Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Civljane

  Kontakt podaci
  Općina Civljane
  Kod doma 3, Civljane, 22310 Kijevo
  OIB: 08624197034
  022 785 8700
  opcina@civljane.hr

Proračun za građane za 2021. godinuPoštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Civljane prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.civljane.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2021. godini. Želim da naša općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike. Naša općina je jedna od najmanjih općina u Hrvatskoj, ali imamo potencijala za napredak stoga nam je glavni cilj razvoj i poboljšanje naše općine kroz gospodarstvo, poljoprivredu i turizam. Želim preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja

Stoga u 2021. godini nastavljamo s brojnim infrastrukturnim projektima. Neki od njih su održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina, održavanje javne rasvjete, čistoće javnih površina, obnova Pločastog mosta, nabava nadstrešnice za autobusne čekaonice, održavanje sekundarne mreže i asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

U planu nam je i obnova škole u Kotluši, uređenje ambulante u školi, postavljanje WIFI bežičnog interneta, uređenje šetnice uz Cetinu i izgradnja mrtvačnice.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost, stoga smo dio sredstava izdvojili za stipendiranje studenata u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna , a učenicima srednjih škola sufinanciramo trošak prijevoza u školu. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh

Demografskim mjerama na području Općine Civljane nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći u iznosu od 5.000,00 kuna, te financiramo program predškole.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev, te sufinanciramo međumjesnu autobusnu liniju. 

U cilju jačanja gospodarstva ulažemo u razvoj poduzetničke zone, a malim i srednjim obrtnicima dodjeljujemo pomoći.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Civljane da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Civljane za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Civljane za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Civljane koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Civljane kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


 Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračunaProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 7.239.500,00 kn 960.846,77 € 100 %
> Prihodi od poreza 990.000,00 kn 131.395,58 € 13,67 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 4.412.500,00 kn 585.639,39 € 60,95 %
> Prihodi od imovine 1.228.600,00 kn 163.063,24 € 16,97 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 407.400,00 kn 54.071,27 € 5,63 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 201.000,00 kn 26.677,28 € 2,78 %
UKUPNO 7.239.500,00 kn 960.846,77 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Civljane za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.239.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Civljane za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.239.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 990.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 950.000,0 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 20.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 20.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.412.500,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 4.297.500,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 115.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.228.600,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.500,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.227.100,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 407.400,00 kuna, od toga Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 102.400,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 305.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 201.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 1.000,00 kuna i ostali prihodi 200.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 3.667.500,00 kn 486.760,90 € 50,66 %
> Rashodi za zaposlene 710.000,00 kn 94.233,19 € 9,81 %
> Materijalni rashodi 2.422.500,00 kn 321.521,00 € 33,46 %
> Financijski rashodi 8.000,00 kn 1.061,78 € 0,11 %
> Subvencije 162.000,00 kn 21.501,09 € 2,24 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 175.500,00 kn 23.292,85 € 2,42 %
> Ostali rashodi 189.500,00 kn 25.150,97 € 2,62 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.572.000,00 kn 474.085,87 € 49,34 %
UKUPNO 7.239.500,00 kn 960.846,77 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Civljane za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.239.500,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Civljane za 2021. godinu planirani su u iznosu od 3.667.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 710.000,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 550.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 60.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.422.500,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 43.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 137.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.873.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 369.500 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za Ostale financijske rashodi 

4. Subvencije planirane u iznosu od 162.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 175.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 189.500,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu 179.500,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.572.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 312.000,00 kuna, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.840.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 420.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 7.239.500,00 KUNA


Program 1801 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.827.500,00 kuna

1. Za upravna i izvršna tijela planirano je 1.745.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 710.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 550.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 kuna i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 897.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 43.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 73.000,00 kuna, rashodi za usluge 642.00,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 139.500,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od pomoći planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Za nabavku uredske opreme i namještaja planirano je 82.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga postrojenje i oprema 77.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 kuna


Program 1802 Predstavničko tijelo planirano u iznosu od 243.500,00 kuna

1. Za rad Općinskog vijeća planirano je 219.000,00 kuna, od toga 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 109.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 104.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Sredstva za rad političkih stranaka planirana su u iznosu od 24.500,00 kuna za tekuće donacije


