Općina Severin

  Kontakt podaci
  Općina Severin
  Severin 137, 43274 Severin
  OIB: 08666646178
  043 889 010
  opcina-severin@bj.t-com.hr

KLASA: 008-02/18-01/01

URBROJ: 2123/04-04/18-01

Mjesto i datum: u Severinu, 20.02.2018.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE SEVERIN U 2018. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Statut Općine Severin

Općina Severin

 

 

 

Općinsko vijeće

2.

Odluka o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za 2017. godinu

Komunalni redar

 

 

 

Općinsko  vijeće

3.

Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji na području Općine Severin u 2018. godini

Općina Severin

 

 

 

Općinsko vijeće

4.

Izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Severin

 

Općina Severin

 

 

 

Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti