Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Kastav

  Kontakt podaci
  Grad Kastav
  Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav
  OIB: 54394236461
  051/691-452
  info@kastav.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Kastav prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kastav.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

I ove godine veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za uređenje komunalne infrastrukture, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i čišćenje javnih površina, održavanje i rekonstrukciju javne rasvjete, sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme, kao i izgradnju mrtvačnice na novom groblju u Kastvu.

Ulažemo u razvoj i poticanje gospodarstva i poticanje poljoprivrede kroz subvencije za poljoprivrednike.

Učenicima osnovnih škola sufinanciramo prijevoz i darujemo učenike prvih razreda sa poklon bonom, kako bi im učenički dani započeli na lijep način.

Učenicima srednjih škola i studentima sufinanciramo prijevoz i dajemo stipendije za koje smo povećali broj, mjesečni iznos stipendije učenicima srednjih škola iznosi 600,00 kn, a studentima 700,00 kn. Žalimo ulagati u njihovo obrazovanje i poticati ih da budu što uspješniji, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva.

Kako bismo pomogli mladim obiteljima i imali što veći broj novorođene djece Grad Kastav daruje roditelje s iznosom od 2.000,00 kuna. Sufinanciramo cijene vrtića i povećavamo kapacitete za upise nove djece što nam je iznimno drago. 

Dio novaca iz proračuna izdvojili. smo za pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život kao što su jednokratne novčane pomoći, sufinanciranje prijevoza, pučke kuhinje i ogrijeva.

Jako nam je bitno predstaviti i očuvati našu kulturu i tradiciju, s toga ulažemo u njeno promicanje kroz razne manifestacije i proslave.

Dragi naši građani izdvojili smo dio projekata koji su nam u planu za 2018. godinu, ukoliko imate prijedlog u koje projekte trebamo ulagati kako bismo se još više razvili, slobodno nam predložite.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 22.11.2017. do 13.12.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.

Vaš gradonačelnik!


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Kastva za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Kastva za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Kastva koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Kastva kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Kastva su: Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 44.979.050,00 kn 5.969.745,84 € 86,86 %
> Prihodi od poreza 28.986.550,00 kn 3.847.176,32 € 55,98 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.470.000,00 kn 195.102,53 € 2,84 %
> Prihodi od imovine 1.970.000,00 kn 261.463,93 € 3,80 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 12.394.500,00 kn 1.645.032,85 € 23,94 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,19 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 58.000,00 kn 7.697,92 € 0,11 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.430.000,00 kn 322.516,42 € 4,69 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.400.000,00 kn 318.534,74 € 4,63 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn 3.981,68 € 0,06 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.000.000,00 kn 398.168,43 € 5,79 %
> Primici od zaduživanja 3.000.000,00 kn 398.168,43 € 5,79 %
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 1.373.540,00 kn 182.300,09 € 2,65 %
UKUPNO 51.782.590,00 kn 6.872.730,77 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Kastva za 2018. godinu planirani su u iznosu od 50.409.050,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Kastva za 2018. godinu su 44.979.050,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 28.986.550,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 27.351.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 1.415.550.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 220.000,00 kuna

2.Pomoći iz inozemstva i od drugih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.470.000,00 kuna, od toga Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 900.000,00 kuna i Pomoći proračunu iz drugih proračuna 570.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.970.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 65.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.905.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 12.394.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 807.500,00 kuna i Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.737.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

6.Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 58.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Kastva za 2018. godinu planiranih u iznosu od 2.430.000,00kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.400.000,00 kuna 