Program 1803 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.772.000,00 kuna

1. Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 175.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju financirani od općih prihoda i primitaka 50.000,00 kuna, rashodi za usluge financirani od pomoći 25.000,00 kuna i rashodi za usluge financirani od prihoda za posebne namjene 100.000,00 kuna

2. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 315.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 310.000,00 kuna

3. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 190.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge financirani od općih prihoda i primitaka 5.000,00 kuna, rashodi za usluge financirani od pomoći 80.000,00 kuna i rashodi za usluge financirani od prihoda za posebne namjene 100.000,00 kuna

4. Za obnovu Pločastog mosta planirano je 205.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

5. Za nabavu nadstrešnice za autobusne čekaonice planirano je 54.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za usluge 14.000,00 kuna i građevinski objekti 40.000,00 kuna

6. Za dodatno ulaganje – sekundarna mreža planirano je 883.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi  za usluge 18.000,00 kuna i građevinski objekti 815.000,00 kuna 


Program 1804 Razvoj sigurnosti i prometa planirano u iznosu od 1.247.000,00 kuna

1. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta planirano je 1.205.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna, građevinski objekti 1.155.000,0000 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

2. Za subvenciju međumjesne linije planirano je 42.000,00 kuna financirano od pomoći za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1805 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 1.293.000,00 kuna 

1. Za rješavanje imovinsko pravnih odnosa planirano je 80.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

2. Za obnovu škole u Kotluši planirano je 451.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 22.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 58.000,00 kuna, od toga, postrojenja i oprema 18.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 370.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka

3. Za izgradnju mrtvačnice planirano je 500.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga nematerijalna imovina 50.000,00 kuna i građevinski objekti 450.000,00 kuna

4. Za uređenje ambulante u školi planirano je 262.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu imovinu


Program 1806 Promicanje razvoja turizma planirano u iznosu od 145.000,00 kuna

1. Za postavljanje WI FI bežičnog interneta planirano je 115.000,00 kuna financirano od pomoći za postrojenja i opremu

2. Za uređenje šetnice uz Cetinu planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1808 Sustav zaštite i spašavanja (ZiS) planirano u iznosu od 151.000,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 53.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za rashode za usluge

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za tekuće donacije

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 22.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 16.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 kuna

2. Za udruge građana od značaja za ZiS (HGSS, CK) planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije

3. Za Civilnu zaštitu planirano je 48.000,00 financirano od pomoći, od toga, rashodi za usluge 33.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna


Program 1809 Promicanje kulture planirano u iznosu od 65.000,00 kuna

1. Za donacije udrugama u kulturi planirano je 5.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije

2. Za očuvanje, zaštitu i uređenje kulturnih lokaliteta planirano je 60.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge


Program 1810 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 65.000,00 kuna

Za sport, religiju i ostalo panirano je 65.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije


Program 1811 Socijalna skrb planirano u iznosu od 170.500,00 kuna

Za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je 170.500,00 kuna, od toga 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 164.500,00 kuna financirano od pomoći


Program 1812 Potpore studentima planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za potpore studentima planirano je 10.000,00 kuna financirano od pomoći za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1814 Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za pomoć malim i srednjim obrtnicima planirano je 70.000,00 kuna financirano od pomoći za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 281 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

1. Za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta planirano je 90.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

2. Za nabavu opreme za odlaganje komunalnog otpada planirano je 10.000,00 kuna financirano od pomoći za postrojenje i opremu


Program 282 Subvencija odvoza komunalnog otpada planiran u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za Subvenciju odvoza komunalnog otpada planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE POSLOVE PLANIRAN U IZNOSU OD 30.000,00 KUNA


Program 280 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe planiran u iznosu od 30.000,00 kuna

Za Prijevoz pitke vode planirano je 30.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna rashodi za usluge 16.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Civljane za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršenju Proračuna za 2021
  PREUZMI:

 3. Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Civljane
  PREUZMI:

 4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više