Općina Biskupija

  Kontakt podaci
  Općina Biskupija
  Trg Ivana Meštrovića 2, Orlić, 22300 Knin
  OIB: 43969776257
  022/660-332
  goran.opcina@gmail.com

KLASA: 008-04/20-01/

URBROJ:2182/17-02-20-01

Mjesto i datum: Orlić, 09.siječnja 2020.godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE BISKUPIJA U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o zakupu i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Biskupija

Općinski načelnik

I. kvartal

30 dana

 

Općinsko vijeće

2.

Odluka o povjeravanju poslova komunalne djelatnosti

Općinski načelnik

II. kvartal

30 dana

 

Općinsko vijeće

3.

Proračun općine Biskupija za 2021.godinu i projekcije za 2022. I 2023.godinu

Općinski načelnik

 IV. kvartal

30 dana

 

Općinsko vijeće

4.

Izmjene i dopuna proračuna Općine Biskupija za 2020.godinu

Općinski načelnik

III. kvartal

30 dana

 

Općinsko vijeće

5.

Plan upravljanja imovinom Općine Biskupija

Općinski načelnik

IV. kvartal

30 dana

 

Općinsko vijeće

6.

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Općinski načelnik

IV. kvartal

30 dana

 

Općinsko vijeće

7.

Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Općinski načelnik

IV. kvartal

30 dana

 

Općinsko vijeće

8.

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Biskupija

Općinski načelnik

II. kvartal

30 dana

 

Općinsko vijeće

9.

Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal

30 dana

 

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 


Vijesti