2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 30.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za primljeni kredit od tuzemnih kreditnih institucija – kratkoročniProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 38.771.290,00 kn 5.145.834,49 € 74,87 %
> Rashodi za zaposlene 10.207.530,00 kn 1.354.772,05 € 19,71 %
> Materijalni rashodi 16.782.530,00 kn 2.227.424,51 € 32,41 %
> Financijski rashodi 695.500,00 kn 92.308,71 € 1,34 %
> Subvencije 2.250.000,00 kn 298.626,32 € 4,35 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 878.330,00 kn 116.574,42 € 1,70 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.385.500,00 kn 449.333,07 € 6,54 %
> Ostali rashodi 4.571.900,00 kn 606.795,41 € 8,83 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.432.300,00 kn 1.251.881,35 € 18,22 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 820.000,00 kn 108.832,70 € 1,58 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.679.800,00 kn 886.561,82 € 12,90 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovin 1.932.500,00 kn 256.486,83 € 3,73 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.579.000,00 kn 475.014,93 € 6,91 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 24.000,00 kn 3.185,35 € 0,05 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.555.000,00 kn 471.829,58 € 6,87 %
UKUPNO 51.782.590,00 kn 6.872.730,77 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovin
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Kastva za 2018. godinu planirani su u iznosu od 51.782.590,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Grada Kastva za 2018. godinu planirani su u iznosu od 38.771.290,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.207.530,00 kuna, od toga plaće (bruto) 8.448.800,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 374.100,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od  1.384.630,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.782.530.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 592.985.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.494.250.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 10.925.570.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 2.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.767.525.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 695.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 643.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 52.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 2.250.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 1.910.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 340.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 878.330,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 3.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 875.330,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosi od 3.385.500,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 145.500,00 kuna i naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 3.240.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.571.900,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.960.000,00 kuna, kapitalne donacije 275.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.336.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Kastva za 2018. godinu planirani u iznosu od 9.432.300,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 820.000,00 kuna, od toga 800.000,00 kuna  za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i 20.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.679.800,00 kuna, od toga građevinski objekti 5.487.000,00 kuna, postrojenje i oprema 527.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 85.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 580.000,00 kuna 

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.932.500,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 3.579.000,00 kuna,a čine ih:

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 24.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 3.555.000,00 kuna 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.697.330,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirao u iznosu od 1.339.700,00 kuna

1. Za rad Gradskog vijeća planirano je 808.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 70.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 734.000,00 kuna

2. Za savjet mladih Grada Kastva planirano je 14.700,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.250,00 kuna, rashodi za usluge 2.700,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.750,00 kuna

3. Za proslave i blagdane u Gradu Kastvu planirano je 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

4. Za proslavu Jelenine i 1. maja planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 16.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.500,00 kuna

5. Za proslavu Bele Nedeje planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga, od toga rashodi za usluge 375.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 kuna


Program 1003 Razvoj civilnog društva – političke stranke planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

Za osnovne funkcije političkih stranaka planirano je 45.000,00 kuna financirao do općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1004 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

Za djelokrug Vijeća mjesnih odbora planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1005 Zaštita prava nacionalnih manjina planirano u iznosu od 92.630,00 kuna

1. Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirano u iznosu od 46.630,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za naknade troškova zaposlenima 4.085,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 900,00 kuna, rashodi za usluge 9.470,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.175,00 kuna

2. Za ostale predstavnike nacionalnih manjina planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine planirano je 41.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 500,00 kuna, rashodi za usluge 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.500,00 kuna


IZVRŠNO TIJELO GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.341.000,00 KUNA


Program 1006 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.341.000,00 kuna

1. Za redovan rad izvršnog tijela planirano je 1.341.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 24.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan  javnog sektora

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 485.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 410.000,00 kuna i doprinosi na plaće 75.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 768.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 583.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 155.000,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 32.500,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.500,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.00,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE PLANIRANO U IZNOSU OD 23.774.510,00 KUNA

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE PLANIRANO U IZNOSU OD 14.282.080,00 KUNA


Program 1007 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 3.546.850,00 kuna

1. Za redovan rad upravnog tijela planirano je 1.497.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene 1.555.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 980.000,00 kuna i doprinosi na plaće 175.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 312.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 60.400,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna, rashodi za usluge 186.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 kuna

3. Za zajedničke rashode za redovan rad upravnih tijela planirano je 1.955.450,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 20.000,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.507.750,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 201.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.119.750,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 187.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 16.500,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 231.200,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 21.200,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 190.000,00 kuna

4. Za nabavu opreme planirano je 94.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 1.605.500,00 kuna

1. Za djelatnost sportskih udruga i klubova planirano je 665.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za održavanje sportskih objekata planirano je 612.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 300.000,00 kuna i rashodi za usluge 312.500,00 kuna

3. Za izgradnju sportskih objekata planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

4. Za sportske manifestacije planirano je 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna, rashodi za usluge 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 kuna


Program 1010 Promicanje kulture planirano u iznosu od 1.904.830,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost udruga u kulturi planirano je 495.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za festival KKL planirano je 512.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 92.000,00 kuna i tekuće donacije 420.000,00 kuna

3. Za djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine planirano je 267.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 142.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 120.000,00 kuna

4. Za djelatnost knjižnice Kastav planirano je 293.830,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 58.500,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 235.330,00 kuna

5. Za opremanje knjižnice Kastav planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 7.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 25.000,00 kuna

6. Za izdavanje Zbornika Kastavštine planirano je 63.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za manifestaciju „Pust“ planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 42.000,00 kuna i ostali rashodi 3.000,00 kuna

