Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  042/420-200
   grad@ludbreg.hr

KLASA:011-01/19-01/01

URBROJ:2186/18-01/1-19-2

Ludbreg, 15. veljače 2019.

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA LUDBREGA  U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

 

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 

nadležni odsjek

I.kvartal 2019.

siječanj-veljača 2019.

-           

Gradsko vijeće

2.

Odluka o upravnim tijelima Grada Ludbrega

nadležni odsjek

II. kvartal 2019.

ožujak –travanj 2019.

-           

Gradsko vijeće

3.

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2018.

nadležni odsjek

II.kvartal 2019.

travanj-svibanj

2019.

-

Gradsko vijeće

4.

Plana djelovanja Grada Ludbrega u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.

nadležni odsjek

II. kvartal 2019.

ožujak-travanj

-

Gradsko vijeće

5.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ludbrega

nadležni odsjek

II. kvartal 2019.

ožujak-travanj

-

Gradsko vijeće

6.

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ludbrega

nadležni odsjek

II. kvartal  2019.

ožujak-travanj

-

Gradsko vijeće

7.

Odluka o komunalnim djelatnostima

nadležni odsjek

II. kvartal 2019.

travanj-svibanj 2019.

-

Gradsko vijeće

8.

Odluka o komunalnom redu

nadležni odsjek

II. kvartal 2019.

travanj-svibanj 2019.

-

Gradsko vijeće

9.  

Odluka o agrotehničkim mjerama na području Grada Ludbrega

nadležni odsjek

III. kvartal 2019.

srpanj-kolovoz

 

Gradsko vijeće

10.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu

nadležni odsjek

III.kvartal 2019.

kolovoz-rujan

-           

Gradsko vijeće

11.

Proračun Grada Ludbrega za 2020. godinu

nadležni odsjek

IV. kvartal 2019.

studeni

-

Gradsko vijeće

12.

Program javnih potreba u području gospodarstva i poljoprivrede Grada ludbrega za 2020. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2019.

studeni

-

Gradsko vijeće

13.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2020. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2019.

studeni

-

Gradsko vijeće

14.

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima na području Grada Ludbrega u 2020. godini

nadležni odsjek

IV.kvartal 2019.

studeni

-           

Gradsko vijeće

15.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2020. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2019.

studeni

-           

Gradsko vijeće

16.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade za 2020. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2019.

studeni

-           

Gradsko vijeće

17.

Plan utroška komunalne naknade za 2020. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2019.

studeni

-

Gradsko vijeće

18.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Ludbrega za razdoblje od 2020.-2023. godine

nadležni odsjek

IV.kvartal 2019.

studeni

-

Gradsko vijeće

19.

Plan upravljanja imovinom Grada Ludbrega za 2020. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2019.

studeni

-

Gradsko vijeće

20.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu

nadležni odsjek

IV. kvartal 2019.

prosinac

-

Gradsko vijeće

21.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. godinu

nadležni odsjek

IV.kvartal 2019.

 prosinac

-

Gradsko vijeće

 

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti