Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Civljane

  Kontakt podaci
  Općina Civljane
  Kod doma 3, Civljane, 22310 Kijevo
  OIB: 08624197034
  022 785 8700
  opcina@civljane.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Civljane prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.civljane.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za asfaltiranje nerazvrstanih cesta kao i uređenje i održavanje javnih površina, puteva, javne rasvjete i nerazvrstanih cesta. 

Kako bismo našu općinu učinili ljepšom i ugodnijom za život planiramo nabavu nadstrešnica za autobuska stajališta, sanaciju krila Đukin most, uređenje mjesnog doma i uređenje šetnice uz Cetinu.

Ulaganje u obrazovanje nam je jako bitno, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, s toga smo izdvojili novac za potpore studentima.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći , te sufinanciramo međumjesnu autobusnu liniju.

U cilju jačanja gospodarstva ulažemo u razvoj poduzetničke zone i dajemo pomoć malim i srednjim obrtnicima.

Dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje njeguju našu tradiciju i kulturu.

Naša općina je jedna od najmanjih Općina, ali imamo potencijala za napredak s toga nam je glavni cilj razvoj i poboljšanje naše općine kroz gospodarstvo, poljoprivredu i turizam. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Civljane za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Civljane za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Civljane koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Civljane kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 5.754.500,00 kn 100 %
> Prihodi od poreza 240.000,00 kn 4,17 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 4.485.413,00 kn 77,95 %
> Prihodi od imovine 646.087,00 kn 11,23 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 221.000,00 kn 3,84 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 kn 0,35 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 142.000,00 kn 2,47 %
UKUPNO 5.754.500,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Civljane za 2018. godinu planirani su u iznosu od 5.754.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Civljane za 2018. godinu planirani su u iznosu od 5.754.500,00 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 240.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 170.000,0 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 40.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 30.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.485.413,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 4.185.413,00 kuna i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 300.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 646.087,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 646.087,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 221.000,00 kuna, od toga Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 17.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 204.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 20.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 142.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 2.000,00 kuna i ostali prihodi 140.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 3.689.500,00 kn 64,12 %
> Rashodi za zaposlene 745.000,00 kn 12,95 %
> Materijalni rashodi 2.461.000,00 kn 42,77 %
> Financijski rashodi 8.000,00 kn 0,14 %
> Subvencije 192.000,00 kn 3,34 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 133.500,00 kn 2,32 %
> Ostali rashodi 150.000,00 kn 2,61 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.065.000,00 kn 35,88 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.065.000,00 kn 35,88 %
UKUPNO 5.754.500,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Civljane za 2018. godinu planirani su u iznosu od 5.754.500,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Civljane za 2018. godinu planirani su u iznosu od 3.689.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 745.000,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 600.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 45.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.461.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 40.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 220.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.729.500,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 471.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za Ostale financijski rashodi 

4. Subvencije planirane u iznosu od 192.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 133.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu 140.000,00 kuna i izvanredni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.065.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 5.722.500,00 KUNA


Program 1801 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.836.500.000,00 kuna

1. Za javnu upravu i administraciju planirano je 1.771.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 745.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 600.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 kuna i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.018.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 151.000,00 kuna, rashodi za usluge 737.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za nabavku uredske opreme i namještaja planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga postrojenje i oprema 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 45.000,00 kuna


Program 1802 Predstavničko tijelo planirano u iznosu od 388.000,00 kuna


1. Za rad Općinskog vijeća planirano je 363.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga materijalni rashodi 353.000,00 kuna i ostali rashodi 10.000,00 kuna

2. Sredstva za rad političkih stranka planirana su u iznosu od 25.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1803 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.427.000,00 kuna

1. Rashodi za uređ. i javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna i rashodi za usluge 40.000,00 kuna

2. Za održavanje cesta planirano je 60.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Nabava nadstrešnica za autobuske čekaonice i sanacija krila „Đukin most“ planirano u iznosu od 90.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 127.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 107.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna

5. Za dodatno ulaganje – sekundarna mreža planirano je 1.050.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene, od toga građevinski objekti 1.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna


Program 1804 Razvoj sigurnosti i prometa planirano u iznosu od 717.000,00 kuna

1. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta planirano je 675.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene, od toga građevinski objekti 600.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00 kuna

2. Za subvenciju međumjesne linije planirano je 42.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za materijalne rashode


Program 1805 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 215.000,00 kuna 

Za obnovu mjesnog doma planirano je 215.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran u iznosu od 210.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 150.000,00 kuna, uredska oprema i namještaj 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu o 5.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1806 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za uređenje šetnice uz Cetinu planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1807 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Ulaganje u poduzetničku zonu planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1808 Sustav zaštite i spašavanja (ZiS) planirano u iznosu od 145.500,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 65.500,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.500,00 kuna i tekuće donacije 30.000,00 kuna

2. Za udruge građana od značaja za ZiS (HGSS, CK) planirano je 10.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

3. Za Civilnu zaštitu planirano je 70.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna


Program 1809 Promicanje kulture planirano u iznosu od 510.000,00 kuna

1. Za očuvanje, zaštitu i uređenje kulturnih lokaliteta planirano je 505.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 455.000,00 kuna i građevinski objekti 50.000,00 kuna

2. Za donacije udrugama u kulturi planirano je 5.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za tekuće donacije


Program 1810 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za sport, religiju i ostalo planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za tekuće donacije


Program 1811 Socijalna skrb planirano u iznosu od 124.500,00 kuna

Za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je 124.500,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene, od toga naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 119.500,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna


Program 1812 Potpore studentima planirano u iznosu od 14.000,00 kuna

Za potpore studentima planirano je 14.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1813 Zaštita prava nacionalnih manjina planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za tekuće donacije VSNM planirano je 25.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za tekuće donacije


Program 1814 Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za pomoć malim i srednjim obrtnicima planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE POSLOVE


Program 1814 Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe planirano u iznosu od 32.000,00 kuna

Za prijevoz pitke vode planirano je 32.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, pomoći i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 16.000,00 kuna i rashodi za usluge 16.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proracun Opcine Civljane za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
  PREUZMI:

 3. Prijedlog Proračuna Općine Civljane za 2018.
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2018
  PREUZMI: