Općina Nijemci

  Kontakt podaci
  Općina Nijemci
  Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci
  OIB: 099850365533
  032 280 012
  nijemci@vk.t-com.hr

                     

R E P U B L I  K A    H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA NIJEMCI

Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 008-01/19-01/09
URBROJ: 2188/06-02/01-20-1
Nijemci, 02. siječnja 2020. godine 

 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. i stavka 6. Zakona o pravu  na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 46. Statuta Općine Nijemci( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 04/13, 03/18 i 03/19), Općinski načelnik Općine Nijemci  d o n o s i

 

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2020. GODINI

 

1.            Općina Nijemci donosi ovaj Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini (u daljnjem tekstu: „Plan“), a koji sadrži podatke o nazivu akta za koji se provodi savjetovanje, očekivanom vremenu donošenja akta i provedbe internetskog savjetovanja te drugim predviđenim načinima na koje se namjerava provesti savjetovanje (javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo), i to kako slijedi:

 

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2019. godini

Red.br.

Naziv akta

Nositelj izrade akta

Očekivano vrijeme donošenja akta i provedba savjetovanja

Drugi predviđeni načini provođenja savjetovanja

1.         

Izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu

UO za financije, razvoj i gospodarstvo

tijekom 2020.

NE

 

2.         

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za razdoblje od 1.1.2020. do 30.6.2020.

UO za financije, razvoj i gospodarstvo

III. tromjesečje 2020.

NE

3.         

Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2021. godinu

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

IV. tromjesečje 2020.

NE

4.         

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

IV. tromjesečje 2020.

NE

5.         

Program javnih potreba u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2021. godinu

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

IV. tromjesečje 2020.

NE

6.         

Proračun Općine Nijemci za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023.

UO za financije, razvoj i gospodarstvo

IV. tromjesečje 2020.

NE

7.         

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

IV. tromjesečje 2020.

NE

8.         

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

UO za financije, razvoj i gospodarstvo

IV. tromjesečje 2020.

NE

9.         

Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Nijemci u 2021. godini

UO za financije, razvoj i gospodarstvo

IV. tromjesečje 2020.

NE

10.      

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

UO za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

IV. tromjesečje 2020.

NE

 

 

2.            Zadužuju se upravni odjeli Općine Nijemci za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, KLASA: 011-02/09-01/02, URBROJ: 5030104-09-1., od 21. studenog 2009. godine (u daljnjem tekstu: „Kodeks“), Smjernica za primjenu Kodeksa savjetovanja, KLASA: 011-02/09-01/02, URBROJ: 5030104-09-1, od 21. studenoga 2009. godine (u daljnjem tekstu: „Smjernica“).

 

3.            Sukladno točki „V. STANDARDI I MJERE U POSTUPKU SAVJETOVANJA“, podtočki 3. kodeksa i točki „9. TRAJANJE - ROKOVI ZA PROVEDBU SAVJETOVANJA“, podtočki 9.1. Smjernica, rok za očitovanja zainteresirane javnosti ne bi smio biti kraći od 15 dana od dana objave nacrta akta na web stranici Općine Nijemci.

 

4.            Ovaj Plan će se objaviti na mrežnoj stranici Općine Nijemci (http://nijemci.hr)    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

Vjekoslav Belajević, ing. prometa

 

 

 

 


Vijesti