Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lopar

  Kontakt podaci
  Općina Lopar
  Lopar 289A, 51281 Lopar
  OIB: 55776600209
  051 775 593
  info@opcina-lopar.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani mještani Općine Lopar,

predstavljam Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Lopar prikuplja i raspoređuje sredstva za aktivnosti koje su od važnosti za naše mještane. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-lopar.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za što smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnosti, s toga smo dio sredstava izdvojili smo za stipendije, sufinanciramo prijevoz, učenicima osnovne škole te financiramo besplatne marende, sve kako bismo našim učenicima pomogli u školovanju, jer oni su budućnost u koju treba ulagati.

Nastavljamo s projektom izgradnje novog Dječjeg vrtića, koji bi trebao bi primiti do 80 djece u nekoliko skupina, od kojih bi jedna bila jaslička skupina. U planu je otkup zemljišta za gradnju vrtića i projekt izgradnje dječjeg vrtića.

Općina Lopar podigla je naknade za novorođeno dijete koje sada iznose  5.000,00 kuna za prvo dijete, 7.000,00 kuna za drugo dijete, 15.000,00 kuna za treće dijete, a za četvrto i svako sljedeće novorođeno ili posvojeno dijete 30.000,00 kuna koje će se isplatiti u roku od dvije godine, sufinanciramo i boravak djece u Dječjem vrtiću.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći i pomoći za pokriće troškova stanovanja.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje želimo ulagati u 2021. godini.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 07.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračun za 2021. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Lopar za 2021. godinu bilo je provedeno od 13.11.2020. do 06.12.2020. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lopar za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Lopar za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lopar koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lopar kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


 Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Lopar su: Centar za kulturu Lopar.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 16.742.911,45 kn 2.222.166,23 € 96,37 %
> Prihodi od poreza 4.550.000,00 kn 603.888,78 € 26,19 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.000.000,00 kn 929.059,66 € 40,29 %
> Prihodi od imovine 929.121,20 kn 123.315,58 € 5,35 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.198.790,25 kn 557.275,23 € 24,17 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 35.000,00 kn 4.645,30 € 0,20 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 30.000,00 kn 3.981,68 € 0,17 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 630.000,00 kn 83.615,37 € 3,63 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 kn 79.633,69 € 3,45 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn 3.981,68 € 0,17 %
UKUPNO 17.372.911,45 kn 2.305.781,60 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Lopar za 2021. godinu planirani su u iznosu od 17.372.911,45 kuna.


Prihodi od poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Lopar za 2021. godinu planirani su u iznosu od 16.742.911,45 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.550.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak. planirani u iznosu od 1.945.000,00 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 2.350.000,00 kuna i Porez na robu i usluge planirani u iznosu od 255.000,00 kuna,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.000.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 6.200.000,00 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika 200.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 600.000,00 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 929.121,20 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 17.021,20 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 912.100,00 kuna,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.198.790,25 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 923.790,25 kuna, prihodi po posebnim propisima 175,000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknada 3.100.000,00 kuna,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 35.000,00 kuna,

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 10.000,00 kuna i ostali prihodi 20.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 630.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 600.000,00 kuna i Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 8.060.911,45 kn 1.069.866,81 € 46,40 %
> Rashodi za zaposlene 1.226.350,00 kn 162.764,62 € 7,06 %
> Materijalni rashodi 4.485.941,45 kn 595.386,75 € 25,82 %
> Financijski rashodi 117.000,00 kn 15.528,57 € 0,67 %
> Subvencije 60.000,00 kn 7.963,37 € 0,35 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 645.000,00 kn 85.606,21 € 3,71 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 298.000,00 kn 39.551,40 € 1,72 %
> Ostali rashodi 1.228.620,00 kn 163.065,90 € 7,07 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.812.000,00 kn 1.169.553,39 € 50,72 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 550.000,00 kn 72.997,54 € 3,17 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.262.000,00 kn 1.096.555,84 € 47,56 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 500.000,00 kn 66.361,40 € 2,88 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 500.000,00 kn 66.361,40 € 2,88 %
UKUPNO 17.372.911,45 kn 2.305.781,60 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Lopar za 2021. godinu planirani su u iznosu od 17.372.911,45 kuna.


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Lopar za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.060.911,45 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.226.350,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.035.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 20.500,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 170.850,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.485.941,45 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 41.250,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 425.600,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.699.039,45 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 316.052,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 117.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 80.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 37.000,00 kuna,

4. Subvencije planirane u iznosu od 60.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 645.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 298.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.228.620,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 993.620,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 125.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 10.000,00 kuna i kapitalne pomoći 100.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.812.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, od toga materijalna imovina-prirodna bogatstva,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.262.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 7.330.000,00 kuna i postrojenja i oprema planirana u iznosu od 932.000,00 kuna


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 500.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 626.320,00 KUNA


Program 1001 Aktivnosti predstavničkog tijela planirane u iznosu od 159.920,00 kuna

1. Sredstva za rad predstavničkog tijela planirana u iznosu od 85.000,00 kuna, od toga naknada za rad članovima Općinskog vijeća 80.000,00 kuna i naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih tijela 5.000,00 kuna,

2. Za objavu akata planirano je 30.000,00 kuna,

3. Za godišnje nagrade planirano je 12.000,00 kuna, od toga izrada i tisak svečanih povelja i plaketa 2.000,00 kuna i općinske godišnje nagrade 10.0000,00 kuna,

4. Sredstva za financiranje političkih stranaka planirana u iznosu od 17.920,00 kuna za tekuće donacije,

5. Za održavanje računalne opreme planirano je 15.000,00 kuna za održavanje web aplikacije E-sjednice.


Program 1002 Aktivnost izvršnog tijela planirano je u iznosu od 404.900,00 kuna

1. Rashodi za dužnosnike planirani u iznosu od 186.400,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 160.000,00 kuna i doprinosi na plaće 26.400,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 12.500,00 kuna, od toga naknade službena putovanja 6.000,00 kuna, ostale naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna i nakade troškova službenog puta članovima izvršnih tijela 1.500,00 kuna,

3. Za informiranje građana planirano je 129.000,00 kuna, od toga za Internet stranicu (objava dokumenata) 10.000,00 kuna, priprema i tisak Loparske besede 9.000,00 kuna i usluge promidžbe i informiranja 110.000,00 kuna,

4. Za protokol planirano je 42.000,00 kuna, od toga izrada i uvez zastava 2.000,00 kuna, reprezentacija 30.000,00 kuna i ostali rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.) 10.000,00 kuna,

5. Za proslave i pokroviteljstva planirano je 35.000,00 kuna, reprezentacija 30.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna.


Program 1003 Izbori planirano u iznosu od 61.500,00 kuna

Za provedbu izbora planirano je 61.500,00 kuna, od toga uredski materijal za potrebe održavanja izbora 1.000,00 kuna, objava kandidacijskih lista i rezultata izbora 2.000,00 kuna, tiskanje glasačkih listića i plakata 3.000,00 kuna, naknada za rad općinskog izbornog povjerenstva i biračkog odbora 30.000,00 kuna, naknada troškova izborne promidžbe za izbor članova općinskog vijeća 18.000,00 kuna i naknada troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika 7.500,00 kuna.

RAZDJEL 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 16.746.591,45 KUNA


GLAVA 02002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 16.206.591,45 KUNA


Program 2001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 1.933.200,00

kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 867.950,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 730.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene (prigodne nagrade, darovi, regres) 17.500,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 120.450,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 383.750,00 kuna, od toga službena putovanja 7.000,00 kuna, seminari i savjetovanja 8.000,00 kuna, tečajevi i stručni ispiti 2.000,00 kuna, ostale naknade troškova zaposlenima (korištenje privatnog auta u službene svrhe) 250,00 kuna, uredski materijal 15.000,00 kuna, literatura 10.000,00 kuna, materija i sredstva za čišćenje 2.000,00 kuna, električna energija (općina) 15.000,00 kuna, lož ulje za grijanje 15.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 kuna, sitni inventar i auto gume 5.000,00 kuna, službena zaštitan odjeća i obuća 2.000,00 kuna, telefon i Internet 25.000,00 kuna, poštarina 30.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 kuna, komunalne usluge (voda, odvodnja, odvoz smeća) 2.500,00 kuna, usluge odvjetnika 50.000,00 kuna, revizorske usluge 5.000,00 kuna, računalne usluge 80.000,00 kuna, grafičke i tiskarske usluge 15.000,00 kuna, uređenje prostora 5.000,00 kuna, usluge čišćenja i pranja 20.0000,00 kuna, ostale usluge 15.000,00 kuna, pristojbe i naknade 10.000,00 kuna, troškovi sudskih postupaka 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 37.000,00 kuna, od toga bankarske usluge 30.000,00 kuna, negativne tečajne razlike 2.000,00 kuna, zatezne kamate 1.000,00 kuna, ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000,00 kuna i javnobilježničke usluge 2.000,00 kuna,

4. Rashodi po sudskim presudama planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale naknade iz proračuna,

5. Za službeno vozilo planirano je 44.500.00 kuna, od toga gorivo za službeno vozilo 8.000,00 kuna, tekuće i investicijsko održavanje službenih vozila 5.000,00 kuna, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva 20.000,00 kuna, registracija prijevoznih sredstava 3.500,00 kuna i premije osiguranja službenih vozila 8.000,00 kuna,

6. Za zaduživanje (kredit) planirano je 580.000,00 kuna za kamate na kredit,

7. Za najam opreme (najam fotokopirnog uređaja) planirano je 8.000,00 kuna,

8. Za najam opreme planirano je 7.000,00 kuna, od toga računala i računalna oprema, komunikacijska oprema 5.000,00 kuna i uredska oprema i namještaj 2.000,00 kuna.


Program 2002 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 1.114.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 500.000,00 kuna,

2. Za sufinanciranje boravka djece u vrtiću planirano je 10.000,00 kuna za sufinanciranje besplatnog i povlaštenog boravka,

3. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 350.000,00 kuna, od toga za zemljište 250.000,00 kuna i projekt izgradnje dječjeg vrtića 100.000,00 kuna,

4. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 105.000,00 kuna za Osnovnu škola "Ivana Rabljanina",

5. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 40.000,00 kuna za Srednja škola "Markantuna de Dominisa",

6. Za stipendije učenicima i studentima planirano je 70.000,00 kuna za učeničke i studentske stipendije,

7. Za sufinanciranje prijevoza planirano je 5.000,00 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata,

8. Za nabavu udžbenika planirano je 15.000,00 za nabavu udžbenika i radnog materijala,

9. Za besplatne marende planirano je 4.000,00 kuna, od toga besplatne marende za učenike PŠ Lopar 2.000,00 kuna i sufinanciranje toplog obroka za učenike PŠ Lopar i PO Dječjeg vrtića "Pahuljica" u Loparu 2.000,00 kuna,

10. Pokloni djeci za Svetog Nikolu planirano u iznosu od 15.000,00 kuna.


Program 2003 Promicanje kulture planirano u iznosu od 173.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi planirano je 52.000,00 kuna, od toga Gradska knjižnica Rab 2.000,00 kuna, KUD „San Marino“ 20.000,00 kuna, Ženska klapa „Užanca“ 10.000,00 kuna i Glazbena škola „Ivan Maletić Ronjgov“ 20.000,00 kuna,

2. Za pokroviteljstva i pomoći kulturnim manifestacijama planirano je 121.000,00 kuna, od toga Loparski karneval (mesopust) 30.000,00 kuna, manifestacija „Loparska noć“ 20.000,00 kuna, ostale kulturne manifestacije 70.000,00 kuna i sufinanciranje izdavanja knjiga i ostalih publikacija 1.000,00 kuna.


Program 2004 Oglašavanje planirano u iznosu od 170.000,00 kuna 

1. Za oglašavanje (natječaji i oglasi) planirano je 20.000,00 kuna,

2. Za projekt razvoja širokopojasnog interneta (HOT SPOT zona Rajska plaža) planirano je 150,000,00 kuna.


Program 2005 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

1. Za djelatnost sportskih udruge planirano je 58.000,00 kuna, od toga za Moto klub „Rab“ 15.000,00 kuna, Malonogometni klub „Lopar“ 25.000,00 kuna, Karate klub „Rab-Enpi“ 10.000,00 kuna, Rukometni klub „Arba“ (M) 5.000,00 kuna i planinarsko društvo „Kamenjar“ 3.000,00 kuna,

2. Za izgradnju dječjih igrališta planirano je 50.000,00 kuna za opremu za dječja igrališta,

3. Za pokroviteljstva i pomoći u sportu planirano je 22.000,00 kuna, od toga za Malonogometni turnir „Mala gospa“ 5.000,00 kuna, Futsal akademija „Loparski tići 2021.“ 15.000,00 kuna i ostale sportske manifestacije 2.000,00 kuna.


Program 2006 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 108.500,00 kuna

1. Za djelatnost udruga planirano je 81.000,00 kuna, od toga za Udrugu ovčara Lopar 3.000,00 kuna, Lovačko društvo „Kuna“ Lopar 5.000,00 kuna, Udrugu veterana Domovinskog rata „Lopar“ 50.000,00 kuna, Udrugu umirovljenika otoka Raba 2.500,00 kuna, Udrugu umirovljenika MUP-a Rab 2.000,00 kuna, Udrugu iznajmljivača obiteljskog smještaja Lopar 10.000,00 kuna, Pokret za život 1.500,00 kuna, Pčelarsko društvo Rab 2.000,00 kuna i ostale udruge 5.000,00 kuna,

2. Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 25.000,00 kuna za Župu "Sv. Ivana Krstitelja" Lopar,

3. Vijeće za prevenciju kriminaliteta planirano je 2.500,00 kuna za redovne aktivnosti Vijeća.


Program 2007 Zdravstvo planirano u iznosu od 164.700,00 kuna

1. Za zdravstvenu zaštitu stanovništva i turista planirano je 149.700,00 kuna, od toga sufinanciranje turističke ambulante 40.000,00 kuna, sufinanciranje pedijatrijske ordinacije za djecu turista 10.000,00 kuna, sufinanciranje liječenja školske djece (I.-VIII. razreda) 14.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Rano otkrivanje poremećaja u razvoju zgloba kuka" 2.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Prevencija oštećenja bubrega" 2.200,00 kuna, sufinanciranje programa "Logopedski tretman djece" NZJZ PGŽ 30.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Pregled dermatologa u sklopu ranog otkrivanja melanoma" NZJZ PGŽ 7.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Zlatno doba života" NZJZ PGŽ 4.500,00 kuna, Sufinanciranje programa "Koraci za budućnost bez nasilja" - NZJZ PGŽ 5.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Skrining osteoporoze kod žena" NZJZ PGŽ 8.000,00 kuna, sufinanciranje programa „Dijalize“ 5.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Dolazak specijalista Doma zdravlja" 2.000,00 kuna, sufinanciranje medicinskih usluga koje nisu pokrivene od HZZO-a 10.000,00 kuna i Sufinanciranje Međunarodne ljetne škole robotike i umjetne inteligencije Felix Arba 2021. 10.000,00 kuna,

2. Za veterinarske usluge planirano je 15.000,00 kuna za pregled, liječenje i sterilizacija životinja,


Program 2008 Socijalna skrb planirano u iznosu od 251.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 50.000,00 kuna za pomoć za socijalno ugrožene,

2. Za sufinanciranje troškova stanovanja planirano je 10.000,00 kuna za sufinanciranje troškova stanovanja (ogrjev, režije i sl.)

3. Za poklone za blagdane planirano je 10.000,00 kuna za poklone umirovljenicima i socijalno ugroženim,

4. Za populacijsku i demografsku politiku planirano je 60.000,00 kuna za pomoć za novorođenčad,

5. Za sufinanciranje prehrane planirano je 12.000,00 kuna, od toga refundacija prehrane za novorođenčad 2.000,00 kuna i sufinanciranje prehrane za javne službe 10.000,00 kuna,

6. Za pomoć u kući planirano je 3.000,00 kuna za tekuće donacije,

7. Za pogrebne usluge planirano je 50.000,00 kuna,

8. Za djelatnost Crvenog križa planirano je 56.000,00 kuna, od toga GDCK Rab (Služba traženja i redovna djelatnost) 36.000,00 kuna i GDCK Rab (Ostale aktivnosti) 20.000,00 kuna.


Program 2009 Zaštita osoba s invaliditetom planirano u iznosu od 2.000,00 kuna

Za pomoć osobama s invaliditetom planirano u iznosu od 2.000,00 kuna za sufinanciranje troškova prijevoza u specijalne škole


Program 2010 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 370.000,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 300.000,00 kuna, od toga Protupožarni nadzor Općine Lopar (PVZO Raba) 40.000,00 kuna, DVD Lopar - redovna djelatnost 160.000,00 kuna, DVD Lopar - sufinanciranje plaća djelatnika 30.000,00 kuna i DVD Lopar - nabava opreme 50.000,00 kuna i DVD Rab - sufinanciranje vatrogasnih intervencija na osiguranju hitnih helikopterskih medicinskih letova 20.000,00 kuna,

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za spašavanje planirano je 20.000,00 kuna za Hrvatsku gorsku službu spašavanja (HGSS).


Program 2011 Javne površine planirano u iznosu od 1.781.964,90 kuna

1. Za održavanje i čišćenje javnih površina planirano je 1.344.964,90 kuna, od toga električna energija (Rtić, Melak i dr.) 100.000,00 kuna, odvodnja atmosferskih voda (Lopar Vrutak) 44.025,00 kuna, čišćenje plaža (Lopar Vrutak) 415.220,18 kuna, košnja trave (Lopar Vrutak) 273.824,28, hortikultura - cvjetnice, zelene površine (Lopar Vrutak) 149.935,44 kuna, popravak i farbanje klupa i igrala (Lopar Vrutak) 12.500,00 kuna, uređenje kamenih vaza (Lopar Vrutak) 62.500,00 kuna, postavljanje i skidanje zastavica (Lopar Vrutak) 6.250,00 kuna, postavljanje i skidanje psihološke brane (Lopar Vrutak) 6.250,00 kuna, održavanje javnih površina prema nalozima kom.redarstva i JUO-a 30.000,00 kuna, Održavanje javnih površina (manji građevinski radovi) 30.000,00 kuna, održavanje i uređenje platoa oko crkve BDM 10.000,00 kuna, komunalne usluge (potrošnja vode za javne površine) 15.000,00 kuna, usluge dezinsekcije i deratizacije 30.000,00 kuna, nadzor nad DDD mjerama (NZJZ PGŽ) 9.460,00 kuna i prihranjivanje plaža (Lopar Vrutak) 150.000,00 kuna,

2. Najamnine za objekte na javnim površinama planirano u iznosu od 12.000,00 kuna, od toga najamnine za objekte na javnim površinama 10.000,00 kuna premije osiguranja za objekte 2.000,00 kuna,

3. Za naknadu štete planirano je5.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

4. Za sufinanciranje nabave opreme za komunalno društvo planirano je 100.000,00 kuna za sufinanciranje nabave komunalnog vozila,

5. Za kupnju zemljišta planirano je 300.000,00 kuna,

6. Za urbanu opremu planirano je 20.000,00 kuna za nabava urbane opreme na javnim površinama.


Program 2012 Pomorsko dobro planirano u iznosu od 69.800,00 kuna 

Za održavanje pomorskog dobra planirano je 69.8000,00 kuna, od toga održavanje pomorske signalizacije 6.800,00 kuna, održavanje pomorskog dobra 50.000,00 kuna i naknada za rad vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenje 13.000,00 kuna.


Program 2013 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 364.500,00 kuna

Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 364.500,00 kuna, od toga izrada programa i projekata za EU fondove 30.000,00 kuna, izrada novog PP-a i novih UPU-a i DPU-a 70.000,00 kuna, izrada ostale projektne dokumentacije 120.000,00 kuna, Geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 kuna i nadogradnja sustava za održavanje prostornih i neprostornih baza podataka Općine Lopar - ATLAS 14- 124.500,00 kuna


Program 2014 Poduzetništvo planirano je u iznosu od 82.052,00 kuna

1. Za potpore poduzetništvu planirano je 60.000,00 kuna za subvencije i potpore poduzetnicima,

2. Za poticanje poljoprivrede planirano je 10.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 5.000,00 kuna i kazne, penali i naknada štete 5.000,00 kuna,

3. Za lokalne akcijske grupe planirano je 12.052,00 kuna, od toga članarina LAGUR-u "Tramuntana" 7.000,00 kuna i članarina LAG-u "Mentorides" 5.052,00 kuna.


Program 2015 SORINJ planirano u iznosu od 300.000,00 kuna 

1. Za odlagalište otpada planirano je 100.000,00 kuna za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada

2. Za izgradnju radne zone planirano je 200.000,00 kuna, od toga uređenje platoa 50.000,00 kuna, proširenje javne rasvjete, elektrifikacija i DTK mreža 50.000,00 kuna i izgradnja nogostupa u Radnoj zoni 100.000,00 kuna.


Program 2016 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 1.887.374,55 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.097.374,55 kuna, od toga održavanje nerazvrstanih cesta (Lopar Vrutak) 787.374,55 kuna, prometna signalizacija 10.000,00 kuna i asfaltiranje nerazvrstanih cesta 300.000,00 kuna,

2. Za upis nerazvrstanih cesta planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge,

3. Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 780.000,00 kuna, od toga izgradnja ceste "Rtić - Romotina" 700.000,00 kuna, projekt i izgradnja nerazvrstane ceste Livačina (etapa 2 i etapa 3) 50.000,00 kuna i idejni projekt ceste „Andreškići“ 30.000,00 kuna.


Program 2017 Groblje planirano u iznosu od 64.500,00kuna

Za održavanje groblja planirano je 64.500,00 kuna, održavanje i uređenje prilaza i zidova groblja (Lopar Vrutak)62.500,00 kuna i komunalne usluge (potrošnja vode za groblje) 2.000,00 kuna


Program 2018 Mrtvačnica planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za nabavu opreme za mrtvačnice planirano je 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 2019 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 435.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 285.000,00 kuna, od toga električna energija (javna rasvjeta) 150.000,00 kuna, održavanje javne rasvjete (Lopar Vrutak) 125.000,00 kuna i priključci i otkup snage 10.000,00 kuna,

2. Za proširenje javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 2020 Sportska dvorana planirano u iznosu od 6.800.000,00 kuna

• Za izgradnju sportske dvorane planirano je 5.000.000,00 kuna,

• Za projekt i izgradnju dvoranskog trga planirano je 1.100.000,00 kuna,

• Za opremanje sportske dvorane planirano je 700.000,00 kuna.


CENTAR ZA KULTURU LOPAR PLANIRANO U IZNOSU OD 540.000,00 KUNA


Program 3001 Centar za kulturu Lopar planirano u iznosu od 540.000,00 kuna

1. Za redovnu aktivnost proračunskog korisnika planirano je 267.000,00 kuna, od toga: plaće za redovan rad 145.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 24.000,00 kuna, Službena putovanja 5.000,00 kuna, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.000,00 kuna, ostale naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 kuna, sitni inventar i auto gume 12.000,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 6.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000,00 kuna, zakupnine i najamnine 9.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 10.000,00 kuna, računalne usluge 10.000,00 kuna, ostale usluge 13.000,00 kuna, premije osiguranja 10.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 5.000,00 kuna,

2. Za koncerte planirano je 55.000,00 kuna, od toga intelektualne i osobne usluge 30.000,00 kuna, ostale usluge 15.000,00 kuna i reprezentacija 10.000,00 kuna,

3. Za smotru klapa planirano je 25.000,00 kuna od toga intelektualne i osobne usluge 10.500,00 kuna, ostale usluge 5.500,00 kuna, reprezentacija 8.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 kuna,

4. Za prigodne manifestacije planirano je 3.000,00 kuna, od toga intelektualne i osobne usluge 1.000,00 kuna, ostale usluge 500,00 kuna i reprezentacija 1.500,00 kuna,

5. Za izložbe planirano je 3.000,00 kuna, od toga materijal i sirovine 1.000,00 kuna, ostale usluge 1.000,00 kuna i reprezentacija 1.000,00 kuna,

6. Za Loparsku noć planirano je 5.000,00 kuna, od toga materijal i sirovine 2.000,00 kuna i ostale usluge 3.000,00 kuna,

7. Za radionicu i tečajeve jezika planirano je 10.000,00 kuna, od toga materijal i sirovina 3.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 5.000,00 kuna, ostale usluge 1.000,00 kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna,

8. Za festival skulpture u pijesku planirano je 5.000,00 kuna za ostale usluge,

9. Za Eko etno festival planirano je 20.000,00 kuna, od toga intelektualne i osobne usluge 14.000,00 kuna, ostale usluge 5.000,00 kuna i reprezentacija 1.000,00 kuna,

10. Za književne manifestacije i predavanja planirano je 1.000,00 kuna, od toga materijal i sirovine 100,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 700,00 kuna i ostale usluge 200,00 kuna,

11. Za predstave planirano je 40.000,00 kuna, od toga intelektualne i osobne usluge 30.000,00 kuna, ostale usluge 5.000,00 kuna i reprezentacija 5.000,00 kuna,

12. Za projekcije filmova planirano je 15.000,00 kuna, od toga ostale usluge 13.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna,

13. Za potporu arheološkim istraživanjima planirano je 10.000,00 kuna, od toga ostale usluge 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 kuna,

14. Za biblioteku na plaži planirano je 1.000,00 kuna za ostale usluge,

15. Za PP 27 susjedstava - susjedstvo Otok Rab planirano je 80.000,00 kuna, od toga materijal i sirovine 10.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 15.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 18.000,00 kuna, računalne usluge 2.000,00 kuna, ostale usluge 25.000,00 kuna, reprezentacija 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Lopar za 2021. godinu
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Lopar za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu
    PREUZMI: