Općina Rugvica

  Kontakt podaci
  Općina Rugvica
  Trg Josipa Predavca 1, 10372 Rugvica
  OIB: 07295007204
  01/2764-215
  opcina.rugvica@rugvica.hr

Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1

KLASA: 023-01/20-01/897

URBROJ: 238/26-20-1

Rugvica, 23.12.2020. godine

 

        Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ broj 25/13, 85/15) i članka 37. Statuta Općine Rugvica („Službeni glasnik“ Općine Rugvica, broj 3/18), Općinski načelnik Općine Rugvica donosi

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE RUGVICA U 2021. GODINI

I.

         Donosi se Plan savjetovanja s javnošću u 2021. godini ( u daljnjem tekstu: Plan), a koji sadrži naznaku akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE RUGVICA U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Proračun Općine Rugvica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Jedinstveni upravni odjel

Prosinac 2021. god.

IV. kvartal

Internetsko savjetovanje

Općinsko vijeće

2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2022. godinu

Jedinstveni upravni odjel

Prosinac 2021. god.

IV. kvartal

Internetsko savjetovanje

Općinsko vijeće

3.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Jedinstveni upravni odjel

Prosinac 2021.god.

IV. kvartal

Internetsko savjetovanje

Općinsko vijeće

4.

Program javnih potreba u kulturi Općine Rugvica u 2022. godini

Jedinstveni upravni odjel

Prosinac 2021.god.

IV. kvartal

Internetsko savjetovanje

Općinsko vijeće

5.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Rugvica u 2022. godini

Jedinstveni upravni odjel

Prosinac 2021. god.

IV. kvartal

Internetsko savjetovanje

Općinsko vijeće

6.

Program javnih potreba u sportu u Općini Rugvica u 2022. godini

Jedinstveni upravni odjel

Prosinac 2021.god.

IV. kvartal

Internetsko savjetovanje

Općinsko vijeće


Ovaj Plan objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Rugvica (www.rugvica.hr).                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                     Općinski načelnik

                Mato Čičak, dipl.ing.


Vijesti