Općina Nijemci

  Kontakt podaci
  Općina Nijemci
  Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci
  OIB: 099850365533
  032 280 012
  nijemci@vk.t-com.hr

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 008-01/18-01/5

URBROJ: 2188/06-02/01-18-2

Nijemci, 16. ožujka 2018. godine  

 

Na temelju članka 11., stavka 5. i stavka 6. Zakona o pravu  na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) i članka 46. Statuta Općine Nijemci( Službeni vjesnik VSŽ 04/13,03/18), Općinski načelnik Općine Nijemci  d o n o s i

 

DRUGE IZMJENE PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI

 

1.            Općina Nijemci donosi ovaj Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini (u daljnjem tekstu: „Plan“), a koji sadrži podatke o nazivu akta za koji se provodi savjetovanje, očekivanom vremenu donošenja akta i provedbe internetskog savjetovanja te drugim predviđenim načinima na koje se namjerava provesti savjetovanje (javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo), i to kako slijedi:

 

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. godini

Red.br.

Naziv akta

Nositelj izrade akta

Očekivano vrijeme donošenja akta i provedba savjetovanja

Drugi predviđeni načini provođenja savjetovanja

1.         

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nijemci

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

I. tromjesečje 2018.

NE

2.         

Odluka o načinu i uvjetima držan ja kućnih ljubimaca

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

I. tromjesečje 2018.

NE

3.         

Izmjene Statuta Općinskog vijeća Općine Nijemci

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

I. tromjesečje 2018.

NE

4.         

Pojačano održavanje poljskih puteva k.č.br.1001, 1002 k.. Đeletovci i 490, 494 V. Banovci

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

I. tromjesečje 2018.

ZJN

5.         

Rekonstrukcija ulice B. Radića u Nijemcima

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

I. tromjesečje 2018.

ZJN

6.         

Konjička staza- HORIS

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

I. tromjesečje 2018.

ZJN

7.         

Dječji vrtić u Nijemcima- građevinski radovi

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

I. tromjesečje 2018.

ZJN

8.         

Vatrogasni dom - izgradnja

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

II. tromjesečje 2018.

ZJN

9.         

Sjenica i platforma za konje - HORIS

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

II. tromjesečje 2018.

ZJN

10.      

Plan davanja koncesija na području Općine Nijemci

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

IV. tromjesečje 2018.

NE

11.      

Odluka o izvršenju proračuna za 2018.g.

UO za financije, razvoj i gospodarstvo

IV. tromjesečje 2018.

NE

 

12.      

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017.g.

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

II. tromjesečje 2018.

NE

13.      

Smjernice za sustav civilne zaštite za 2018.g.

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

II. tromjesečje 2018.

NE

14.      

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018.

UO za financije, razvoj i gospodarstvo

III. tromjesečje 2018.

NE

15.      

Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2019.g.

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

IV. tromjesečje 2018.

NE

16.      

Program javnih potreba u sportu za 2019.g.

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

IV. tromjesečje 2018.

NE

17.      

Program javnih potreba u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2019.g.

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

IV. tromjesečje 2018.

NE

18.      

Proračun Općine Nijemci za 2019.g. s projekcijama za 2020. i 2021.

UO za financije, razvoj i gospodarstvo

IV. tromjesečje 2018.

NE

19.      

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019.g.

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

IV. tromjesečje 2018.

NE

20.      

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.g.

UO za financije, razvoj i gospodarstvo

IV. tromjesečje 2018.

NE

21.      

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

IV. tromjesečje 2018.

NE

22.      

Izmjene Proračuna Općine Nijemci za 2018.g.

UO za financije, razvoj i gospodarstvo

Tijekom 2018.g.

NE

23.      

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju općine Nijemci za razdoblje 2018. -2020. g.

UO za financije, razvoj i gospodarstvo

I. tromjesječje 2018.

NE

24.      

Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup plastenika AGROSTART

UO za financije, razvoj i gospodarstvo

I. tromjesječje 2018.

NE

 

2.            Zadužuju se upravni odjeli Općine Nijemci za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.), Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, KLASA: 011-02/09-01/02, URBROJ: 5030104-09-1., od 21. studenog 2009. godine (u daljnjem tekstu: „Kodeks“), Smjernica za primjenu Kodeksa savjetovanja, KLASA: 011-02/09-01/02, URBROJ: 5030104-09-1, od 21. studenoga 2009. godine (u daljnjem tekstu: „Smjernica“).

3.            Sukladno točki „V. STANDARDI I MJERE U POSTUPKU SAVJETOVANJA“, podtočki 3. kodeksa i točki „9. TRAJANJE - ROKOVI ZA PROVEDBU SAVJETOVANJA“, podtočki 9.1. Smjernica, rok za očitovanja zainteresirane javnosti ne bi smio biti kraći od 15 dana od dana objave nacrta akta na web stranici Općine Nijemci.

4.            Ovaj Plan će se objaviti na mrežnoj stranici Općine Nijemci (www.opcina-nijemci.com)

 

 

 

                                                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

Vjekoslav Belajević, ing. prometa


Vijesti