Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bukovlje

  Kontakt podaci
  Općina Bukovlje
  Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje
  OIB: 90513143012
  035/461-118
  opcina.bukovlje@gmail.com

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu.

U njemu je prikazano na koji način Općina Bukovlje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.bukovlje.hr.

Kroz Proračun za građane želimo Vas uputiti u rad naše Općine i pokazati što sve radimo i što sve želimo napraviti kako bismo poboljšali život i napredak naše Općine.

U 2020. godini dio novca iz proračuna izdvojili smo za održavanje objekata komunalne infrastrukture i javne rasvjete te izgradnju cesta i sličnih prometnih objekata.

Mladi i obrazovani ljuti temelj su našeg društva, stoga planiramo sufinanciranje osnovne škole, nabave radnih bilježnica osnovnoškolcima i sufinanciranje školske kuhinje, a studentima dodjeljujemo stipendije kako bismo ih potaknuli na još veće zalaganje i bolji uspjeh.

Općina financira program predškolskog odgoja i sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima.

Nastavljamo s projektom „Zaželi“ za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja potpore zapošljavanja žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao i prevencija prerane institucionalizacije osoba s invaliditetom i starijih osoba.

Roditeljima isplaćujemo naknade za novorođeno dijete kako bismo im na neki način pomogli i olakšali. Naknada za prvo dijete iznosi 1.000,00 kuna, za drugo 2.000,00 kuna, za treće dijete 5.000,00 kuna i za svako sljedeće dijete iznos se povećava za tisuću kuna. 

Želimo da naša Općina bude ugodno mjesto za život  koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike.

Za osobe i obitelji slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane naknade. 

Kultura i tradicija naše Općine od iznimne nam je važnosti, zato smo dio novca izdvojili za Udruge koje nas predstavljaju i za održavanje manifestacija.


Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekta koji su nam u planu za 2020. godinu

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2020. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Bukovlje za 2020. godinu bilo je provedeno od 15.11.2019. do 15.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Općinski načelnik

                       Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bukovlje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Bukovlje za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bukovlje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bukovlje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Bukovlje je: Proračunski korisnik Općine Bukovlje biti će Dječji vrtić koji planiramo izgraditi


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 16.659.944,94 kn 99,88 %
> Prihodi od poreza 8.112.474,94 kn 48,64 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.433.470,00 kn 44,57 %
> Prihodi od imovine 271.500,00 kn 1,63 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima 822.500,00 kn 4,93 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe i prihodi od donacija 20.000,00 kn 0,12 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.000,00 kn 0,12 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 16.000,00 kn 0,10 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 kn 0,02 %
UKUPNO 16.679.944,94 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Bukovlje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 16.679.944,94 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Bukovlje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 16.659.944,94 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 8.112.474,94 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 7.474.224,94 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 520.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 118.250,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.433.470,00 kuna, od toga Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 6.933.000,00 kuna, Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 263.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 237.470,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 271.500,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 6.500,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 265.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 822.500,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 26.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 80.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 716.500,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija planirani u iznosu od 20.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.000,00Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.897.444,94 kn 35,36 %
> Rashodi za zaposlene 1.290.120,00 kn 7,73 %
> Materijalni rashodi 2.351.750,00 kn 14,10 %
> Financijski rashodi 155.000,00 kn 0,93 %
> Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade 670.000,00 kn 4,02 %
> Ostali rashodi 1.430.574,94 kn 8,58 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.522.500,00 kn 57,09 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.392.500,00 kn 56,31 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 130.000,00 kn 0,78 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.260.000,00 kn 7,55 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.260.000,00 kn 7,55 %
UKUPNO 16.679.944,94 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Bukovlje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 16.679.944,94 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bukovlje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 5.897.444,94 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.290.120,00 kuna od toga Plaće planirane u iznosu od 1.097.500,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 35.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 157.620,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.351.750,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 40.600,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 470.500,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.501.870,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 8.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 330.780,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 155.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 65.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 90.000,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 670.000,00 kuna, a čine ih Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.430.574,94 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 510.574,94 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 110.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 800.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.522.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.392.500,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 9.085.000,00 kuna i postrojenja i oprema 307.500,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, a čine ih Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 1.260.000,00 kuna
OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 16.455.190,00 KUNA


Program 0001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 3.465.500,00 kuna

1. Za javna upravu i administraciju planirano je 3.465.500,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 931.000,00 kuna, od toga Plaće 790.000,00 kuna, ostali prihodi za zaposlene 35.000,00 kuna i  doprinosi na plaće 106.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.064.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 37.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 155.500,00 kuna, rashodi za usluge 552.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 312.000,00 kuna 

• Financijski rashodi  planirani u iznosu od 155.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 65.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 90.000,00 kuna 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za postrojenja i opremu

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.260.000,00 kuna


Program 0002 Održavanje objekata i komunalna infrastruktura planirana u iznosu od 1.586.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata i uređaja planirano je izdvojiti 463.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju  33.000,00 kuna i rashodi za usluge 430.000,00 kuna

2. Komunalne usluge planirane u iznosu od 413.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 263.000,00 kuna, od toga plaće 225.000,00 kuna i doprinosi na plaće 38.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, a čine ih rashodi za usluge

3. Za javnu rasvjetu planirano 710.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 410.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 260.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 0003 Javne potrebe planirane u iznosu od 903.574,94 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 503.574,94 kuna, 

• od toga naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 385.000,00 kuna za ostale naknade građana i kućanstava iz proračuna

•  ostali rashodi planirani u iznosu od 93.574,94 kuna, od toga 33.574,94 kuna za tekuće donacije i 60.000,00 kuna za kapitalne donacije

2. Za rekreaciju, kulturu i religiju planirano je 400.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 350.000,00 kuna i kapitalne donacije 50.000,00 kuna


Program 0004 Vatrogastvo i civilna zaštita planirano u iznosu od 129.900,00 kuna

1. Za vatrogastvo i zaštitu od požara planiran je iznos od 100.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za civilnu zaštitu planirano je izdvojiti 29.900,00 kuna, od toga  rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 17.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 900,00 kuna i tekuće donacije 7.000,00 kuna


Program 0005 Školstvo planirano u iznosu od 325.000,00 kuna

1. Za osnovno obrazovanje planirano je izdvojiti 145.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 130.000,00 kuna i tekuće donacije 15.000,00 

2. Za predškolsko obrazovanje planirano je izdvojiti 180.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 130.000,00 kuna i tekuće donacije 50.000,00 kuna


Program 0006 Pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru planirana u iznosu od 840.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije trgovačkim društvima planirano je izdvojiti 40.000,00 kuna 

2. Za kapitalne pomoći trgovačkim društvima planirano je izdvojiti 800.000,00 


Program 0007 Naknada štete planirana u iznosu od 10.000,00 kuna 

Za naknadu štete planirano je 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 0008 ZAŽELI-Program zapošljavanja žena planiran u iznosu od 237.470,00 kuna

1. Za EP element zapošljavanja žena iz ciljanih skupina planirano je izdvojiti 125.490,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 96.120,00 kuna, od toga plaće 82.500,00 kuna i doprinosi na plaće 13.620,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 29.370,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 3.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 17.000,00 kuna i rashodi za usluge 8.770,00 kuna

2. Za promidžbu i vidljivost planirano je izdvojiti 8.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 35.900,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500,00 kuna

3. Za upravljanje projektom i administraciju planirano je izdvojiti 103.980,00 kuna, od toga rashodi za usluge 94.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.880,00 kuna


Program 0008 Dugotrajna imovina planirana u iznosu od 9.045.000,00 kuna

1. Za poslovne objekte planirano je izdvojiti 160.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za postrojenja i opremu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za ceste i slične prometne objekte planirano je izdvojiti 7.990.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za ostale građevinske objekte planirano je izdvojiti 895.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1010 Proizvedena dugotrajna imovina planirana u iznosu od 137.500,00 kuna

Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 137.500,00 kuna za postrojenja i opremuSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Bukovlje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Bukovlje za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 20022. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Bukovlje za 2019.godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Bukovlje za 2020.godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Bukovlje za 2020.godinu - posebni dio
  PREUZMI:

 6. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Bukovlje za 2020.godinu - opći dio
  PREUZMI:

Više