Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bukovlje

  Kontakt podaci
  Općina Bukovlje
  Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje
  OIB: 90513143012
  035/461-118
  opcina.bukovlje@gmail.com

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu.

U njemu je prikazano na koji način Općina Bukovlje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.bukovlje.hr.

Kroz Proračun za građane želimo Vas uputiti u rad naše Općine i pokazati što sve radimo i što sve želimo napraviti kako bismo poboljšali život i napredak naše Općine.

I ove godine veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za uređenje Općine, održavanje komunalne infrastrukture, javne rasvjete i izgradnju cesta.

Ulaganje u obrazovanje nam je jako bitno, s toga planiramo dio novca izdvojiti za predškolsku i osnovnoškolsku djecu.

Općina financira  program predškolskog odgoja i sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima.

Započeli smo s projektom „Zaželi“ za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja potpore zapošljavanja žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao i prevencija prerane institucionalizacije osoba s invaliditetom i starijih osoba.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekta koji su nam u planu za 2019. godinu

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2019. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 14.11.2018. do 12.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.


                                                                                                                               Općinski načelnik

                                                                             Davor Petrik


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći ovdje.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bukovlje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Bukovlje za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bukovlje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bukovlje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:


1.Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2.Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3.Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Bukovlje je: Proračunski korisnik Općine Bukovlje biti će Dječji vrtić koji planiramo izgraditi


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 21.233.305,00 kn 96,87 %
> Prihodi od poreza 6.743.750,00 kn 30,77 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 13.519.055,00 kn 61,68 %
> Prihodi od imovine 298.500,00 kn 1,36 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 672.000,00 kn 3,07 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.000,00 kn 0,04 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 8.000,00 kn 0,04 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 kn 0,00 %
Vlastiti izvori - višak/manjak prihoda 677.050,00 kn 3,09 %
UKUPNO 21.919.355,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori - višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Bukovlje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 21.919.355,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Bukovlje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 21.233.305,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.743.750,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 6.216.500,00 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 409.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 118.250,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 13.519.055,00 kuna, od toga Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 4.848.000,00 kuna, Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 233.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 8.438.055,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 298.500,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 3.500,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 295.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 672.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 45.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 607.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, od toga

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000,00


Vlastiti izvori

Višak/manjak prihoda 677.050,00


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.710.355,00 kn 30,61 %
> Rashodi za zaposlene 1.185.500,00 kn 5,41 %
> Materijalni rashodi 2.515.655,00 kn 11,48 %
> Financijski rashodi 145.000,00 kn 0,66 %
> Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade 725.000,00 kn 3,31 %
> Ostali rashodi 2.139.200,00 kn 9,76 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.744.000,00 kn 67,26 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.580.000,00 kn 7,21 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.164.000,00 kn 60,06 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 465.000,00 kn 2,12 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 465.000,00 kn 2,12 %
UKUPNO 21.919.355,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Bukovlje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 21.919.355.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bukovlje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 6.710.355,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.185.500,00 kuna od toga Plaće planirane u iznosu od 1.002.304,50 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 25.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 158.195,50 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.515.655,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 100.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 575.500,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.677.055,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 11.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 152.100,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 145.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 70.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 75.000,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 725.000,00 kuna, a čine ih Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.139.200,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 466.200,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 70.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 3.000,00 kuna i Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 1.600.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 14.744.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.164.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 13.090.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 54.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 20.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.580.000,00 kuna, a čine ih Dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 465.000,00 kuna


Vlastiti izvori

Višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 677.050,00 kuna

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 21.919.355,00 KUNA


Program 0001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 2.032.500,00 kuna

1. Za javna upravu i administraciju planirano je 2.032.500,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 481.000,00 kuna, od toga Plaće 400.000,00 kuna, ostali prihodi za zaposlene 25.000,00 kuna i  doprinosi na plaće 56.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 887.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 34.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 157.500,00 kuna, rashodi za usluge 574.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 111.000,00 kuna 

• Financijski rashodi  planirani u iznosu od 145.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 70.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 75.000,00 kuna 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 44.000,00 kuna, od toga Postrojenja i oprema 24.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovine 20.000,00 kuna 

• Otplata glavnice kredita od kreditnih i financijskih institucija u javnom sektoru planirano u iznosu od 465.000,00 kuna


Program 0002 Održavanje objekata i komunalna infrastruktura planirana u iznosu od 1.446.000,00 kuna


1. Za održavanje objekata i uređaja planirano je izdvojiti 433.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju  33.000,00 kuna i rashodi za usluge 400.000,00 kuna

2. Komunalne usluge planirane u iznosu od 483.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 233.000,00 kuna, od toga plaće 200.000,00 kuna i doprinosi na plaće 33.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a čine ih rashodi za usluge

3. Za javnu rasvjetu planirano 530.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 430.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 280.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 0003 Javne potrebe planirane u iznosu od 811.200,00 kuna


1. Za socijalnu skrb planirano je 480.000,00 kuna, od toga

•  naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 405.000,00 kuna za ostale naknade građana i kućanstava iz proračuna

•  ostali rashodi planirani u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna za tekuće donacije i 50.000,00 kuna za kapitalne donacije

2. Za rekreaciju, kulturu i religiju planirano je 331.200,00 kuna, od toga tekuće donacije 311.200,00 kuna i kapitalne donacije 20.000,00 kuna

Program 0004 Vatrogastvo i civilna zaštita planirano u iznosu od 53.600,00 kuna


1. Za vatrogastvo i zaštitu od požara planiran je iznos od 30.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za civilnu zaštitu planirano je izdvojiti 23.600,00 kuna, od toga  rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 12.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600,00 kuna

3. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 0005 Školstvo planirano u iznosu od 385.000,00 kuna


1. Za osnovno obrazovanje planirano je izdvojiti 265.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000,00 kuna i tekuće donacije 15.000,00 

2. Za predškolsko obrazovanje planirano je izdvojiti 120.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00 kuna i tekuće donacije 50.000,00 kuna


Program 0006 Pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru planirana u iznosu od 1.650.000,00 kuna


1. Za tekuće donacije trgovačkim društvima planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna 

2. Za kapitalne pomoći trgovačkim društvima planirano je izdvojiti 1.600.000,00 


Program 0007 Naknada štete planirana u iznosu od 3.000,00 kuna 


Za naknadu štete planirano je 3.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 0008 ZAŽELI-Program zapošljavanja žena planiran u iznosu od 938.055,00 kuna


1. Za EP element zapošljavanja žena iz ciljanih skupina planirano je izdvojiti 601.270,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 471.500,00 kuna, od toga plaće 402.304,50 kuna i doprinosi na plaće 69.195,50 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 129.770,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 21.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 8.770,00 kuna

2. Za EP obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina planirano je izdvojiti 49.385,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 45.000,00 kuna i rashodi za usluge 4.385,00 kuna

3. Za promidžbu i vidljivost planirano je izdvojiti  42.400,00 kuna, od toga rashodi za usluge 35.900,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500,00 kuna

4. Za upravljanje projektom i administraciju planirano je izdvojiti 245.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 212.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000,00 kuna


Program 0008 Dugotrajna imovina planirana u iznosu od 14.600.000,00 kuna


1. Za poslovne objekte planirano je izdvojiti 1.940.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 360.000,00 kuna, od toga 330.000,00 kuna za građevinske objekte i 30.000,00 kuna za postrojenja i opremu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.580.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za ceste i slične prometne objekte planirano je izdvojiti 4.910.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za ostale građevinske objekte planirano je izdvojiti 7.700.000,00 kuna za građevinske objekte

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Bukovlje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Bukovlje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 3. Zaključak o godišnjem izvršenju proračuna Općine Bukovlje za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o preraspodjeli rezultata Općine Bukovlje za 2018.godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Bukovlje za 2018.godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bukovlje za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više