Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bukovlje

  Kontakt podaci
  Općina Bukovlje
  Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje
  OIB: 90513143012
  035/461-118
  opcina.bukovlje@gmail.com

Proračun za građane za 2017. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu.

U njemu je prikazano na koji način Općina Bukovlje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.bukovlje.hr.


Kroz Proračun za građane želimo Vas uputiti u rad naše Općine i pokazati što sve radimo i što sve želimo napraviti kako bismo poboljšali život i napredak naše Općine i Vama stvoriti mjesto dostojno življenja i razvoja.

I ove godine veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za asfaltiranje cesta, izgradnju vodovoda, održavanje javne rasvjete i uređenje Općine.

U planu nam je asfaltiranje ulica: D. Majića, Domobranske ulice, J. Juščaka, Zbora narodne garde, Hrvatskih žrtava i Domovinskog rata, kao i izrada projektne dokumentacije za ulice Masleničkih vitezova, Danka Mataića i Sv. Ivana. Izgradnja pješačkih  staza, javne rasvjete, prometne signalizacije(kod škole), vodovoda i kanalizacije.

Ulaganje u obrazovanje nam je jako bitno s toga kako bi pomogli našim učenicima dio novca iz proračuna izdvojili smo za kupnju radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole, financiranje troškova likovnog pribora za 1. razred i sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji.

Dio novaca izdvojili smo za sufinanciranje školovanja za zavarivača, jer nam je u cilju poticati školovanje za zanatska zanimanja.

Mislili smo i na naše najmlađe za koje želimo izgraditi Dječji vrtić, želimo im pružiti ustanovu u kojoj će se kroz igru i učenje razvijati i stjecati znanje. Općina financira  program predškolskog odgoja i sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima.

Planiramo gradnju Sportskog rekreativnog centra, za koji ćemo novac povući iz EU fondova. Ovaj projekt nam je bitan, jer želimo našim stanovnicima svih životnih dobi pružiti mjesto na kojem će vježbati, zabavljati se i družiti.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekta koji su nam u planu za 2017. godinu, ukoliko imate neke prijedloge i sugestije što bi još trebali napraviti napišite nam.


Općinski načelnik

                       Davor Petrik


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Bukovlje za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bukovlje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Bukovlje za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bukovlje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bukovlje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Bukovlje je: Proračunski korisnik Općine Bukovlje biti će Dječji vrtić koji planiramo izgraditi


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 15.177.000,00 kn 77,09 %
> Prihodi od poreza 3.889.000,00 kn 19,75 %
> Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 10.444.500,00 kn 53,05 %
> Prihodi od imovine 293.500,00 kn 1,49 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 550.000,00 kn 2,79 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 kn 0,05 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 kn 0,05 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 kn 0,01 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.500.000,00 kn 22,86 %
> Primici od zaduživanja 4.500.000,00 kn 22,86 %
UKUPNO 19.687.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Bukovlje za 2017. godinu planirani su u iznosu od 19.687.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Bukovlje za 2017. godinu planirani su u iznosu od 15.177.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.889.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.449.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 350.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 90.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.444.500,00 kuna, od toga Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 10.110.000,00 kuna i Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 334.500,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 293.500,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 3.500,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 290.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 500.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000,00


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 4.500.000,00 kuna za primjene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.688.000,00 kn 28,89 %
> Rashodi za zaposlene 823.500,00 kn 4,18 %
> Materijalni rashodi 1.678.500,00 kn 8,53 %
> Financijski rashodi 91.000,00 kn 0,46 %
> Subvencije 85.000,00 kn 0,43 %
> Nagrade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade 468.000,00 kn 2,38 %
> Ostali rashodi 2.542.000,00 kn 12,91 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.999.000,00 kn 71,11 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.919.000,00 kn 70,70 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 80.000,00 kn 0,41 %
UKUPNO 19.687.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Nagrade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bukovlje za 2017. godinu planirani su u iznosu od 19.687.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bukovlje za 2017. godinu planirani su u iznosu od 5.688.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 823.500,00 kuna od toga Plaće planirane u iznosu od 710.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 103.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.678.500,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 13.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 438.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.016.000,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 10.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 201.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 91.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 75.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 16.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 85.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 468.000,00 kuna, a čine ih Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.542.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 389.000,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 3.000,00 kuna i Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 2.100.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 13.999.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.919.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 13.900.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 17.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 2.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, a čine ih Dodatna ulaganja na građevinskim objektima


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 19.719.000,00 KUNA


Program 0001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 1.335.500,00 kuna


1. Za javna upravu i administraciju planirano je 1.320.500,00 kuna, od toga: plaće u novcu 430.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna, doprinosi za zdravstveno 50.000,00 kuna doprinosi za zapošljavanje 6.000,00 kuna, službena putovanja 6.000,00 kuna, naknada za prijevoz 2.000,00 kuna , stručno usavršavanje zaposlenika 3.000,00 kuna, ostale naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, uredski materijal 12.000,00 kuna, energija 100.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000,00 kuna, sitni inventar 10.000,00 kuna, službena radna odjeća i obuća 500,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 17.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 kuna, komunalne usluge 70.000,00 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge 2.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 200.000,00 kuna, računalne usluge 17.000,00 kuna, ostale usluge 10.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna, naknade za rad predizvršnog i izvršnog tijela 150.000,00 kuna, premije osiguranja 10.000,00 kuna, reprezentacija 30.000,00 kuna, pristojbe i naknade 6.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna, kamate za kredit 75.000,00 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000,00 kuna, zatezne kamate iz posl. odnosa 1.000 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

2. Za LAG – Slavonska ravnica planirano je izdvojiti 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 0002 Održavanje objekata i komunalna infrastruktura planirana u iznosu od 1.235.500,00 kuna


1. Za održavanje objekata i uređaja planirano je izdvojiti 808.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i tekuće pomoći, od toga energija 290.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000,00 kuna, službena radna odjeća i obuća 3.000,00 kuna i usluga za tekućeg i investicijskog održavanja 500.000,00 kuna

2. Komunalne usluge planirane u iznosu od 427.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i tekuće pomoći, od toga plaće u novcu 327.500,00 kuna i doprinosi na plaće 47.500,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna


Program 0003 Javne potrebe planirane u iznosu od 627.000,00 kuna


1. Za socijalnu skrb planirano je 363.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i tekuće pomoći ,od toga za naknade građanima i kućanstvima u novcu planirane u iznosu od 93.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima u naravi planirane u iznosu od 230.000,00 kuna i kapitalne donacije građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 40.000,00 kuna

2. Za rekreaciju, kulturu i religiju planirano je 264.000,00 kuna od toga tekuće donacije vjerskim zajednicama planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, tekuće donacije udrugama planirane u iznosu 28.000,00 kuna, tekuće donacije političkim strankama planirane u iznosu od 36.000,00 kuna, tekuće donacije sportskim društvima planirane u iznosu od 117.000,00 kuna i ostale tekuće donacije planirane u iznosu od 55.000,00 kuna 


Program 0004 Vatrogastvo i civilna zaštita planirano u iznosu od 57.000,00 kuna


1. Za vatrogastvo i zaštitu od požara planiran je iznos od 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga za tekuće donacije – Crveni križ planirano je 15.000,00 kuna i za ostale usluge vatrogasne intervencije 30.000,00 kuna

2. Za civilnu zaštitu planirano je izdvojiti 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga za službenu radnu odjeću i obuću 7.000,00 kuna i tekuće donacije – HGSS 5.000,00 kuna


Program 0005 Školstvo planirano u iznosu od 195.000,00 kuna


1. Za osnovno obrazovanje planirano je izdvojiti 95.000,00 kuna financirano od općih prihoda i tekuće pomoći, od toga za prehranu – školska kuhinja 10.000,00 kuna, ostale pomoći u naravi 80.000,00 kuna za kupovinu radnih bilježnica za osnovnu školu od 1.-8. razreda i tekuće donacije u naravi za financiranje troškova likovnog pribora za 1. razred 5.000,00 kuna

2. Za predškolsko obrazovanje planirano je izdvojiti 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i tekuće pomoći, od toga ostale naknade za sufinanciranje vrtića 50.000,00 kuna i tekuće donacije – predškolski odgoj (mala škola) 50.000,00 kuna


Program 0006 Pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru planirana u iznosu od 2.150.000,00 kuna


1. Za tekuće donacije trgovačkim društvima planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći za trgovačko društvo u 100% vlasništvu Općine Bukovlje

2. Za kapitalne pomoći trgovačkim društvima planirano je izdvojiti 2.100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i namjenskih primitaka od zaduživanja za izgradnju vodovoda


Program 0007 Naknada štete planirana u iznosu od 3.000,00 kuna 


Za naknadu štete planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade štete pravnim i fizičkim osobama


Program 0008 Dugotrajna imovina planirana u iznosu od 13.900.000,00 kuna


1. Za poslovne objekte planirano je izdvojiti 7.250.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda od posebne namjene i kapitalne pomoći za poslovne objekte, od toga za dovršetak mrtvačnice u Šušnjevcima planirano je 50.000,00 kuna, za projektnu dokumentaciju za Dječji vrtić Bukovlje planirano je 200.000,00 kuna i za izgradnju Sportskog rekreacijskog centara ( prijava na mjeru, financirano 100% od fondova) 7.000.000,00 kuna

2. Za ceste i slične prometne objekte planirano je izdvojiti 6.250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, tekuće pomoći, kapitalne pomoći namjenskih primitaka od zaduživanja za ceste, od toga asfaltiranje: ulica D. Majića 50.000,00 kuna, Domobranska ulica 1.650.000,00 kuna, ulica J. Juščaka 2.200.000,00 kuna, ulica Zbora narodne garde 350.000,00 kuna, ulica Hrvatskih žrtava 900.000,00 kuna, ulica Domovinskog rata 850.000,00 kuna, projektna dokumentacija: ulica Masleničkih vitezova 50.000,00 kuna, ulica Danka Mataića 30.000,00 kuna, ulica Sv. Ivana 20.000,00 kuna i pješačke staze 150.000,00 kuna

3. Za ostale građevinske objekte planirano je izdvojiti 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i tekuće pomoći za ostale građevinske objekte


Program 0009 Proizvedena dugotrajna imovina planirana u iznosu od 19.000,00 kuna 


Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 19.000,00 kuna, od toga za uredsku opremu i namještaj 12.000,00 kuna, uređaje, strojeve i opremu 5.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 2.000,00 kuna


Program 0010 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su u iznosu od 80.000,00 kuna


Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, tekuće pomoći i prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 0011 Poticanje zapošljavanja planirano u iznosu od 85.000,00 kuna


Za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, tekuće pomoći i prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za poticanje zapošljavanja – sufinanciranje školovanja za zavarivača


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti