Općina Ston

  Kontakt podaci
  Općina Ston
  Trg kralja Tomislava 1
  OIB: 51471780630
  020/754-009
  opcina.ston1@du.t-com.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STON

Općinski načelnik

 

KLASA: 008-01/18-01/01

UR. BROJ: 2117/04-18-01

Ston, 3. siječnja  2018. godine

 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) i članka 46. Statuta Općine Ston („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 05/13) općinski načelnik Općine Ston  dana 3. siječnja 2018. godine donosi

 

PLAN

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

 

I.

 

Općina Ston donosi Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan), kojim se utvrđuje popis općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji se planiraju donijeti u 2018. godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja sa javnošću, u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

II.

Plan savjetovanja čine slijedeći akti:

R. br.

Naziv akta ili dokumenta

Okvirno vrijeme provedbe javnog savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje

Način provedbe savjetovanja

 1.  

Proračun Općine Ston za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

studeni 2018.

prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje

www.opcinaston.hr

 1.  

Odluka o izvršenju Proračuna Grada/Općine za 2019

studeni 2018.

prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje

www.opcinaston.hr

 1.  

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

studeni 2018.

prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje

www.opcinaston.hr

 1.  

Program gradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini

studeni 2018.

prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje

www.opcinaston.hr

 1.  

Program socijalno-zdravstvenih potreba u 2019. godini

studeni 2018.

prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje

www.opcinaston.hr

 1.  

Program javnih potreba u kulturi, sportu i udruga građana u 2019. godini

studeni 2018.

prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje

www.opcinaston.hr

 1.  

Izmjene i dopune Proračuna Općine Ston za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. 

prosinac 2018.

prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje

www.opcinaston.hr

 1.  

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

prosinac 2018.

prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje

www.opcinaston.hr

 1.  

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini

prosinac 2018.

prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje

www.opcinaston.hr

 1.  

Izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2019. godini

prosinac 2018.

prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje

www.opcinaston.hr

 1.  

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu i udruga građana u 2019. godini

prosinac 2018.

prosinac 2018.

Internetsko savjetovanje

www.opcinaston.hr

 

 

III.

Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških, odnosno planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanje o kojima se provodi savjetovanje sa javnošću i za te opće akte provest će se propisani postupak savjetovanja s javnošću.

O izmjenama Plana savjetovanja Općina Ston izvijestit će javnost objavom na svojoj službenoj internetskoj stranici.

 

 

IV.

 

Postupci savjetovanja s javnošću za navedene akte iz ovog Plana provest će se u roku trajanja od 8 do 15 dana, osim u iznimnom slučaju ako to nije moguće provesti zbog razloga hitnosti koji će se posebno obrazložiti u pozivu za sudjelovanje u postupku.

 

V.

Za provedbu točke I. i II. ovog Plana zadužuje se jedinstveni upravni odjel Općine Ston u čiji djelokrug pripadaju pitanja koja su predmet provedbe postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 

VI.

Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“ i objavit će se na internetskoj stranici Općine Ston www.opcinaston.hr .

 

 

 

Općinski načelnik:
Vedran Antunica


Vijesti