Općina Gunja

  Kontakt podaci
  Općina Gunja
  Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja
  OIB: 80621259595
  032 882 100
  opcina.gunja@vk.t-com.hr

KLASA: 011-03/2020-01/01

URBROJ: 2212/07-20-3

Mjesto i datum: Gunja, 10.veljače 2020.godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE GUNJA U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

 Statutarna odluka    o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gunja

Općinski načelnik

veljača 2020.

I. kvartal

-

Općinsko vijeće

2.

Poslovnička odluka    o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gunja

Općinski načelnik

veljača 2020.

I. kvartal

-

Općinsko vijeće

3.

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gunja (novi)

Općinski načelnik

ožujak 2020.

I. kvartal

-

Općinsko vijeće

4.

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gunja

Općinski načelnik

rujan 2020.

III. kvartal

www.gunja.hr 

Općinsko vijeće

5.

Program poticanja razvoja poduzetništva i obrta na području Općine Gunja

Općinski načelnik

svibanj 2020.

II. kvartal

-

Općinsko vijeće

6.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Gunja za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

Općinski načelnik

travanj 2020.

II. kvartal

-

Općinsko vijeće

7.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Gunja za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

Općinski načelnik

rujan 2020.

III. kvartal

-

Općinsko vijeće

8.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Gunja za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

Općinski načelnik

prosinac 2020.

IV. kvartal

-

Općinsko vijeće

9.

Proračun Općine Gunja za 2021. i Projekcija Proračuna za 2022.-2023.

Općinski načelnik

prosinac 2020.

IV. kvartal

-

Općinsko vijeće

10.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Gunja za 2021.

Općinski načelnik

prosinac 2020.

IV. kvartal

-

Općinsko vijeće

11.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.

Općinski načelnik

prosinac 2020.

IV. kvartal

-

Općinsko vijeće

12.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Općinski načelnik

prosinac 2020.

IV. kvartal

-

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 

Načelnik Općine Gunja

Anto Gutić, mag.nov.


Vijesti