Općina Privlaka

  Kontakt podaci
  Općina Privlaka
  Faličevci 7, 32251 Privlaka
  OIB: 73133958808
  032 398 822
  opcina.privlaka@vu.t-com.hr

KLASA: 008-04/18-01/04

URBROJ: 2188/09-02-18-1

Privlaka, 28. prosinca 2018. godine

 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18), Općinski načelnik Općine Privlaka donosi

 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE PRIVLAKA U  2019. GODINI

 

I.

 

Donosi se Plan savjetovanja s javnošću Općine Privlaka u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Plan), a koji sadrži podatke o nazivu akta za koji se provodi savjetovanje, očekivanom vremenu donošenja akta i provedbe internetskog savjetovanja te drugim predviđenim načinima na koje se namjerava provesti savjetovanje (javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo), i to kako slijedi:

 

 

.

 

 

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka

o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite

Općine Privlaka

Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

2.

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Privlaka

Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

3.

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Privlaka

Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

4.

Odluka o komunalnom redu Općine Privlaka

Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

5.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na Općine Privlaka

Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

6.

Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na Općine Privlaka

Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka

I. kvartal 2019.

I. kvartal 2019.

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

7.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2018. godinu

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

III. kvartal

III. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za razdoblje 01. siječnja 2018. godine – 30. lipnja 2018. godine

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

III. kvartal

III. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

9.

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Privlaka za 2019. godinu

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

III. kvartal

III. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

10.

Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

IV. kvartal

IV. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

11.

Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2020. godinu

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

IV. kvartal

IV. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

12.

Programa javnih potreba za socijalnu skrb Općine Privlaka za 2020. godinu

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

IV. kvartal

IV. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

13.

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

IV. kvartal

IV. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

14.

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

IV. kvartal

IV. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

15.

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

IV. kvartal

IV. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

16.

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2020. godinu

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

IV. kvartal

IV. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

17.

Odluke o Proračunu Općine Privlaka za 2020. godinu i Projekcije Proračuna Općine Privlaka za 2021. i 2022. godinu

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

IV. kvartal

IV. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

18.

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

IV. kvartal

IV. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

19.

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Privlaka 2018. godini

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

IV. kvartal

IV. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

20.

Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Privlaka 2019.-2021. godine

Općinski načelnik Općine Privlaka zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom

IV. kvartal

IV. kvartal

ne

Općinsko vijeće Općine Privlaka

 

II.

 

Osoba zadužena za provođenje savjetovanja Općine Privlaka provodit će savjetovanje s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), a na temelju točke I. ovog Plana.

 

III.

 

Ovaj Plan objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Privlaka kao i sve njegove izmjene i dopune.


Vijesti