Općina Gorjani

  Kontakt podaci
  Općina Gorjani
  Kula 1, 31422 Gorjani
  OIB: 05866611479
  +385 31 853 421
  opcina.gorjani@gmail.com

KLASA: 011/20-01/01

URBROJ: 2121/03-02-01/20

Mjesto i datum: 30. prosinca 2020. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE GORJANI U 2021. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA

OPĆINSKI NAČELNIK

I. POLUGODIŠTE 2021.

I. POLUGODIŠTE 2021. GODINE (30 DANA)

 

Općinsko vijeće

2.

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

JUO

I. POLUGODIŠTE 2021.

I. POLUGODIŠTE 2021. GODINE (30 DANA)

 

Općinsko vijeće

3.

PRORAČUN OPĆINE GORJANI ZA 2022. GODINU SA PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA

OPĆINSKI NAČELNIK

PROSINAC 2021. GODINE

STUDENI 2021. GODINE

 

OPĆINSKO VIJEĆE


NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan LovićVijesti