Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Civljane

  Kontakt podaci
  Općina Civljane
  Kod doma 3, Civljane, 22310 Kijevo
  OIB: 08624197034
  022 785 8700
  opcina@civljane.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Civljane prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.civljane.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje i održavanje javnih površina, održavanje sekundarne mreže, puteva, javne rasvjete i nerazvrstanih cesta.

Kako bismo našu općinu učinili ljepšom i ugodnijom za život planiramo nabavu nadstrešnica za autobusna stajališta, uređenje mjesnog doma i uređenje šetnice uz Cetinu.

Ulaganje u obrazovanje nam je jako bitno, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, s toga smo izdvojili novac za stipendije studentima i kupnju knjiga za sve osnovnoškolce na području Općine Civljane.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev,  te sufinanciramo međumjesnu autobusnu liniju. Roditeljima dajemo jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu. 

U cilju jačanja gospodarstva ulažemo u razvoj poduzetničke zone i imamo u planu dodjeljivati pomoći malim i srednjim obrtnicima.

Dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje njeguju našu tradiciju i kulturu, te za očuvanje, zaštitu i uređenje kulturnih lokaliteta.

Naša općina je jedna od najmanjih Općina, ali imamo potencijala za napredak s toga nam je glavni cilj razvoj i poboljšanje naše općine kroz gospodarstvo, poljoprivredu i turizam. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 12.11.2018. do 12.12.2018. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Civljane za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Civljane za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Civljane koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Civljane kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 5.476.347,00 kn 100 %
> Prihodi od poreza 540.500,00 kn 9,87 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.905.413,00 kn 71,31 %
> Prihodi od imovine 646.087,00 kn 11,80 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 222.347,00 kn 4,06 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 kn 0,37 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 142.000,00 kn 2,59 %
UKUPNO 5.476.347,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Civljane za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.656.347,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Civljane za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.656.347,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 560.500,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 490.500,0 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 40.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 30.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.905.413,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.655.413,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 250.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 746.087,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 6.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 740.087,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 282.347,00 kuna, od toga Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 18.347,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 264.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 20.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 142.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 2.000,00 kuna i ostali prihodi 140.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 3.523.347,00 kn 64,34 %
> Rashodi za zaposlene 762.000,00 kn 13,91 %
> Materijalni rashodi 2.230.000,00 kn 40,72 %
> Financijski rashodi 8.500,00 kn 0,16 %
> Subvencije 192.000,00 kn 3,51 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 148.500,00 kn 2,71 %
> Ostali rashodi 182.347,00 kn 3,33 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.953.000,00 kn 35,66 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.953.000,00 kn 35,66 %
UKUPNO 5.476.347,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Civljane za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.656.347,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Civljane za 2019. godinu planirani su u iznosu od 3.613.347,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 762.000,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 600.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 60.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 102.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.300.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 48.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 182.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.758.500,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 311.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.500,00 kuna za Ostale financijske rashodi 

4. Subvencije planirane u iznosu od 192.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 148.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 202.347,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu 122.347,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 70.000,00 kuna i 10.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.043.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 1.780.000,00 kuna, postrojenja i oprema 128.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 135.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRNAO U IZNOSU OD 5.656.347,00 KUNA


Program 1801 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.975.000.000,00 kuna

1. Za upravna i izvršna tijela planirano je 1.885.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 762.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 600.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 kuna i doprinosi na plaće 102.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.064.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 48.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 108.000,00 kuna, rashodi za usluge 818.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.500,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za nabavku uredske opreme i namještaja planirano je 90.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 80.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna


Program 1802 Predstavničko tijelo planirano u iznosu od 225.347,00 kuna

1. Za rad Općinskog vijeća planirano je 200.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 190.000,00 kuna i ostali rashodi 10.000,00 kuna

2. Sredstva za rad političkih stranaka planirana su u iznosu od 25.347,00 kuna za tekuće donacije


Program 1803 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.370.000,00 kuna

1. Rashodi za uređ. i javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna i rashodi za usluge 90.000,00 kuna

2. Za održavanje cesta planirano je 75.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 70.000,00 kuna

3. Nabava nadstrešnica za autobusne čekaonice planirano u iznosu od 54.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 14.000,00 kuna i građevinski objekti 40.000,00 kuna

4. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 198.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 168.000,00 kuna i postrojenja i oprema 30.000,00 kuna

5. Za održavanja sekundarne mreže planirano je 45.000,00 kuna.

6. Za dodatno ulaganje – sekundarna mreža planirano je 848.000,00 kuna, od toga rashodi  za usluge 18.000,00 kuna, građevinski objekti 800.000,00 kuna i nematerijalne proizvedena imovina 30.000,00 kuna


Program 1804 Razvoj sigurnosti i prometa planirano u iznosu od 947.000,00 kuna

1. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta planirano je 905.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna, građevinski objekti 750.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 kuna

2. Za subvenciju međumjesne linije planirano je 42.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

3. Ostali nespomenuti građevinski objekti-potporni zid uz cestu 90.000,00kn


Program 1805 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 146.000,00 kuna 

Za obnovu mjesnog doma planirano je 146.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000,00 kuna, komunalne usluge 1.000,00 kuna i intelektualne i osobne usluge 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 138.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 100.000,00 kuna, postrojenja i oprema 18.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

 

Program 1806 Promicanje razvoja turizma planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za uređenje šetnice uz Cetinu planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1807 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Ulaganje u poduzetničku zonu planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1808 Sustav zaštite i spašavanja (ZiS) planirano u iznosu od 147.500,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 65.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 29.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500,00 kuna tekuće donacije 30.000,00 kuna

2. Za udruge građana od značaja za ZiS (HGSS, CK) planirano je 12.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Civilnu zaštitu planirano je 70.000,00 od toga, rashodi za usluge 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna


Program 1809 Promicanje kulture planirano u iznosu od 245.000,00 kuna

1. Za očuvanje, zaštitu i uređenje kulturnih lokaliteta planirano je 240.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 205.000,00 kuna.

2. Za donacije udrugama u kulturi planirano je 5.000,00 za tekuće donacije

3. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 35.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1810 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 90.000,00 kuna

Za sport, religiju i ostalo panirano je 90.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1811 Socijalna skrb planirano u iznosu od 139.500,00 kuna

Za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je 139.500,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 134.500,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna


Program 1812 Potpore studentima planirano u iznosu od 14.000,00 kuna

Za potpore studentima planirano je 14.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1813 Zaštita prava nacionalnih manjina planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za tekuće donacije VSNM planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1814 Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za pomoć malim i srednjim obrtnicima planirano je 150.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE POSLOVE

Program 1814 Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe planirano u iznosu od 32.000,00 kuna

Za prijevoz pitke vode planirano je 32.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna,  rashodi za usluge 16.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Civljane za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Civljane za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnje Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. Obrazloženje godišnjeg obračuna proračuna za 2019.g.
  PREUZMI:

 8. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Civljane za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više