Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lopar

  Kontakt podaci
  Općina Lopar
  Lopar 289A, 51281 Lopar
  OIB: 55776600209
  051 775 593
  info@opcina-lopar.hr

Proračun za građane za 2020. godinu
Poštovani mještani Općine Lopar

predstavljam Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Lopar prikuplja i raspoređuje sredstva za aktivnosti koje su od važnosti za naše mještane. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-lopar.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za što smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

I ove godine veliki dio novaca izdvojit ćemo  za  projektiranje , uređenje ili rekonstrukciju i izgradnju  nerazvrstanih  cesta.I to cesta  Andreškići, ceste prema pročistaču, ceste Rtić – Romotina i ceste „Zad Vrh“, održavanje i proširenje javne rasvjete, uređenje javnih površina, projekt dogradnje i uređenja lučice San Marino i održavanje pomorskog dobra kao i uređenje groblja.

Za naše studente i učenike izdvojili novac za stipendije, sufinanciramo prijevoz, učenicima osnovne škole te financiramo besplatne marende, sve kako bismo našim učenicima pomogli u školovanju, jer oni su budućnost u koju treba ulagati.

Kako bismo našim najmlađim stanovnicima pružili modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu u planu je izgradnja novog Dječjeg vrtića, ove godine izradit će se potrebna dokumentacija, te otkupiti nedostajući dio zemljišta. Novi vrtić trebao bi primiti do 80 djece u nekoliko skupina, od kojih bi jedna bila jaslička skupina.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći , te sufinanciramo boravak djece u Dječjem vrtiću.

Osobama slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći u skladu sa odlukama.

Očuvanje tradicije i kulture nam je iznimno bitno, s toga dio novca iz proračuna izdvojili smo za djelatnost udruga koje nas predstavljaju i njeguju našu tradiciju, kao i za održavanje raznih manifestacija na području naše Općine. 


U želji da potaknemo što veći broj ljudi na bavljenje sportom i obogatimo ukupni društveni život u općini, najveći dio novca iz proračuna izdvojili smo za završetak izgradnje i uređenje sportske dvorane.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje želimo ulagati u 2020. godini.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 14.11.2019. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračun za 2020. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu možete pronaći OVDJE.


Vaš načelnik!


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lopar za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Lopar za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lopar koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lopar kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Lopar su: Centar za kulturu Lopar


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 17.666.839,00 kn 2.344.792,49 € 82,16 %
> Prihodi od poreza 5.100.000,00 kn 676.886,32 € 23,72 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.950.000,00 kn 922.423,52 € 32,32 %
> Prihodi od imovine 967.348,75 kn 128.389,24 € 4,50 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.584.490,25 kn 608.466,42 € 21,32 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 35.000,00 kn 4.645,30 € 0,16 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 30.000,00 kn 3.981,68 € 0,14 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.630.000,00 kn 216.338,18 € 7,58 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 580.000,00 kn 76.979,23 € 2,70 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.050.000,00 kn 139.358,95 € 4,88 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.205.839,89 kn 292.765,27 € 10,26 %
> Primici od zaduživanja 2.205.839,89 kn 292.765,27 € 10,26 %
UKUPNO 21.502.678,89 kn 2.853.895,93 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Lopar za 2020. godinu planirani su u iznosu od 21.502.678,89 kuna.


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Lopar za 2020. godinu planirani su u iznosu od 17.666.839,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.100.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak. planirani u iznosu od 1.895.000,00 kuna, Poreza na imovinu planirani u iznosu od 2.900.000,00 kuna i Porez na robu i usluge planirani u iznosu od 305.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.950.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 5.850.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.100.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 967.348,75 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 17.022,75 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 950.326,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.584.490,25 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 808.990,25 kuna, prihodi po posebnim propisima 125.500,00 kuna i komunalni doprinosi i naknada 3.650.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 35.000,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 10.000,00 kuna i ostali prihodi 20.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.630.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.050.000,00 kuna i Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 580.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 2.205.839,89 kuna – primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 9.530.678,89 kn 1.264.938,47 € 44,32 %
> Rashodi za zaposlene 1.303.525,00 kn 173.007,50 € 6,06 %
> Materijalni rashodi 4.873.933,89 kn 646.882,19 € 22,67 %
> Financijski rashodi 54.000,00 kn 7.167,03 € 0,25 %
> Subvencije 30.000,00 kn 3.981,68 € 0,14 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 672.500,00 kn 89.256,09 € 3,13 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 225.600,00 kn 29.942,27 € 1,05 %
> Ostali rashodi 2.371.120,00 kn 314.701,71 € 11,03 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.972.000,00 kn 1.588.957,46 € 55,68 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 kn 106.178,25 € 3,72 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.167.000,00 kn 1.482.115,60 € 51,93 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 kn 663,61 € 0,02 %
UKUPNO 21.502.678,89 kn 2.853.895,93 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Lopar za 2020. godinu planirani su u iznosu od 21.502.678,89 kuna.


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Lopar za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.530.678,89 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.303.525,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.099.500,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 22.500,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 181.525,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.873.933,89 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 65.500,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 428.500,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.024.039,45 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 352.894,44 kuna.

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 54.000,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 10.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 44.000,00 kuna.

4. Subvencije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 672.500,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 22.500,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 650.000,00 kuna.

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 225.600,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.600,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 222.000,00 kuna.

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.371.120,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 1.200.620,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 1.120.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 25.000,00 kuna i kapitalne pomoći 25.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 11.972.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 800.000,00 kuna, od toga materijalna imovina-prirodna bogatstva 680.000,00 kuna i nematerijalna imovina 50.000,00 kuna.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.167.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 9.672.000,00 kuna i Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 1.495.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 5.000,00 kuna.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 602.162,44 KUNA


Program 1001 Aktivnosti predstavničkog tijela planirane u iznosu od 189.762,44 kuna

1. Sredstva za rad predstavničkog tijela planirana u iznosu od 111.842,44 kuna, od toga naknada za rad članovima Općinskog vijeća 101.842,44 kuna i naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih tijela 10.000,00 kuna

2. Za objavu akata planirano je 35.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za godišnje nagrade za Dan Općine planirano je 10.000,00 kuna

4. Sredstva za financiranje političkih stranaka planirana u iznosu od 17.920,00 kuna za tekuće donacije

5. Za održavanje računalne opreme planirano je 15.000,00 kuna za održavanje web aplikacije E-sjednice


Program 1002 Aktivnost izvršnog tijela planirano je u iznosu od 412.400,00 kuna

1. Rashodi za dužnosnike planirani u iznosu od 186.400,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 160.000,00 kuna i doprinosi na plaće 26.400,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 kuna, od toga naknade službena putovanja 6.000,00 kuna, ostale naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 kuna i nakade troškova službenog puta članovima izvršnih tijela 3.000,00 kuna

3. Za informiranje građana planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga za Internet stranicu 10.000,00 kuna te Loparsku besedu i Službeno glasilo 10.000,00 kuna

4. Za protokol planirano je 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja, od toga reprezentacija 40.000,00 kuna i ostali rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.) 10.000,00 kuna

5. Za proslave i pokroviteljstva planirano je 140.000,00 kuna, od toga usluge promidžbe i informiranja 100.000,00 kuna, ostali reprezentacija 30.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna, 

RAZDJEL 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 20.900.516,45 KUNA


GLAVA 02002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 20.178.516,45 KUNA


Program 2001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 1.458.177,00

kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 888.625,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 725.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 17.500,00 kuna, doprinosi na plaće 119.625,00 kuna, službena putovanja 7.000,00 kuna, seminari, savjetovanja 17.000,00 kuna, tečajevi, stručni ispiti 2.000,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima 500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 455.552,00 kuna, od toga uredski materijal 15.000,00 kuna, literatura 10.000,00 kuna, arhivski materijal 1.000,00 kuna, materija i sredstva za čišćenje 2.000,00 kuna, električna energija (općina) 15.000,00 kuna, motorni benzin, dizel i lož ulje 15.000,00 kuna, sitni inventar  auto gume 8.000,00 kuna, telefon i Internet 25.000,00 kuna, poštarina 35.000,00 kuna, tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta 15.000,00 kuna, tekuće i investicijsko održavanje opreme 15.000,00 kuna, komunalne usluge (voda, odvodnja, odvoz smeća) 2.500,00 kuna, ugovori o djelu 5.000,00 kuna, usluge odvjetnika 90.000,00 kuna, revizorske usluge 5.000,00 kuna, usluge vještačenja 10.000,00 kuna, grafičke i tiskarske usluge 80.000,00 kuna, uređenje prostora 5.000,00 kuna, usluge čišćenja i pranja 20.0000,00 kuna, usluga čuvanja imovine i osoba 2.000,00 kuna, ostale usluge 8.000,00 kuna, članarina LAG-a 12.052,00 kuna, pristojbe i naknade 5.000,00 kuna, troškovi sudskih postupaka 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 34.000,00 kuna, od toga bankarske usluge 25.000,00 kuna, negativne tečajne razlike 2.000,00 kuna, zatezne kamate 1.000,00 kuna, ostali nespomenuti financijski rashodi 3.000,00 kuna i javnobilježničke usluge 3.000,00 kuna

4. Rashodi po sudskim presudama planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale naknade iz proračuna

5. Za službeno vozilo planirano je 50.000.00 kuna, od toga gorivo za službeno vozilo 10.000,00 kuna, tekuće i investicijsko održavanje službenih vozila 10.000,00 kuna, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva 20.000,00 kuna, registracija prijevoznih sredstava 2.000,00 kuna, premije osiguranja službenih vozila 8.000,00 kuna

6. Za zaduživanje (kredit) planirano je 10.000,00 kuna za kamate na kredit

7. Za nabavu opreme planirano je 15.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 2002 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 1.680.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 515.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Nabava opreme za dječji vrtić planirana u iznosu od 10.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za sufinanciranje boravka djece u vrtiću planirano je 20.000,00 kuna za sufinanciranje besplatnog i povlaštenog boravka

4. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 900.000,00 kuna, od toga za zemljište 400.000,00 kuna i projekt izgradnje dječjeg vrtića 500.000,00 kuna

5. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 95.000,00 kuna za Osnovnu škola "Ivana Rabljanina"

6. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 30.000,00 kuna za Srednja škola "Markantuna de Dominisa"

7. Za stipendije učenicima i studentima planirano je 70.000,00 kuna za učeničke i studentske stipendije

8. Za sufinanciranje prijevoza planirano je 10.000,00 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

9. Za nabavu udžbenika planirano je 5.000,00 za nabavu udžbenika i radnog materijala

10. Za besplatne marende planirano je 10.000,00 kuna, od toga besplatne marende 5.000,00 kuna i sufinanciranje toplog obroka za učenike PŠ Lopar i PO Dječjeg vrtića "Pahuljica" u Loparu 5.000,00 kuna

11. Za poklone djeci za Svetog Nikolu planirano je 15.000,00 kuna


Program 2003 Promicanje kulture planirano u iznosu od 820.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi planirano je 85.000,00 kuna, od toga Gradska knjižnica Rab 5.000,00 kuna, KUD „San Marino“ 40.000,00 kuna, Ženska klapa „Užanca“ 20.000,00 kuna i Glazbena škola „Ivan Maletić Ronjgov“ 20.000,00 kuna

2. Za pokroviteljstva i pomoći kulturnim manifestacijama planirano je 215.000,00 kuna, od toga Loparski karneval (mesopust) 30.000,00 kuna, manifestacija „Loparska noć“ 20.000,00 kuna, obilježavanje važnih događaja (Oluja, Dan državnosti i sl.) 30.000,00 kuna, ostale kulturne manifestacije 125.000,00 kuna i sufinanciranje izdavanja knjiga i ostalih publikacija 10.000,00 kuna

3. Za znanstveno istraživačke usluge planirano je 10.000,00 kuna za arheološka istraživanja Podšilo

4. Za Projekt „Rijeka prijestolnica kulture 2020.“ planirano je 500.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Lungo mare“

5. Za obnova i zaštita kulturne baštine planirano je 10.000,00 kuna, od toga izgradnja spomen područja 5.000,00 kuna i dodatna ulaganja na kulturnim dobrima 5.000,00 kuna


Program 2004 Oglašavanje planirano u iznosu od 71.000,00 kuna 

Za oglašavanje planirano je 71.000,00 kuna, od toga natječaji i oglasi 30.000,00 kuna i 41.000,00 kuna oglašavanje sa zračnim prijevoznicima (PGŽ)


Program 2005 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

1. Za djelatnost sportskih udruge planirano je 90.000,00 kuna, od toga za Moto klub „Rab“ 15.000,00 kuna, Malonogometni klub „Lopar“ 50.000,00 kuna, Karate klub „Rab-Enpi“ 20.000,00 kuna i Rukometni klub „Rab“ (M) 5.000,00 kuna

2. Za izgradnju sportskih igrališta planirano je 10.000,00 kuna za izgradnju, održavanje i uređenje sportskih igrališta na području Općine Lopar

3. Za izgradnju dječjih igrališta planirano je 200.000,00 kuna za opremu za dječja igrališta

4. Za pokroviteljstva i pomoći u sportu planirano je 50.000,00 kuna, od toga za Malonogometni turnir „Mala gospa“ 20.000,00 kuna, Futsal akademiju „Loparski tići 2020.“ 25.000,00 kuna i ostale sportske manifestacije 5.000,00 kuna


Program 2006 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 173.000,00 kuna

1. Za djelatnost udruga planirano je 148.000,00 kuna, od toga za Udrugu ovčara Lopar 5.000,00 kuna, Lovačko društvo „Kuna“ Lopar 5.000,00 kuna, Udrugu branitelja Domovinskog rata „Lopar“ 95.000,00 kuna, Udrugu umirovljenika otoka Raba 2.500,00 kuna, Udrugu umirovljenika MUP-a Rab 2.000,00 kuna, Udrugu iznajmljivača obiteljskog smještaja Lopar 20.000,00 kuna, Pokret za život 1.500,00 kuna, Pčelarsko društvo Rab 2.000,00 kuna i ostale udruge 15.000,00 kuna

2. Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 kuna za Župu "Sv. Ivana Krstitelja" Lopar

3. Vijeće za prevenciju kriminaliteta planirano je 5.000,00 kuna za redovne aktivnosti Vijeća


Program 2007 Zdravstvo planirano u iznosu od 293.100,00 kuna

1. Za zaštitu stanovništva i turista planirano je 145.700,00 kuna, od toga sufinanciranje turističke ambulante 40.000,00 kuna, sufinanciranje pedijatrijske ordinacije za djecu turista 10.000,00 kuna, sufinanciranje liječenja školske djece (I.-VIII. razreda) 14.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Rano otkrivanje poremećaja u razvoju zgloba kuka" 2.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Prevencija oštećenja bubrega" 2.200,00 kuna, sufinanciranje programa "Logopedski tretman djece" NZJZ PGŽ 25.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Pregled dermatologa u sklopu ranog otkrivanja melanoma" NZJZ PGŽ 7.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Zlatno doba života" NZJZ PGŽ, Sufinanciranje programa "Koraci za budućnost bez nasilja" - NZJZ PGŽ 3.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Skrining osteoporoze kod žena" NZJZ PGŽ 8.000,00 kuna, sufinanciranje medicinskih usluga koje nisu pokrivene od HZZO-a 10.000,00 kuna, sufinanciranje I. Znanstvenostručnog skupa "Buka" 10.000,00 kuna, Sufinanciranje III. Znanstvenostručnog skupa "Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji" 10.000,00 kuna

2. Za veterinarske usluge planirano je 15.000,00 kuna za pregled, liječenje i sterilizacija životinja

3. Za sufinanciranje radova na zgradi ambulante planirano je 30.000,00 kuna 

4. Za projekt „Promocija zdravlja i prevencija bolesti“ planirano je 82.400,00 kuna, od toga za tjedan zdravlja 45.400,00 kuna i predavanja i radionice 37.000,00 kuna

5. Za izgradnju azila za napuštene životinje planirano je 20.000,00 kuna

Program 2008 Socijalna skrb planirano u iznosu od 338.600,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 10.000,00 kuna za pomoć za socijalno ugrožene

2. Za sufinanciranje troškova stanovanja planirano je 2.000,00 kuna za sufinanciranje troškova stanovanja (ogrjev, režije i sl.)

3. Za poklone za blagdane planirano je 15.000,00 kuna za poklone umirovljenicima i socijalno ugroženim

4. Za populacijsku i demografsku politiku planirano je 45.000,00 kuna za pomoć za novorođenčad

5. Za sufinanciranje prehrane planirano je 13.600,00 kuna, od toga refundacija prehrane za novorođenčad 3.600,00 kuna i sufinanciranje prehrane za javne službe 10.000,00 kuna

6. Za pomoć u kući planirano je 3.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za stambeno zbrinjavanje Hrvatskih branitelja planirano je 250.000,00 kuna za kapitalne donacije


Program 2009 Zaštita osoba s invaliditetom planirano u iznosu od 66.000,00 kuna

1. Za Crveni križ planirano je 61.000,00 kuna, od toga GDCK Rab (Služba traženja i redovna djelatnost) 36.000,00 kuna i GDCK Rab (Ostale aktivnosti) 25.000,00 kuna

2. Za pomoć osobama s invaliditetom planirano u iznosu od 5.000,00 kuna za sufinanciranje troškova prijevoza u specijalne škole


Program 2010 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 300.000,00 kuna, od toga Protupožarni nadzor Općine Lopar (PVZO Raba) 40.000,00 kuna, DVD Lopar - redovna djelatnost 160.000,00 kuna, DVD Lopar - sufinanciranje plaća djelatnika 30.000,00 kuna i DVD Lopar - nabava opreme 70.000,00 kuna

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za spašavanje planirano je 20.000,00 kuna za Hrvatsku gorsku službu spašavanja (HGSS)


Program 2011 Javne površine planirano u iznosu od 1.855.464,90 kuna

1. Za održavanje i čišćenje javnih površina planirano je 1.330.464,90 kuna

2. Najamnine za objekte na javnim površinama planirano u iznosu od 12.000,00 kuna, od toga najamnine za objekte na javnim površinama 10.000,00 kuna premije osiguranja za objekte 2.000,00 kuna

3. Za naknadu štete planirano je 20.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

4. Za sufinanciranje nabave opreme za komunalno društvo planirano je 25.500,00 kuna za sufinanciranje nabave komunalnog vozila

5. Za Gospodarenje otpadom planirano je 22.500,00 kuna za sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

6. Za kupnju zemljišta planirano je 400.000,00 kuna

7. Za urbanu opremu planirano je 45.000,00 kuna za nabava urbane opreme na javnim površinama

Program 2012 Pomorsko dobro planirano u iznosu od 121.800,00 kuna 


1. Za održavanje pomorskog dobra planirano je 71.800,00 kuna, od toga održavanje pomorske signalizacije 6.800,00 kuna, održavanje pomorskog dobra 50.000,00 kuna, granice pomorskog dobra 2.000,00 kuna i naknada za rad vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenje 13.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje projekta dogradnje lučice San planirano je 50.000,00 kuna za kapitalne donacije


Program 2013 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 420.000,00 kuna

Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 420.000,00 kuna, od toga izrada programa i projekata za EU fondove 50.000,00 kuna, izrada novog PP-a i novih UPU-a i DPU-a 100.000,00 kuna, izrada ostale projektne dokumentacije 200.000,00 kuna i Geodetsko-katastarske usluge 70.000,00 kuna


Program 2014 Poduzetništvo planirano je u iznosu od 540.000,00 kuna

1. Za potpore poduzetništvu planirano je 30.000,00 kuna za subvencije i potpore poduzetnicima

2. Za poticanje poljoprivrede planirano je 10.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 5.000,00 kuna i kazne, penali i naknada štete 5.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje dogradnje zgrade TZ Općine Lopar planirano je 500.000,00 kuna za sufinanciranje dogradnje zgrade TZO Lopar


Program 2015 SORINJ planirano u iznosu od 550.000,00 kuna 

1. Za odlagalište otpada planirano je 300.000,00 kuna za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada

2. Za izgradnju radne zone planirano je 250.000,00 kuna, od toga  uređenje platoa 150.000,00 kuna i proširenje javne rasvjete, elektrifikacija i DTK mreža 100.000,00 kuna


Program 2016 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 2.189.874,55 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 599.874,55 kuna, od toga održavanje nerazvrstanih cesta (Lopar Vrutak) 274.874,55 kuna, prometna signalizacija 25.000,00 kuna i asfaltiranje nerazvrstanih cesta 300.000,00 kuna

2. Za upis nerazvrstanih cesta planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 1.540.000,00 kuna, od toga izgradnja ceste "Zad Vrh" 850.000,00 kuna, izgradnja ceste "Rtić - Romotina" 550.000,00 kuna, izgradnja ceste prema pročistaču 100.000,00 kuna i idejni projekt ceste „Andreškići“ 40.000,00 kuna


Program 2017 Groblje planirano u iznosu od 214.500,00 kuna

1. Za održavanje groblja planirano je 64.500,00 kuna, održavanje i uređenje prilaza i zidova groblja (Lopar Vrutak)62.500,00 kuna i komunalne usluge (potrošnja vode za groblje) 2.000,00 kuna

2. Za proširenje i uređenje groblja planirano je 150.000,00 kuna


Program 2018 Mrtvačnica planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za nabavu opreme za mrtvačnice planirano je 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 2020 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 405.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 305.000,00 kuna, od toga električna energija (javna rasvjeta) 150.000,00 kuna, održavanje javne rasvjete (Lopar Vrutak) 125.000,00 kuna i priključci i otkup snage 30.000,00 kuna

2. Za proširenje javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 2020 Sportska dvorana planirano u iznosu od 8.297.000,00 kuna

• Za izgradnju sportske dvorane planirano je 7.000.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za projekt i izgradnju dvoranskog trga planirano je 97.000,00 kuna

• Za opremanje sportske dvorane planirano je 1.200.000,00 kuna


CENTAR ZA KULTURU LOPAR PLANIRANO U IZNOSU OD 722.000,00 KUNA


Program 3001 Centar za kulturu Lopar planirano u iznosu od 722.000,00 kuna

1. Za redovnu aktivnost proračunskog korisnika planirano je 328.000,00 kuna, od toga: Plaće za redovan rad 214.500,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.500,00 kuna, Službena putovanja 5.000,00 kuna, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.000,00 kuna, Ostale naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 kuna, Sitni inventar i auto gume 10.000,00 kuna, Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.000,00 kuna, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000,00 kuna, Zakupnine i najamnine 9.000,00 kuna, Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 kuna, Računalne usluge 3.000,00 kuna, Ostale usluge 3.000,00 kuna, Premije osiguranja 10.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 5.000,00 kuna

2. Za ostale aktivnosti proračunskog korisnika planirano je 364.000,00 kuna, od toga službena putovanja 10.000,00 kuna, Materijal i sirovine 28.000,00 kuna,  Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000,00 kuna, Intelektualne i osobne usluge 126.500,00 kuna, Računalne usluge 20.000,00 kuna, Ostale usluge 96.500,00 kuna, Reprezentacija 45.500,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.500,00 kuna

3. Za nabavu opreme planirano je 30.000,00 kuna za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu - opći dio
  PREUZMI:

 3. Prijedlog Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu - posebni dio
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019
  PREUZMI: