Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Civljane

  Kontakt podaci
  Općina Civljane
  Kod doma 3, Civljane, 22310 Kijevo
  OIB: 08624197034
  022 785 8700
  opcina@civljane.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 5.754.500,00 kn 100 %
> Prihodi od poreza 240.000,00 kn 4,17 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 4.485.413,00 kn 77,95 %
> Prihodi od imovine 646.087,00 kn 11,23 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 221.000,00 kn 3,84 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 kn 0,35 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 142.000,00 kn 2,47 %
UKUPNO 5.754.500,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 3.689.500,00 kn 64,12 %
> Rashodi za zaposlene 745.000,00 kn 12,95 %
> Materijalni rashodi 2.461.000,00 kn 42,77 %
> Financijski rashodi 8.000,00 kn 0,14 %
> Subvencije 192.000,00 kn 3,34 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 133.500,00 kn 2,32 %
> Ostali rashodi 150.000,00 kn 2,61 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.065.000,00 kn 35,88 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.065.000,00 kn 35,88 %
UKUPNO 5.754.500,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti