Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lopar

  Kontakt podaci
  Općina Lopar
  Lopar 289A, 51281 Lopar
  OIB: 55776600209
  051 775 593
  info@opcina-lopar.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani mještani Općine Lopar

predstavljam Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Lopar prikuplja i raspoređuje sredstva za aktivnosti koje su od važnosti za naše mještane. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-lopar.hr.


Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za što smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

U 2019. godini dio novaca izdvojit ćemo  za izgradnju i održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i proširenje javne rasvjete, uređenje javnih površina, projekt dogradnje lučice San Marino i održavanje pomorskog dobra kao i proširenje i uređenje groblja.

Ulaganje u obrazovanje nam je jedan od ključnih ciljeva, s toga smo za naše studente i učenike izdvojili novac za stipendije, sufinanciramo prijevoz, učenicima osnovne škole nabavljamo školske udžbenike i financiramo besplatne marende, sve kako bismo im pomogli u školovanju, jer oni su budućnost u koju treba ulagati.

Kako bismo našim najmlađim stanovnicima pružili modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu u planu je izgradnja novog Dječjeg vrtića.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći i sufinanciramo boravak djece u Dječjem vrtiću.

Osobama slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći u skladu sa odlukama.

Očuvanje tradicije i kulture nam je iznimno bitno, s toga dio novca iz proračuna izdvojili smo za djelatnost udruga koje nas predstavljaju i njeguju našu tradiciju, kao i za obnovu i zaštitu kulturne baštine. 

U želji da potaknemo što veći broj ljudi na bavljenje sportom i obogatimo ukupni društveni život u općini, najveći dio novca iz proračuna izdvojili smo za završetak izgradnje i uređenje sportske dvorane.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje želimo ulagati u 2019. godini.

Nadam se da ćete ovaj vodič za građane čitati s razumijevanjem i pozornosti kako bismo svi zajedno mogli usmjeriti razvoj Općine u željenom smjeru. 

Kao Vaš načelnik, potrudit ću se realizirati sve planirane projekte te osluškivati Vaše želje.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2018. do 29.11.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lopar za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Lopar za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lopar koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lopar kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Lopar su: Centar za kulturu Lopar


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 18.899.000,00 kn 73,57 %
> Prihodi od poreza 4.537.000,00 kn 17,66 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.750.000,00 kn 37,95 %
> Prihodi od imovine 837.700,00 kn 3,26 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.709.300,00 kn 14,44 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 35.000,00 kn 0,14 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 30.000,00 kn 0,12 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.790.000,00 kn 6,97 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.560.000,00 kn 6,07 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 230.000,00 kn 0,90 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.000.000,00 kn 19,46 %
> Primici od zaduživanja 5.000.000,00 kn 19,46 %
UKUPNO 25.689.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Lopar za 2019. godinu planirani su u iznosu od 25.689.000,00 kuna.


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Lopar za 2019. godinu planirani su u iznosu od 18.899.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.537.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak. planirani u iznosu od 1.717.000,00 kuna, Poreza na imovinu planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna i Porez na robu i usluge planirani u iznosu od 320.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.750.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 8.550.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.200.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 837.700,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 17.200,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 820.500,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.709.300,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 783.800,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 225.500,00 kuna i komunalni doprinosi i naknada 2.700.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 35.000,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 10.000,00 kuna i ostali prihodi 20.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.790.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.560.000,00 kuna i Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 230.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 5.000.000,00 kuna – primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoruProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 10.459.000,00 kn 40,71 %
> Rashodi za zaposlene 1.325.900,00 kn 5,16 %
> Materijalni rashodi 5.674.380,00 kn 22,09 %
> Financijski rashodi 172.000,00 kn 0,67 %
> Subvencije 30.000,00 kn 0,12 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 688.500,00 kn 2,68 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 406.000,00 kn 1,58 %
> Ostali rashodi 2.162.220,00 kn 8,42 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.030.000,00 kn 58,51 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 730.000,00 kn 2,84 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.290.000,00 kn 55,63 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 kn 0,04 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 200.000,00 kn 0,78 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 200.000,00 kn 0,78 %
UKUPNO 25.689.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Općine Lopar za 2019. godinu planirani su u iznosu od 25.689.000,00 kuna.


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Lopar za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.459.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.325.900,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.122.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 17.500,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 186.400,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.674.380,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 61.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 367.700,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.875.330,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 364.350,00 kuna.

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 172.000,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 8.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 92.000,00 kuna.

4. Subvencije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 688.500,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 22.500,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 666.000,00 kuna.

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 406.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 403.000,00 kuna.

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.162.220,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 1.287.220,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 775.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 25.000,00 kuna i kapitalne pomoći 75.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 15.030.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 730.000,00 kuna, od toga materijalna imovina-prirodna bogatstva 680.000,00 kuna i nematerijalna imovina 50.000,00 kuna.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.290.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 14.195.000,00 kuna i Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 95.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 860.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 583.170,00 KUNA


Program 1001 Aktivnosti predstavničkog tijela planirane u iznosu od 183.770,00 kuna

1. Sredstva za rad predstavničkog tijela planirana u iznosu od 105.850,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za objavu akata planirano je 35.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za godišnje nagrade planirano je 10.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Sredstva za financiranje političkih stranaka planirana u iznosu od 17.920,00 kuna za tekuće donacije

5. Za održavanje računalne opreme planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1002 Aktivnost izvršnog tijela planirano je u iznosu od 399.400,00 kuna

1. Rashodi za dužnosnike planirani u iznosu od186.400,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 160.000,00 kuna i doprinosi na plaće 26.400,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 kuna

3. Za informiranje građana planirano je 17.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za protokol planirano je 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za proslave i pokroviteljstva planirano je 130.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 90.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna, 


RAZDJEL 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 25.105.830,00 KUNA


GLAVA 02002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 24.464.530,00 KUNA


Program 2001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 1.919.800,00 

kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 952.200,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 780.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene17.500,00 kuna, doprinosi na plaće 128.700,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 26.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 495.600,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 72.000,00 kuna, rashodi za usluge 366.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.100,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 42.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Rashodi po sudskim presudama planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za službeno vozilo planirano je 70.000.00 kuna, od toga od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 55.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

6. Za nabavu opreme planirano je 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu

7. Za zaduživanje (kredit) planirano je 320.000,00 kuna, od toga kamate za primljen kredite i zajmove 80.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 40.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 200.000,00 kuna


Program 2002 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 1.209.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 550.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Nabava opreme za dječji vrtić planirana u iznosu od 10.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za sufinanciranje boravka djece u vrtiću planirano je 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 330.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 180.000,00 kuna i građevinski objekti 150.000,00 kuna

5. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 75.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 31.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za stipendije učenicima i studentima planirano je 78.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za sufinanciranje prijevoza planirano je 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za nabavu udžbenika planirano je 10.000,00 za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

10. Za besplatne marende planirano je 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

11. Za poklone planirano je 15.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2003 Promicanje kulture planirano u iznosu od 520.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi planirano je 90.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za pokroviteljstva i pomoći kulturnim manifestacijama planirano je 190.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za obnovu i zaštitu kulturne baštine planirano je 20.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 10.000,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 10.000,00 kuna

4. Za znanstveno istraživačke usluge planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za Projekt „Rijeka prijestolnica kulture 2020.“ planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2004 Oglašavanje planirano u iznosu od 70.000,00 kuna 

Za oglašavanje planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2005 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 413.000,00 kuna

1. Za djelatnost sportskih udruge planirano je 156.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za pokroviteljstva i pomoć u sportu planirano je 57.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za izgradnju sportskih igrališta planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 2006 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 210.500,00 kuna

1. Za djelatnost udruga planirano je 180.500,00 kuna za tekuće donacije

2. Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 25.000,00 kuna za kapitalne donacije

3. Vijeće za prevenciju kriminaliteta planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2007 Zdravstvo planirano u iznosu od 234.800,00 kuna

1. Za zaštitu stanovništva i turista planirano je 149.800,00 kuna za tekuće donacije

2. Za veterinarske usluge planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za izgradnju azila planirano je 20.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za smještaj zdravstvenih djelatnika planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje radova na zgradi ambulante planirano je 30.000,00 kuna


Program 2008 Socijalna skrb planirano u iznosu od 273.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje troškova stanovanja planirano je 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za poklone za blagdane planirano je 15.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za populacijsku i demografsku politiku planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje prehrane planirano je 13.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 3.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 kuna

6. Za pomoć u kući planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za stambeno zbrinjavanje Hrvatskih branitelja planirano je 100.000,00 kuna za kapitalne donacije


Program 2009 Zaštita osoba s invaliditetom planirano u iznosu od 51.000,00 kuna

1. Za Crveni križ planirano je 36.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za pomoć osobama s invaliditetom planirano u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2010 Protupožarna zaštita planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 300.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za spašavanje planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2011 Javne površine planirano u iznosu od 2.035.480,00 kuna

1. Za održavanje i čišćenje javnih površina planirano je 1.356.060,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.256.060,00 kuna

2. Najamnine za objekte na javnim površinama planirano u iznosu od 12.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

3. Za naknadu štete planirano je 20.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

4. Za sufinanciranje nabave opreme za komunalno društvo planirano je 75.000,00 kuna za kapitalne pomoći

5. Za zakup zemljišta planirano je 4.920,00 kuna za rashode za usluge

6. Za kupnju zemljišta planirano je 500.000,00 kum za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

7. Za urbanu opremu planirano je 45.000,00 kuna za postrojenje i opremu

8. Za gospodarenje otpadom planiramo je 22.500,00 za pomoći unutar općeg proračuna


Program 2012 Pomorsko dobro planirano u iznosu od 121.950,00 kuna 

1. Za održavanje pomorskog dobra planirano je 71.950,00 kuna, od toga rashodi za usluge 58.950,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje projekta dogradnje lučice San planirano je 50.000,00 kuna za kapitalne donacije


Program 2013 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 590.000,00 kuna

Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 590.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2014 Poduzetništvo planirano je u iznosu od 540.000,00 kuna

1. Za potpore poduzetništvu planirano je 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za poticanje poljoprivrede planirano je 10.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 5.000,00 kuna i kazne, penali i naknada štete 5.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje dogradnje zgrade TZ Općine Lopar planirano je 500.000,00 kuna za kapitalne donacije


Program 2015 SORINJ planirano u iznosu od 450.000,00 kuna 

1. Za odlagalište otpada planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 200.0000,00 kuna i kapitalne donacije 100.000,00 kuna

2. Za izgradnju radne zone planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 2016 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 4.990.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.300.000,00 kum za rashode za usluge

2. Za upis nerazvrstanih cesta planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 3.590.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 2017 Groblje planirano u iznosu od 1.031.000,00 kuna

1. Za održavanje groblja planirano je 31.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna i rashodi za usluge 16.000,00 kuna

2. Za proširenje i uređenje groblja planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 2018 Mrtvačnica planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

1. Za održavanje mrtvačnice planirano je 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

2. Za opremu mrtvačnice planirano je 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 2019 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 375.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna i rashodi za usluge 225.000,00 kuna

2. Za proširenje javne rasvjete planirano je 75.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 2020 Sportska dvorana planirano u iznosu od 9.000.000,00 kuna

Za izgradnju sportske dvorane planirano je 9.000.000,00 kuna za građevinske objekte


CENTAR ZA KULTURU LOPAR PLANIRANO U IZNOSU OD 641.300,00 KUNA


Program 3001 Centar za kulturu Lopar planirano u iznosu od 641.300,00 kuna

1. Za redovnu aktivnost proračunskog korisnika planirano je 268.300,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 213.300,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 182.000,00 kuna i doprinosi na plaće 31.300,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 25.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za nematerijalnu imovinu planirano je 50.000,00 kuna

3. Za ostale aktivnosti proračunskog korisnika planirano je 323.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.700,00 kuna, rashodi za usluge 210.900,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.400,00 kuna 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Loprar za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Lopar za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Plan razvojnih programa Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Program gradnje komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više