Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lopar

  Kontakt podaci
  Općina Lopar
  Lopar 289A, 51281 Lopar
  OIB: 55776600209
  051 775 593
  info@opcina-lopar.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani mještani Općine Lopar,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Lopar prikuplja i raspoređuje sredstva za aktivnosti koje su od važnosti za naše mještane. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet straniciwww.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-lopar.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za što smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Vodič za građane.

I u 2022. godini nastavljamo s ulaganjem u infrastrukturne i komunalne projekte, čija će provedba značajno povećati kvalitetu života naših mještana, stoga planiramo izgradnju, modernizaciju, održavanje i čišćenje komunalne infrastrukture. Među bitne komunalne projekte možemo uvrstiti i izgradnju ceste ''Rtić – Romotina'' i ''Melak – Groblje'', te izgradnju pješačke staze čija je ukupna vrijednost 2.750.000,00 kuna. Osim toga, ulažemo i u odlagalište otpada Sorinj, izgradnju šetnica, nogostupa, te u prostorno planiranje kako bi naša Općina bila mjesto ugodno za život i rad. 

Odgoj i obrazovanje bitna su stavka svakog društva, pa tako i našeg. Osim što, kroz stipendije, sufinanciranje prijevoza i toplog obroka, nastavljamo poticati mlade na odgoj i obrazovanje, prijavit ćemo gradnju vrtića na sufinanciranje EU sredstvima, odnosno 3.650.000,00 kuna uložiti u kupnju zemljišta i izgradnju dječjeg vrtića, čija bi gradnja trebala početi upravo u 2022. godini. Ovim projektima ulažemo u budućnost naše Općine, jer su upravo mladi naša budućnost. 

Uzimajući u obzir važnost mladog stanovništva naše Općine, nastavljamo poticati demografski rast isplatom naknada za novorođenčad. Za prvo dijete dodjeljujemo naknadu u iznosu od 5.000,00 kuna, 7.000,00 kuna za drugo, 15.000,00 kuna za treće, te 30.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće novorođeno ili posvojeno dijete. Ovom mjerom želimo pokazati svim roditeljima, koliko su nam važni. 

Jednako su nam bitne i naše ranjivije skupine, stoga stanovnicima slabijeg imovinskog stanja sufinanciramo troškove stanovanja (drva za ogrjev, režije i sl.), dodjeljujemo poklone za blagdane umirovljenicima i socijalno ugroženim skupinama, te pokrivamo pogrebne usluge. Osobama sa invaliditetom sufinanciramo troškove prijevoza u specijalne škole.

Bogatstvo naše Općine su i brojne udruge, koje uvelike doprinose našoj kulturi. Zbog toga želimo podržati njihov rad i djelovanje, kako financijskim pomoćima, tako i promidžbom događaja, čije će održavanje doprinijeti prepoznatljivosti naše Općine. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje želimo ulagati u 2022. godini.


Vaš načelnik!

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Lopar za 2022. godinu trajalo je od 12.11.2021. do 12.12.2021. godinu.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lopar za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Lopar za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lopar koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lopar kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


 


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

Proračunski korisnici Općine Lopar su: Centar za kulturu Lopar.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 19.060.711,45 kn 2.529.791,15 € 91,33 %
> Prihodi od poreza 4.543.280,00 kn 602.996,88 € 21,77 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.235.000,00 kn 1.225.695,14 € 44,25 %
> Prihodi od imovine 823.641,20 kn 109.315,97 € 3,95 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.413.790,25 kn 585.810,64 € 21,15 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 kn 2.654,46 € 0,10 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 25.000,00 kn 3.318,07 € 0,12 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.810.000,00 kn 240.228,28 € 8,67 %
UKUPNO 20.870.711,45 kn 2.770.019,44 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Lopar za 2022. godinu planirani su u iznosu od 20.870.711,45 kuna.


Prihodi od poslovanja


Prihodi poslovanja Općine Lopar za 2022. godinu planirani su u iznosu od 19.060.711,45 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.543.280,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak. planirani u iznosu od 1.990.000,00 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 2.250.000,00 kuna i Porez na robu i usluge planirani u iznosu od 303.280,00 kuna,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.235.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.700.000,00 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika 60.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 5.475.000,00 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 823.641,20 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 25.515,20 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 798.126,00 kuna,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.413.790,25 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 973.790,25 kuna, prihodi po posebnim propisima 190.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknada 3.250.000,00 kuna,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 20.000,00 kuna,

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 15.000,00 kuna i ostali prihodi 10.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.810.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.800.000,00 kuna i Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 10.680.711,45 kn 1.417.574,02 € 51,18 %
> Rashodi za zaposlene 1.435.755,00 kn 190.557,44 € 6,88 %
> Materijalni rashodi 6.343.336,45 kn 841.905,43 € 30,39 %
> Financijski rashodi 92.360,00 kn 12.258,28 € 0,44 %
> Subvencije 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,48 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 800.000,00 kn 106.178,25 € 3,83 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 256.500,00 kn 34.043,40 € 1,23 %
> Ostali rashodi 1.652.760,00 kn 219.358,95 € 7,92 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.690.000,00 kn 1.286.084,01 € 46,43 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.040.000,00 kn 1.067.091,38 € 38,52 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.650.000,00 kn 218.992,63 € 7,91 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 500.000,00 kn 66.361,40 € 2,40 %
UKUPNO 20.870.711,45 kn 2.770.019,44 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Lopar za 2022. godinu planirani su u iznosu od 20.870.711,45 kuna.


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Lopar za 2022. godinu planirani su u iznosu od 10.680.711,45 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.435.755,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.192.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 47.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 196.755,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.343.336,45 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 46.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 430.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.146.214,45 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 718.122,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 92.360,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 67.360,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna,

4. Subvencije planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 800.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 256.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.652.760,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.062.760,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 470.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 20.000,00 kuna i kapitalne pomoći 100.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.690.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.650.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva (zemljišta),

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.040.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 7.750.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od 110.000,00 kuna, prijevozna sredstva planirana u iznosu 150.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 30.000,00 kuna.


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 500.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 655.760,00 KUNA


Program 1001 Aktivnosti predstavničkog tijela planirane u iznosu od 157.130,00 kuna

1. Sredstva za rad predstavničkog tijela planirana u iznosu od 82.570,00 kuna, od toga naknada za rad članovima Općinskog vijeća 72.570,00 kuna i naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih tijela 10.000,00 kuna,

2. Za objavu akata planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge,

3. Za godišnje nagrade planirano je 15.000,00 kuna, od toga izrada i tisak svečanih povelja i plaketa 5.000,00 kuna i općinske godišnje nagrade 10.000,00 kuna,

4. Sredstva za financiranje političkih stranaka planirana u iznosu od 14.560,00 kuna za tekuće donacije političkim strankama i nezavisnoj listi,

5. Za održavanje računalne opreme planirano je 15.000,00 kuna za održavanje web aplikacije E-sjednice.


Program 1002 Aktivnost izvršnog tijela planirano je u iznosu od 498.630,00 kuna

1. Rashodi za dužnosnike planirani u iznosu od 258.630,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 222.000,00 kuna i doprinosi za zdravstveno osiguranje 36.630,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna, od toga naknade službena putovanja 10.000,00 kuna, ostale naknade troškova zaposlenima 2.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00,

3. Za informiranje građana planirano je 107.000,00 kuna, od toga za Internet stranicu (objava dokumenata)10.000,00 kuna, priprema i tisak Loparske besede 7.000,00 kuna i usluge promidžbe i informiranja 90.000,00 kuna,

4. Za protokol planirano je 58.000,00 kuna, od toga izrada i uvez zastava 3.000,00 kuna, reprezentacija 45.000,00 kuna i ostali rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.) 10.000,00 kuna,

5. Za proslave i pokroviteljstva planirano je 60.000,00 kuna, od toga umjetnički nastupi za Dan Općine 10.000,00 kuna, reprezentacija 45.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna.


 

RAZDJEL 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 20.214.951,45 KUNA


GLAVA 02002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 19.834.951,45 KUNA


Program 2001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 2.743.935,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.005.125,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 825.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene (prigodne nagrade, darovi, regres) 24.000,00 kuna, jubilarna nagrada (15 godina) 20.000,00 kuna i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 136.125,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 441.000,00 kuna, od toga službena putovanja 5.000,00 kuna, seminari i savjetovanja 5.000,00 kuna, tečajevi i stručni ispiti 5.000,00 kuna, ostale naknade troškova zaposlenima (korištenje privatnog auta u službene svrhe) 2.000,00 kuna, uredski materijal 15.000,00 kuna, literatura 15.000,00 kuna, materija i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 kuna, električna energija (općina) 15.000,00 kuna, lož ulje za grijanje 15.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 kuna, sitni inventar i auto gume 5.000,00 kuna, službena radna i zaštitna odjeća i obuća 1.500,00 kuna, usluge telefona i interneta 25.000,00 kuna, poštarina 30.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 kuna, komunalne usluge (voda, odvodnja, odvoz smeća) 2.500,00 kuna, usluge odvjetnika 60.000,00 kuna, revizorske usluge 10.000,00 kuna, računalne usluge 100.000,00 kuna, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja 15.000,00 kuna, uređenje prostora 10.000,00 kuna, usluge čišćenja i pranja 30.000,00 kuna, ostale usluge 20.000,00 kuna, pristojbe i naknade (sudske, RTV pristojbe i ostale pristojbe) 5.000,00 kuna, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000,00 kuna, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 500,00 kuna, zatezne kamate 500,00 kuna, ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000,00 kuna i javnobilježničke usluge 2.000,00 kuna,

4. Rashodi po sudskim presudama planirani u iznosu od 435.000,00 kuna, od toga troškovi sudskih postupaka 50.000,00 kuna, troškovi stečajnog postupka 60.000,00 kuna i tražbina razlučnog vjerovnika 325.000,00 kuna,

5. Za službeno vozilo planirano je 49.200,00 kuna, od toga gorivo za službeno vozilo 15.000,00 kuna, tekuće i investicijsko održavanje službenih vozila 5.000,00 kuna, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva 19.000,00 kuna, registracija prijevoznih sredstava 2.000,00 kuna i premije osiguranja službenih vozila 8.000,00 kuna,

6. Za zaduživanje (kredit) planirano je 567.360,00 kuna za kamate na kredit,

7. Za najam opreme (najam fotokopirnog uređaja) planirano je 11.250,00 kuna,

8. Za najam opreme planirano je 30.000,00 kuna, od toga računala i računalna oprema, komunikacijska oprema 10.000,00 kuna, uredska oprema i namještaj 5.000,00 kuna i oprema za grijanje i hlađenje (klima uređaji) 15.000,00 kuna,

9. Ulaganje u računalne programe planirano je u iznosu od 30.000,00 kuna za računalne programe JLP(R)S-a,

10. Za nabavu prijevoznog sredstva planirano je 150.000,00 kuna za elektro vozilo (FZZOIEU) sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Program 2002 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 4.557.500,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 600.000,00 kuna,

2. Za sufinanciranje boravka djece u vrtiću planirano je 15.000,00 kuna za sufinanciranje besplatnog i povlaštenog boravka,

3. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 3.650.000,00 kuna, od toga za zemljište 1.150.000,00 kuna i projekt izgradnje dječjeg vrtića2.500.000,00 kuna,

4. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 150.000,00 kuna za Osnovnu škola "Ivana Rabljanina",

5. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 50.000,00 kuna za Srednja škola "Markantuna de Dominisa",

6. Za stipendije učenicima i studentima planirano je 70.000,00 kuna za učeničke i studentske stipendije,

7. Za sufinanciranje prijevoza planirano je 2.500,00 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata,

8. Za nabavu udžbenika planirano je 1.000,00 za nabavu udžbenika i radnog materijala,

9. Za besplatne marende planirano je 4.000,00 kuna, od toga besplatne marende za učenike Osnovne škole 2.000,00 kuna i sufinanciranje toplog obroka za učenike PŠ Lopar i PO Dječjeg vrtića "Pahuljica" u Loparu 2.000,00 kuna,

10. Pokloni djeci za Svetog Nikolu planirano u iznosu od 15.000,00 kuna.


Program 2003 Promicanje kulture planirano u iznosu od 137.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi planirano je 87.000,00 kuna, od toga Gradska knjižnica Rab 7.000,00 kuna, KUD „San Marino“ 50.000,00 kuna, Ženska klapa „Užanca“ 10.000,00 kuna i Glazbena škola „Ivan Matetić Ronjgov“ 20.000,00 kuna,

2. Za pokroviteljstva i pomoći kulturnim manifestacijama planirano je 50.000,00 kuna, od toga Loparski karneval (mesopust) 5.000,00 kuna, manifestacija „Loparska noć“ 10.000,00 kuna, manifestacija ''Festival skulpture u pijesku '' 10.000,00 kuna, ribarske fešte 10.000,00 kuna, ostale kulturne manifestacije 10.000,00 kuna i sufinanciranje izdavanja knjiga i ostalih publikacija 5.000,00 kuna.


Program 2004 Oglašavanje planirano u iznosu od 71.500,00 kuna 

Za oglašavanje planirano je 71.500,00 kuna, od toga natječaji i oglasi u iznosu od 10.000,00 kuna i udruženo oglašavanje sa strateškim partnerima turizam – PGŽ 61.500,00 kuna.


Program 2005 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

1. Za djelatnost sportskih udruge planirano je 140.000,00 kuna, od toga za Moto klub „Rab“ 25.000,00 kuna, Malonogometni klub „Lopar“ 30.000,00 kuna, Malonogometni klub ''Rab'' 10.000,00 kuna, Karate klub „Rab-Enpi“ 10.000,00 kuna, Rukometni klub „Arba“ (M) 10.000,00 kuna, Planinarsko društvo „Kamenjak“ 5.000,00 kuna, Biciklistički klub ''Mag'' Rab 5.000,00 kuna, Sportsko ribolovno društvo ''Lopar'' 25.000,00 kuna i za ostale sportske udruge 20.000,00 kuna.

2. Za izgradnju dječjih igrališta planirano je 50.000,00 kuna za opremu za dječja igrališta,

3. Za pokroviteljstva i pomoći u sportu planirano je 60.000,00 kuna, od toga za Malonogometni turnir „Mala gospa“ 5.000,00 kuna, Futsal akademija „Loparski tići 2022.“ ili ljetna škola nogometa 20.000,00 kuna. Manifestacija ''MTB Iron Man 4 Islands'' 20.000,00 kuna, manifestacija ''Rab Island Trail'' 10.000,00 kuna i ostale sportske manifestacije 5.000,00 kuna.


Program 2006 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 174.000,00 kuna

1. Za djelatnost udruga planirano je 151.500,00 kuna, od toga za Udrugu ovčara Lopar 7.000,00 kuna, Lovačko društvo „Kuna“ Lopar 25.000,00 kuna, Udrugu veterana Domovinskog rata „Lopar“ 50.000,00 kuna, Udrugu umirovljenika otoka Raba 2.500,00 kuna, Udrugu umirovljenika MUP-a Rab 2.500,00 kuna, Udrugu iznajmljivača obiteljskog smještaja Lopar 40.000,00 kuna, Pokret za život 2.500,00 kuna, Pčelarsko društvo Rab 7.000,00, Udruga za djecu i mlade ''Kocka'' Rab 5.000,00 kuna i ostale udruge 10.000,00 kuna,

2. Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 kuna za Župu "Sv. Ivana Krstitelja" Lopar,

3. Vijeće za prevenciju kriminaliteta planirano je 2.500,00 kuna za redovne aktivnosti Vijeća.


Program 2007 Zdravstvo planirano u iznosu od 105.200,00 kuna

1. Za zdravstvenu zaštitu stanovništva i turista planirano je 95.200,00 kuna, od toga sufinanciranje turističke ambulante 40.000,00 kuna, sufinanciranje pedijatrijske ordinacije za djecu turista 6.000,00 kuna, sufinanciranje liječenja školske djece (I.-VIII. razreda) 10.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Rano otkrivanje poremećaja u razvoju zgloba kuka" 2.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Prevencija oštećenja bubrega" 2.200,00 kuna, sufinanciranje programa "Logopedski tretman djece" NZJZ PGŽ 15.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Pregled dermatologa u sklopu ranog otkrivanja melanoma" NZJZ PGŽ 5.000,00 kuna, sufinanciranje programa "Koraci za budućnost bez nasilja" - NZJZ PGŽ 5.000,00 kuna i sufinanciranje medicinskih usluga koje nisu pokrivene od HZZO-a 10.000,00 kuna, 

2. Za veterinarske usluge planirano je 10.000,00 kuna za pregled, liječenje i sterilizacija životinja,


Program 2008 Socijalna skrb planirano u iznosu od 233.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 30.000,00 kuna za pomoć za socijalno ugrožene,

2. Za sufinanciranje troškova stanovanja planirano je 5.000,00 kuna za sufinanciranje troškova stanovanja (ogrjev, režije i sl.)

3. Za poklone za blagdane planirano je 10.000,00 kuna za poklone umirovljenicima i socijalno ugroženim,

4. Za populacijsku i demografsku politiku planirano je 70.000,00 kuna za pomoć za novorođenčad,

5. Za sufinanciranje prehrane planirano je 12.000,00 kuna, od toga refundacija prehrane za novorođenčad 2.000,00 kuna i sufinanciranje prehrane za javne službe 10.000,00 kuna,

6. Za pomoć u kući planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije,

7. Za pogrebne usluge planirano je 40.000,00 kuna,

8. Za djelatnost Crvenog križa planirano je 61.000,00 kuna, od toga GDCK Rab (Služba traženja i redovna djelatnost) 25.500,00 kuna, GDCK Rab (Klub liječenih alkoholičara) 3.500,00 kuna, GDCK Rab (Natjecanje u prvoj pomoći) 10.000,00 kuna i GDCK Rab (Dobrovoljno darivanje krvi) 22.000,00 kuna.


Program 2009 Zaštita osoba s invaliditetom planirano u iznosu od 3.000,00 kuna

Za pomoć osobama s invaliditetom planirano je 3.000,00 kuna, od toga sufinanciranje troškova prijevoza u specijalne škole i 1.000,00 kuna za Udrugu osoba s mišićnom distrofijom PGŽ.


Program 2010 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 310.000,00 kuna, od toga Protupožarni nadzor Općine Lopar (PVZO Raba) 40.000,00 kuna, DVD Lopar - redovna djelatnost 160.000,00 kuna, DVD Lopar - sufinanciranje plaća djelatnika 30.000,00 kuna i DVD Lopar - nabava opreme 60.000,00 kuna i DVD Rab - sufinanciranje vatrogasnih intervencija na osiguranju hitnih helikopterskih medicinskih letova 20.000,00 kuna,

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 20.000,00 kuna za redovnu djelatnost,

3. Za spašavanje planirano je 20.000,00 kuna za Hrvatsku gorsku službu spašavanja (HGSS).


Program 2011 Javne površine planirano u iznosu od 2.058.589,90 kuna

1. Za održavanje i čišćenje javnih površina planirano je 1.416.589,90 kuna, od toga električna energija (Rtić, Melak i dr.) 100.000,00 kuna, odvodnja atmosferskih voda (Lopar Vrutak) 41.525,00 kuna, čišćenje plaža (Lopar Vrutak) 400.595,18 kuna, košnja trave (Lopar Vrutak) 273.824,28, hortikultura - cvjetnice, zelene površine (Lopar Vrutak) 149.935,44 kuna, popravak i farbanje klupa i igrala (Lopar Vrutak) 25.000,00 kuna, uređenje kamenih vaza (Lopar Vrutak) 62.500,00 kuna, postavljanje i skidanje zastavica (Lopar Vrutak) 12.500,00 kuna, postavljanje i skidanje psihološke brane (Lopar Vrutak) 31.250,00 kuna, održavanje igrališta kod škole i sportskom centru (Lopar Vrutak) 25.000,00 kuna održavanje javnih površina prema nalozima kom. redara i JUO-a 30.000,00 kuna, održavanje javnih površina (manji građevinski radovi) i Eko akcije 50.000,00 kuna, održavanje i uređenje platoa oko crkve BDM 10.000,00 kuna, komunalne usluge (potrošnja vode za javne površine) 15.000,00 kuna, usluge dezinsekcije i deratizacije 30.000,00 kuna, nadzor nad DDD mjerama (NZJZ PGŽ) 9.460,00 kuna i prihranjivanje plaža (Lopar Vrutak) 150.000,00 kuna,

2. Najamnine za objekte na javnim površinama planirano u iznosu od 12.000,00 kuna, od toga najamnine za objekte na javnim površinama 10.000,00 kuna premije osiguranja za objekte 2.000,00 kuna,

3. Za naknadu štete planirano je 5.000,00 kuna za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama,

4. Za sufinanciranje nabave opreme za komunalno društvo planirano je 100.000,00 kuna za sufinanciranje nabave komunalnog vozila,

5. Za kupnju zemljišta planirano je 500.000,00 kuna,

6. Za nabavu urbane opreme na javnim površinama planirano je 25.000,00 kuna.


Program 2012 Pomorsko dobro planirano u iznosu od 419.800,00 kuna 

1. Za održavanje pomorskog dobra planirano je 319.800,00 kuna, od toga održavanje pomorske signalizacije 6.800,00 kuna, održavanje pomorskog dobra 300.000,00 kuna i naknada za rad vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenje 13.000,00 kuna.

2. Sufinanciranje gradnje, projektne dokumentacije i opreme planirano je 100.000,00 kuna.


Program 2013 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 725.000,00 kuna

Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 725.000,00 kuna, od toga izrada programa i projekata za EU fondove 150.000,00 kuna, izrada novog PP-a i novih UPU-a i DPU-a 200.000,00 kuna, izrada ostale projektne dokumentacije 200.000,00 kuna, Geodetsko-katastarske usluge 150.000,00 kuna i nadogradnja sustava za održavanje prostornih i neprostornih baza podataka Općine Lopar - ATLAS 14- 25.000,00 kuna


Program 2014 Poduzetništvo planirano je u iznosu od 242.052,00 kuna

1. Za potpore poduzetništvu planirano je 100.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za subvencije i potpore poduzetnicima i 50.000,00 kuna za subvencioniranje županijske linije u obalnom linijskom putničkom prometu na relaciji Baška – Lopar,

2. Za poticanje poljoprivrede planirano je 30.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 15.000,00 kuna i naknade šteta od nepogoda 15.000,00 kuna,

3. Za lokalne akcijske grupe planirano je 12.052,00 kuna, od toga članarina LAGUR-u "Tramuntana" 7.000,00 kuna i članarina LAG-u "Mentorides" 5.052,00 kuna.

4. Za sufinanciranje TZO Lopar planirano je 100.000,00 kuna za sufinanciranje dogradnje i opreme zgrade TZO Lopar.


Program 2015 SORINJ planirano u iznosu od 400.000,00 kuna 

1. Za odlagalište otpada planirano je 250.000,00 kuna za sufinanciranje reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane,

2. Za izgradnju radne zone planirano je 150.000,00 kuna, od toga uređenje platoa i izgradnja nogostupa 100.000,00 kuna i proširenje javne rasvjete, elektrifikacija i DTK mreža 50.000,00 kuna.


Program 2016 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 4.409.874,55 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.559.874,55 kuna, od toga održavanje nerazvrstanih cesta (Lopar Vrutak) 799.874,55 kuna, prometna signalizacija 10.000,00 kuna, asfaltiranje nerazvrstanih cesta 250.000,00 kuna i sanacije šetnice 500.000,00 kuna,

2. Za upis nerazvrstanih cesta planirano je 100.000,00 kuna,

3. Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 2.750.000,00 kuna, od toga izgradnja ceste "Rtić - Romotina" 1.250.000,00 kuna, izgradnja pješačke staze 500.000,00 kuna i izgradnja ceste ''Melak – Groblje'' 1.000,000,00 kuna. 


Program 2017 Groblje planirano u iznosu od 64.500,00kuna

Za održavanje groblja planirano je 64.500,00 kuna, od toga održavanje i uređenje prilaza i zidova groblja (Lopar Vrutak) 62.500,00 kuna i komunalne usluge (potrošnja vode za groblje) 2.000,00 kuna


Program 2018 Mrtvačnica planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za nabavu opreme za mrtvačnice planirano je 5.000,00 kuna.


Program 2019 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 385.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 285.000,00 kuna, od toga električna energija (javna rasvjeta) 150.000,00 kuna, održavanje javne rasvjete (Lopar Vrutak) 125.000,00 kuna i priključci i otkup snage 10.000,00 kuna,

2. Za proširenje javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna.


Program 2020 Sportska dvorana planirano u iznosu od 2.500.000,00 kuna

1. Za izgradnju sportske dvorane planirano je 2.000.000,00 kuna za izgradnju i opremanje polivalentne sportske dvorane,

2. Za projekt i izgradnju dvoranskog trga planirano je 250.000,00 kuna, za izgradnju i opremanje dvoranskog trga,

3. Za održavanje sportske dvorane planirano je 250.000,00 kuna.


CENTAR ZA KULTURU LOPAR PLANIRANO U IZNOSU OD 380.000,00 KUNA


Program 3001 Centar za kulturu Lopar planirano u iznosu od 380.000,00 kuna

1. Za redovnu aktivnost proračunskog korisnika planirano je 267.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 145.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 24.000,00 kuna, službena putovanja 5.000,00 kuna, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.000,00 kuna, ostale naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 kuna, sitni inventar i auto gume 12.000,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 6.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000,00 kuna, zakupnine i najamnine 9.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 10.000,00 kuna, računalne usluge 10.000,00 kuna, ostale usluge 13.000,00 kuna, premije osiguranja 10.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 5.000,00 kuna,

2. Za smotru klapa planirano je 23.000,00 kuna, od toga intelektualne i osobne usluge 8.500,00 kuna, ostale usluge 5.500,00 kuna, reprezentacija 8.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 kuna,

3. Za prigodne manifestacije planirano je 3.000,00 kuna, od toga intelektualne i osobne usluge 1.000,00 kuna, ostale usluge 500,00 kuna i reprezentacija 1.500,00 kuna,

4. Za Loparsku noć planirano je 5.000,00 kuna, od toga materijal i sirovine 2.000,00 kuna i ostale usluge 3.000,00 kuna,

5. Za festival skulpture u pijesku planirano je 5.000,00 kuna za ostale usluge,

6. Za Eko etno festival planirano je 17.000,00 kuna, od toga intelektualne i osobne usluge 11.000,00 kuna, ostale usluge 5.000,00 kuna i reprezentacija 1.000,00 kuna,

7. Za književne manifestacije i predavanja planirano je 1.000,00 kuna, od toga materijal i sirovine 100,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 700,00 kuna i ostale usluge 200,00 kuna,

8. Za potporu arheološkim istraživanjima planirano je 10.000,00 kuna, od toga ostale usluge 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 kuna,

9. Za PP 27 susjedstava - susjedstvo Otok Rab planirano je 50.000,00 kuna, od toga materijal i sirovine 5.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 10.000,00 kuna, računalne usluge 2.000,00 kuna, ostale usluge 18.000,00 kuna, reprezentacija 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Lopar za 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2022. LOPAR
  PREUZMI:

 3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE LOPAR ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
  PREUZMI:

 4. PRORAČUN OPĆINE LOPAR ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU
  PREUZMI:

 5. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 6. Bilješke uz financijsko izvješće 2022 - Centar za Kulturu
  PREUZMI:

 7. Bilješke uz financijsko izvješće 2022 - konsolidarno izvješće razina 22
  PREUZMI:

 8. Bilješke uz financijsko izvješće 2022 - konsolidarno izvješće
  PREUZMI:

 9. Financijsko izvješće Općine Lopar 2022. godina - Centar za Kulturu
  PREUZMI:

 10. Financijsko izvješće Općine Lopar 2022. godina razina 22 - konsolidarno izvješće
  PREUZMI:

 11. Financijsko izvješće Općine Lopar 2022. godina razina 23 - konsolidarno izvješće
  PREUZMI:

 12. Financijsko izvješće Općine Lopar 2022. godina razina 22
  PREUZMI:

 13. Financijsko izvješće Općine Lopar 2022. godina
  PREUZMI:

 14. Potvrda o financijskom izvještaju Općine Lopar za 2022 - Centar za kulturu
  PREUZMI:

 15. Potvrda o financijskom izvještaju Općine Lopar za 2022 razina 22 - konsolidarno izvješće
  PREUZMI:

Više