Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bukovlje

  Kontakt podaci
  Općina Bukovlje
  Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje
  OIB: 90513143012
  035/461-118
  opcina.bukovlje@gmail.com

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu.

U njemu je prikazano na koji način Općina Bukovlje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.bukovlje.hr.

Kroz Proračun za građane želimo Vas uputiti u rad naše Općine i pokazati što sve radimo i što sve želimo napraviti kako bismo poboljšali život i napredak naše Općine.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte.

I u 2021. godini nastavljamo s izgradnjom i održavanjem nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, održavanjem javnih općinskih površina te izgradnjom groblja.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost, stoga smo dio sredstava izdvojili smo za stipendiranje studenata, sufinanciranje školske kuhinje i nabave školskih knjiga. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje i nagraditi njihov trud i uspjeh

Općina financira program predškolskog odgoja i sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima.

Nastavljamo s projektom „Zaželi“ za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja potpore zapošljavanja žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao i prevencija prerane institucionalizacije osoba s invaliditetom i starijih osoba.

Demografskim mjerama na području Općine Bukovlje nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Želim da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Stoga smo osigurali sredstva za isplatu pomoći roditeljima novorođene djece. Naknada za prvo dijete iznosi 1.000,00 kuna, za drugo 2.000,00 kuna, za treće dijete 5.000,00 kuna i za svako sljedeće dijete iznos se povećava za tisuću kuna. 

Za osobe i obitelji slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane naknade. 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Bukovlje da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekta koji su nam u planu za 2021. godinu

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2021. godinu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 27. studenog 2020. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog Proračuna za 2021. godinu


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Bukovlje za 2021. godinu provedeno je od 12.11.2020. do  26.11.2020.


Općinski načelnik

                       Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bukovlje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Bukovlje za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bukovlje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bukovlje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Proračun možete pregledati ovdje.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Bukovlje je: Proračunski korisnik Općine Bukovlje biti će Dječji vrtić koji planiramo izgraditi


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 16.573.900,00 kn 99,28 %
> Prihodi od poreza 3.424.400,00 kn 20,51 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 12.015.000,00 kn 71,97 %
> Prihodi od imovine 261.500,00 kn 1,57 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima 823.000,00 kn 4,93 %
> Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga i donacija 50.000,00 kn 0,30 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.000,00 kn 0,12 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 16.000,00 kn 0,10 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 kn 0,02 %
Vlastiti izvori 100.000,00 kn 0,60 %
UKUPNO 16.693.900,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga i donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Bukovlje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 16.693.900,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Bukovlje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 16.573.900,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.424.400,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.755.000,00 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 550.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 119.400,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 12.015.000,00 kuna, od toga Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 10.780.000,00 kuna, Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 243.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 992.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 261.500,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 6.500,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 255.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 823.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 26.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 81.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 716.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga i donacija planirani u iznosu od 50.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.000,00


Višak/manjak prihoda

Vlastiti izvori 100.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 7.383.900,00 kn 44,23 %
> Rashodi za zaposlene 1.778.000,00 kn 10,65 %
> Materijalni rashodi 2.613.900,00 kn 15,66 %
> Financijski rashodi 130.000,00 kn 0,78 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg Proračuna 10.000,00 kn 0,06 %
> Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade 695.000,00 kn 4,16 %
> Ostali rashodi 2.157.000,00 kn 12,92 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.850.000,00 kn 53,01 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.240.000,00 kn 49,36 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 610.000,00 kn 3,65 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 460.000,00 kn 2,76 %
UKUPNO 16.693.900,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg Proračuna
Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


Ukupni rashodi i izdaci Općine Bukovlje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 16.693.900,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Bukovlje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.383.900,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.778.000,00 kuna od toga Plaće planirane u iznosu od 1.470.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 65.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 243.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.613.900,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 57.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 526.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.697.000,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 8.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 325.900,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 90.000,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg Proračuna planirane u iznosu od 10.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 695.000,00 kuna, a čine ih Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.157.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 567.000,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 180.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 1.400.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.850.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.240.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 7.925.000,00 kuna i postrojenja i oprema 315.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 610.000,00 kuna, a čine ih Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 460.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 16.693.900,00 KUNA


Program 0001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 2.564.000,00 kuna

1. Za javna upravu i administraciju planirano je 2.514.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 846.000,00 kuna, od toga Plaće 670.000,00 kuna, ostali prihodi za zaposlene 65.000,00 kuna i  doprinosi na plaće 111.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.023.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 43.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 158.000,00 kuna, rashodi za usluge 552.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 262.000,00 kuna 

• Financijski rashodi  planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 90.000,00 kuna 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za postrojenja i opremu

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 460.000,00 kuna 

2. Za održavanje izbora planirano je 50.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna i pomoć unutar općeg proračuna 10.000,00 kuna


Program 0002 Održavanje objekata i komunalna infrastruktura planirana u iznosu od 235.000,00 kuna

1. Za javni rad planirano je 235.000,00 kuna, od toga plaće 200.000,00 kuna, doprinosi na plaće 33.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna


Program 0003 Javne potrebe planirane u iznosu od 970.000,00 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 330.000,00 kuna, 

• od toga naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 265.000,00 kuna za ostale naknade građana i kućanstava iz proračuna

•  ostali rashodi planirani u iznosu od 65.000,00kuna, od toga 35.000,00 kuna za tekuće donacije i 30.000,00 kuna za kapitalne donacije

2. Za rekreaciju, kulturu i religiju planirano je 470.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 420.000,00 kuna i kapitalne donacije 50.000,00 kuna

3. Za demografske mjere planirano je 170.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima 70.000,00 kuna i kapitalne donacije 100.000,00 kuna


Program 0004 Vatrogastvo i civilna zaštita planirano u iznosu od 149.900,00 kuna

1. Za vatrogastvo i zaštitu od požara planiran je iznos od 100.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za civilnu zaštitu planirano je izdvojiti 49.900,00 kuna, od toga  rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 17.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 900,00 kuna i tekuće donacije 7.000,00 kuna


Program 0005 Školstvo planirano u iznosu od 525.000,00 kuna

1. Za osnovno obrazovanje planirano je izdvojiti 225.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 210.000,00 kuna i tekuće donacije 15.000,00 

2. Za predškolsko obrazovanje planirano je izdvojiti 280.000,00 kuna, od toga ostale rashodi za usluge 50.000,0 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 130.000,00 kuna i građevinski objekti 100.000,00 kuna

3. Za Visokoškolsko obrazovanje planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 0006 Pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru planirana u iznosu od 1.470.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije trgovačkim društvima planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna 

2. Za kapitalne pomoći trgovačkim društvima planirano je izdvojiti 1.400.000,00 


Program 0007 Naknada štete planirana u iznosu od 10.000,00 kuna 

Za naknadu štete planirano je 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 0008 ZAŽELI-Program zapošljavanja žena planiran u iznosu od 992.000,00 kuna

1. Za EP element zapošljavanja žena iz ciljanih skupina planirano je izdvojiti 769.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 699.000,00 kuna, od toga plaće 600.000,00 kuna i doprinosi na plaće 99.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 12.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 8.000,00 kuna

2. Za promidžbu i vidljivost planirano je izdvojiti 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za upravljanje projektom i administraciju planirano je izdvojiti 215.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 200.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna


Program 0009 Program građenja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 7.345.000,00 kuna

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 5.680.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za javnu rasvjetu planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za ostale prometne objekte planirano je 1.200.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za groblja je planirano 365.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1010 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je 880.000,00 kuna

1. Za  nerazvrstane ceste planirano je 350.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za javnu rasvjetu planirano je 410.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 260.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

3. Za javne općinske površine planirano je 120.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1011 Održavanje i izgradnja građevinskih i ostalih objekata u vlasništvu Općine planirano je u iznosu od 1.553.000,00 kuna

1. Za održavanje i izgradnju građevinskih objekata planirano je 1.090.000,00 kuna, od toga 480.000,00 kuna za građevinske objekte i 610.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za opremu i strojeve za ostale namjene planirano je 280.000,00 kuna za postrojenja i opremu

3. Za ostala održavanja komunalne infrastrukture planirano je 183.000,00 kuna, od toga 33.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 150.000,00 kuna za rashode za usluge
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Bukovlje za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
  PREUZMI:

 3. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BUKOVLJE ZA 2021. G.
  PREUZMI:

 4. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE BUKOVLJE ZA 2021. G
  PREUZMI:

 5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-TEKST
  PREUZMI:

 6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Bukovlje za 2021.
  PREUZMI:

 7. Program javnih potreba
  PREUZMI:

 8. Program održavanja i izgradnje ostalih građevinskih objekata u 2021.
  PREUZMI:

 9. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
  PREUZMI:

 10. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
  PREUZMI:

 11. Program utroška sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta području Općine Bukovlje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 12. Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021. godinu
  PREUZMI:

 13. Program vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 14. Financijski izvještaj 01.01.2020.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 15. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021. - 31.12.2021.
  PREUZMI:

Više