II. kvartal 2020.

II. kvartal 2020.

N/P

Općinsko vijeće

5.

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2020.

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020.

IV. kvartal 2020.

N/P

Općinsko vijeće

6.

Proračun Općine Marijanci za 2021. godinu sa projekcijama za 2020. i 2023. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2020.

IV. kvartal 2020.

N/P

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 


Vijesti