8. Za izložbe u Gradu Kastvu planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak za tekuće donacije

9. Za melodije Istre i Kvarnera planirano je 152.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 14.000,00 kuna i tekuće donacije 138.000,00 kuna


Program 1011 Promicanje kulture II planirano u iznosu od 1.975.000,00 kuna

1. Za uređenje zgrade k.č. 3491 (Vincenta iz Kastva 2) planirano je 175.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 45.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za „Urbanu aglomeraciju – povežimo se baštinom“ planirano je 700.000,00 kuna financirani od kapitalne pomoći od institucija i tijela EU za građevinske objekte

3. Za uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre planirano je 400.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Materijalni rashodi financirani od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za izgradnju DKD Šporova jama planirano je 700.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 350.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 350.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1013 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 761.000,00 kuna

1. Za upravljanje i održavanje poslovnih prostora planirano je 681.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 651.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 140.000,00 kuna i rashodi za usluge 511.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za adaptaciju, uređivanje i kupnju poslovnih prostora planirano je 77.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

3. Za projekt poticanja energetske učinkovitosti planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1016 Socijalna skrb planirano u iznosu od 2.403.000,00 kuna

1. Za pružanje pomoći građanima i kućanstvima planirano je 618.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 593.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od prihoda od tekućih pomoći iz županijskog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

2. Za pružanje pomoći kućanstvima s djecom planirano je 1.710.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pružanje pomoći građanima i kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja planirano je 75.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1017 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 429.400,00 kuna

1. Za podršku humanitarnim aktivnostima planirano je 255.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije 225.000,00 kuna i kapitalne donacije 30.000,00 kuna

2. Za djelatnost Crvenog križa planirano je 174.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 kuna i tekuće donacije 129.400,00 kuna


Program 1018 Zdravstvo planirano u iznosu od 553.000,00 kuna

1. Za pripremu trudnica za porod planirano je 25.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za psihološku skrb – Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za zdravstvene i preventivne aktivnosti planirano je 394.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 260.500,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 145.500,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 115.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 24.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 78.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 13.000,00 kuna i kapitalne donacije 65.000,00 kuna


Program 1019 Program za djecu planiran u iznosu od 253.000,00 kuna

1. Za aktivnost djece planirano je 68.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 7.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 32.000,00 kuna i tekuće donacije 29.000,00 kuna

2. Za potpore za novorođenu djecu planirano je 185.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Program 1020 Osnovno obrazovanje planirano u iznosu od 460.500,00 kuna

1. Za produženi boravak učenika u školi planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu planirano je 255.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 215.500,00 kuna i ostali rashodi 15.000,00 kuna

3. Za prijevoz učenika u školu planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Poklon bon polaznicima 1. razreda planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1021 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano je 390.000,00 kuna 

1. Za sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata planirano je 270.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR PLANIRANO U IZNOSU 9.492.430,00

Program 1022 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 9.492.430,00 kuna

1. Za redoviti program vrtića i jaslica planirano je 9.202.430,00 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 6.204.430,00 kuna, od toga plaće (bruto) 5.203.800,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 194.100,00 kuna i doprinosi na plaće 806.530,00 kuna

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 22.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda D.V. „VLADIMIR NAZOR“ za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda D.V. „VLADIMIR NAZOR“ planirani u iznosu od 6.000,00 kuna, za materijal i energiju

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda D.V. „VLADIMIR NAZOR“ planirani u iznosu od 12.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene D.V. „VLADIMIR NAZOR“ planirani u iznosu od 2.958.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 383.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.886.500,00 kuna, rashodi za usluge 516.600,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134.100,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 35.600,00 kuna financirano od pomoći za postrojenje i opremu

2. Za održavanje zgrade dječjeg vrtića planirano je 290.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 16.572.550,00 KUNA

Program 1023 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 690.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

1. Za redovnu djelatnost upravnog tijela planirano je 690.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 650.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 550.000,00 kuna i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 37.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 kuna


Program 1025 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano je 915.000,00 kuna

1. Za održavanje stambenog fonda planirano je 395.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za rashode za usluge

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirani u 280.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za unapređenje stanovanja planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashodi za usluge

3. Za izradu prostornih planova planirano je 390.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda za posebne namjene planirano u iznosu od 220.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirano u iznosu od 170.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1026 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.853.050,00 kuna

1. Za upravljanje i održavanje groblja planirano je 393.550,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda planirani u iznosu od 25.500,00 kuna i primitaka za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 368.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 366.000,00 kuna

