Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Civljane

  Kontakt podaci
  Općina Civljane
  Kod doma 3, Civljane, 22310 Kijevo
  OIB: 08624197034
  022 785 8700
  opcina@civljane.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Civljane prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.civljane.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

U 2020. godini planiramo brojne infrastrukturne projekte. Nastavljamo s asfaltiranjem nerazvrstanih cesta, uređenjem i održavanjem javnih površina, održavanjem sekundarne mreže, puteva, javne rasvjete. 

Veliki projekt koji je u planu jest obnova Doma Cetina, uređenjem kulturnog doma namjera nam je vratiti prijašnja funkciju tom objektu uz dodavanje raznih novih sadržaja, te obnova škole u Kotluši koja će se koristiti za više namjena. U planu je nabava nadstrešnica za autobusna stajališta, uređenje šetnice uz Cetinu i izgradnja mrtvačnice. 

U cilju očuvanja okoliša u planu je nabava mobilnog reciklažnog dvorišta i opreme za odlaganje komunalnog otpada.

Studentima dodjeljujemo stipendije u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno i sufinanciramo prijevoz svih učenika srednjih škola s područja općine. Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja, ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći u iznosu od 5.000,00 kuna, te financiramo program predškole.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev, te sufinanciramo međumjesnu autobusnu liniju. 

U cilju jačanja gospodarstva ulažemo u razvoj poduzetničke zone, a malim i srednjim obrtnicima dodjeljujemo pomoći.

Dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje njeguju našu tradiciju i kulturu, te za očuvanje, zaštitu i uređenje kulturnih lokaliteta.

Naša općina je jedna od najmanjih Općina, ali imamo potencijala za napredak s toga nam je glavni cilj razvoj i poboljšanje naše općine kroz gospodarstvo, poljoprivredu i turizam. Želimo preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 29.11.2019. do 17.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Civljane za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Civljane za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Civljane koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Civljane kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 7.062.500,00 kn 937.354,83 € 89,80 %
> Prihodi od poreza 830.000,00 kn 110.159,93 € 10,55 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 4.539.500,00 kn 602.495,19 € 57,72 %
> Prihodi od imovine 1.106.000,00 kn 146.791,43 € 14,06 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 355.000,00 kn 47.116,60 € 4,51 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 232.000,00 kn 30.791,69 € 2,95 %
Rezultat poslovanja - višak/manjak prihoda 802.500,00 kn 106.510,05 € 10,20 %
UKUPNO 7.865.000,00 kn 1.043.864,89 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Rezultat poslovanja - višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Civljane za 2020. godinu planirani su u iznosu od 7.833.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Civljane za 2020. godinu planirani su u iznosu od 7.030.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 830.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 700.000,0 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 80.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.507.500,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 4.257.500,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 250.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.106.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 6.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 355.000,00 kuna, od toga Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 68.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 287.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 232.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 2.000,00 kuna i ostali prihodi 230.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 4.500.000,00 kn 597.252,64 € 57,22 %
> Rashodi za zaposlene 762.000,00 kn 101.134,78 € 9,69 %
> Materijalni rashodi 3.146.500,00 kn 417.612,32 € 40,01 %
> Financijski rashodi 8.500,00 kn 1.128,14 € 0,11 %
> Subvencije 192.000,00 kn 25.482,78 € 2,44 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 144.500,00 kn 19.178,45 € 1,84 %
> Ostali rashodi 246.500,00 kn 32.716,17 € 3,13 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.365.000,00 kn 446.612,25 € 42,78 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 kn 1.327,23 € 0,13 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.930.000,00 kn 388.877,83 € 37,25 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 425.000,00 kn 56.407,19 € 5,40 %
UKUPNO 7.865.000,00 kn 1.043.864,89 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Civljane za 2020. godinu planirani su u iznosu od 7.833.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Civljane za 2020. godinu planirani su u iznosu od 4.500.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 762.000,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 600.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 60.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 102.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.146.500,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 59.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 197.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.439.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 451.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.500,00 kuna za Ostale financijske rashodi 

4. Subvencije planirane u iznosu od 192.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 144.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 246.500,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu 166.500,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 70.000,00 kuna i 10.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.333.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.898.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 425.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 7.801.000,00 KUNA


Program 1801 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 2.046.000.000,00 kuna

1. Za upravna i izvršna tijela planirano je 1.941.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 762.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 600.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 kuna i doprinosi na plaće 102.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.010.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 59.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 123.000,00 kuna, rashodi za usluge 738.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 8.500,00 kuna za ostale financijske rashode

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od pomoći planirani u iznosu od 60.000,00 kuna

2. Za nabavku uredske opreme i namještaja planirano je 105.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 80.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 kuna


Program 1802 Predstavničko tijelo planirano u iznosu od 364.500,00 kuna

1. Za rad Općinskog vijeća planirano je 340.000,00 kuna, od toga 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 7.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Sredstva za rad političkih stranaka planirana su u iznosu od 24.500,00 kuna za tekuće donacije


Program 1803 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.260.000,00 kuna

1. Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 205.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju financirani od općih prihoda i primitaka 60.000,00 kuna, rashodi za usluge financirani od pomoći 25.000,00 kuna i rashodi za usluge financirani od prihoda za posebne namjene 120.000,00 kuna

2. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 85.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna

3. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 183.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge financirani od općih prihoda i primitaka 10.000,00 kuna, rashodi za usluge financirani od pomoći 73.000,00 kuna i rashodi za usluge financirani od prihoda za posebne namjene 100.000,00 kuna

4. Za održavanja sekundarne mreže planirano je 35.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

5. Za nabavu nadstrešnice za autobusne čekaonice planirano je 54.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za usluge 14.000,00 kuna i građevinski objekti 40.000,00 kuna

6. Za dodatno ulaganje – sekundarna mreža planirano je 698.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi  za usluge 18.000,00 kuna, građevinski objekti 650.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna


Program 1804 Razvoj sigurnosti i prometa planirano u iznosu od 1.042.000,00 kuna

1. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna, građevinski objekti 950.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

2. Za subvenciju međumjesne linije planirano je 42.000,00 kuna financirano od pomoći za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1805 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 1.376.000,00 kuna 

1. Za rješavanje imovinsko pravnih odnosa planirano je 80.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

2. Za obnovu škole u Kotluši planirano je 396.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 22.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 58.000,00 kuna, od toga, postrojenja i oprema 18.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 315.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka

3. Za Dom Cetina planirano je 640.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 620.000,00 kuna, od toga, postrojenja i oprema 600.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

4. Za izgradnju mrtvačnice planirano je 260.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga nematerijalna imovina 10.000,00 kuna i građevinski objekti 250.000,00 kuna


Program 1806 Promicanje razvoja turizma planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za uređenje šetnice uz Cetinu planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1807 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Ulaganje u poduzetničku zonu planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge


Program 1808 Sustav zaštite i spašavanja (ZiS) planirano u iznosu od 147.500,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 65.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za rashode za usluge

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za tekuće donacije

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 34.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 28.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500,00 kuna

2. Za udruge građana od značaja za ZiS (HGSS, CK) planirano je 12.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije

3. Za Civilnu zaštitu planirano je 70.000,00 financirano od pomoći, od toga, rashodi za usluge 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna


Program 1809 Promicanje kulture planirano u iznosu od 765.500,00 kuna

1. Za donacije udrugama u kulturi planirano je 5.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije

2. Za očuvanje, zaštitu i uređenje kulturnih lokaliteta planirano je 760.500,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za usluge 725.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 35.000,00 kuna


Program 1810 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 115.000,00 kuna

Za sport, religiju i ostalo panirano je 115.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga tekuće donacije 45.000,00 kuna i kapitalne donacije 70.000,00 kuna


Program 1811 Socijalna skrb planirano u iznosu od 139.500,00 kuna

Za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je 139.500,00 kuna, od toga 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, 127.500,00 kuna financirano od pomoći za naknade građanima i kućanstvima iz proračun i tekuće donacije 5.000,00 kuna


Program 1812 Potpore studentima planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za potpore studentima planirano je 14.000,00 kuna financirano od pomoći za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1813 Zaštita prava nacionalnih manjina planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za tekuće donacije VSNM planirano je 25.000,00 kuna  financirano od pomoći za tekuće donacije


Program 1814 Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za pomoć malim i srednjim obrtnicima planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1815 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za predškolsko obrazovanje planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije


Program 281 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 190.000,00 kuna

1. Za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta planirano je 110.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

2. Za nabavu opreme za odlaganje komunalnog otpada planirano je 30.000,00 kuna financirano od pomoći za postrojenje i opremu

3. Za vlastito sklonište za životinje planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE POSLOVE


Program 280 Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe planirano u iznosu od 32.000,00 kuna

Za prijevoz pitke vode planirano je 32.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna, rashodi za usluge 16.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Civljane za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022.
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Civljane za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje godišnjeg obračuna proračuna za 2019.g.
  PREUZMI:

 4. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Civljane za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Civljane zza razdoblje 01.01.-30.06
  PREUZMI:

 6. Obrazloženje - Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 8. Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.
  PREUZMI:

Više