Grad Rab

  Kontakt podaci
  Grad Rab
  Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
  OIB: 9555102027
  051/777-488
  gradonacelnik@grad-rab.com

KLASA: 008-01/17-01/07

URBROJ: 2169-01-01-17-1

Rab, 19. lipnja 2017.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA RABA  U 2017. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Izmjene i dopune Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

UO za financije

III. kvartal 2017.

1.-31.08.2017.

Radna skupina srpanj-kolovoz 2017.

Gradsko vijeće

2.

Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017.

UO za financije

III. kvartal 2017.

1.-31.08.2017.

Radna skupina srpanj-kolovoz 2017.

Gradsko vijeće

3.

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za 2017.

UO za financije

III. kvartal 2017.

1.-31.08.2017.

Radna skupina srpanj-kolovoz 2017.

Gradsko vijeće

4.

Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2018. i projekcija Proračuna za 2019. – 2020

UO za financije

IV kvartal 2017.

1.-30.09.2017.

Radna skupina srpanj-rujan 2017.

Gradsko vijeće

5.

Plan razvojnih programa Grada Raba za 2018.

UO za financije

IV kvartal 2017.

1.-30.09.2017.

Radna skupina srpanj-rujan 2017.

Gradsko vijeće

6.

Odluka o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2018.

UO za financije

IV kvartal 2017.

1.-30.09.2017.

Radna skupina srpanj-rujan 2017.

Gradsko vijeće

7.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2018.

UO za financije

III. kvartal 2017.

1.-31.08.2017.

Radna skupina srpanj-kolovoz 2017.

Gradsko vijeće

8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2017.

UO za financije

III. kvartal 2017.

1.-31.08.2017.

Radna skupina srpanj-kolovoz 2017.

Gradsko vijeće

9.

Odluka o porezima Grada Raba

UO za financije

II. kvartal 2017.

1.-30.06.2017.

Radna skupina lipanj 2017.

Gradsko vijeće

10.

Odluka o provedbi postupka javne nabave

UO za financije

II. kvartal 2017.

1.-30.06.2017.

Radna skupina lipanj 2017.

Gradsko vijeće


Vijesti