2. Za funkcioniranje i održavanje javne rasvjete planirano je 1.164.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 94.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 1.070.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 800.000,00 kuna i rashodi za usluge 270.000,00 kuna

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 840.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 660.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za održavanje javnih površina planirano je 1.310.500,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 208.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 102.500,00 kuna i rashodi za usluge 106.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 1.102.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 645.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka 195.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 450.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1027 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 7.462.000,00 kuna

1. Za geodetske poslove planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme „Čistoća“ planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 450.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za uređenje javnih površina planirano je 780.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 230.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 550.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta planirano je 1.300.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6. Za izgradnju groblja planirano je 3.280.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 1.800.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirani u iznosu od 1.480.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za nabavu zemljišta planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

8. Za nabavu opreme planirano je 330.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 290.000,00 kuna za postrojenje i opremu

9. Za sanitarne kanalizacije i kolektor Belići – Kastav s ograncima planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći

10. Za izgradnju i uređenje cesta planirano je 497.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći


Program 1028 Javni prijevoz planirani u iznosu od 2.344.000,00 kuna

Za prijevoz putnika u javnom prometu planirano je 2.344.000,00 kuna, od toga:

• Subvencije planirane u iznosu od 1.910.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 434.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći


Program 1029 Program zaštite okoliša i građana planirano u iznosu od 308.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće planirano je 242.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 155.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 87.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga građevinski objekti 57.000,00 kuna i postrojenje i oprema 30.000,00 kuna

2. Za provođenje mjera zaštite okoliša i građana planirano je 66.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 63.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 3.000,00 kuna


UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 5.033.000,00 KUNA

Program 1030 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 5.033.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost upravnog odjela planirano je 693.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 650.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 550.000,00 kuna i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 43.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 35.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 7.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

2. Za otplatu primljenih kredita – kamate planirano je 637.000,00 kuna, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 635.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kamate za primljene kredite i zajmove

3. Za otplatu primljenih kredita – glavnica planirano je 3.533.000,00 kuna, od toga:

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 3.260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 273.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

4. Za bankarske usluge i usluge platnog prometa planirano je 30.000,000 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode

5. Za proračunsku zalihu planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


URED GRADONAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.181.500,00 KUNA

Program 1012 Jačanje Gospodarstva planirano u iznosu od 1.043.500,00 kuna

1. Za poticanje gospodarstva i zapošljavanje planirano je 565.000,00 kuna , od toga Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00 kuna i tekuće donacije 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 200.000,00 kuna za rashode za usluge financirano od kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

2. Za poticanje turizma planirano je 418.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 87.500,00 kuna, tekuće donacije 306.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 25.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od prihoda za posebne namjene

3. Za poticanje mjere u poljoprivredi planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 40.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna.,


Program 1014 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano je 703.500,00 kuna

1. Za prevenciju i borbu protiv požara planirano je 563.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 348.500,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 kuna i tekuće donacije 200.000,00 kuna

2. Za Opremanje DVD-a planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 1015 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 64.000,00 kuna

Za provođenje mjera zaštite i spašavanja građana planirano je 64.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za tekuće donacije

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 10.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 29.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashode poslovanja 14.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Program 1031 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.370.500,00 kuna

Za redovnu djelatnost upravnog tijela planirano je 1.370.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 722.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 615.000,00 kuna i doprinosu na plaće 107.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 568.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 33.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 530.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za tekuće donacije


VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 182.700,00 KUNA

Program 1024 Održavanje komunalne infrastrukture II. planirano u iznosu od 182.700,00 kuna

1. Za djelatnost osoblja vlastitog pogona planirano je 182.7000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 141.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 120.000,00 kuna i doprinosi na plaće 21.100,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 41.600,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 25.600,00 kuna u rashodi za usluge 12.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Kastva za 2018.godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Kastva za 2018. godinu
  PREUZMI:

 3. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2018. GODINU
  PREUZMI:

 4. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU
  PREUZMI:

 5. Analitički prikaz ostvarenih izdataka po krediitima za 2017. godinu
  PREUZMI:

 6. Izvještaj o preraspodjelama sredstava u proračunu Grada Kastva za 2017. godinu
  PREUZMI:

 7. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve Grada Kastva za 2017. godinu
  PREUZMI:

 8. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2017. godinu
  PREUZMI:

 9. Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu
  PREUZMI:

 10. Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
  PREUZMI:

 11. Obrazloženje uz Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 2017. godina
  PREUZMI:

 12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2018. godinu
  PREUZMI:

 13. Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2018
  PREUZMI:

Više