Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bukovlje

  Kontakt podaci
  Općina Bukovlje
  Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje
  OIB: 90513143012
  035/461-118
  opcina.bukovlje@gmail.com

Vodič za građane za 2022. godinu
Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano u koje namjene i u koje projekte Općina Bukovlje raspoređuje rashode. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici bukovlje.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, dragi građani i građanke, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice.

U 2022. godini nastavljamo s ulaganjem u izgradnju i uređenje komunalne infrastrukture. Neki od važnijih ulaganja su izgradnja I održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje javnih općinskih površina, izgradnja ostalih prometnih objekata i objekata javne namjene te uređenje groblja.

Želim da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Stoga demografskim mjerama nastojimo pomoći roditeljima novorođenčadi i najmlađim stanovnicima osiguranjem preduvjeta za potrebiti demografski rast i razvoj. Za roditelje novorođene djece osigurali smo sredstva za isplatu pomoći. Naknada za prvo dijete iznosi 2.000,00 kuna, za drugo 3.000,00 kuna, za treće dijete 5.000,00 kuna i za svako sljedeće dijete iznos se povećava za tisuću kuna. 

Djeca i mladi temelj su naše Općine stoga im želimo pomoći u njihovom obrazovanju. Studentima, kao i svake godine, osigurali smo isplatu stipendija, osnovnoškolcima sufinanciramo školsku kuhinju i nabavu školskih knjiga. Općina financira program predškolskog odgoja i sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima.

Za najugroženiju skupinu stanovnika Općine osigurali smo sredstva za isplatu jednokratnih novčanih naknada.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja

Svim navedenim projektima želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. 

Pozivam sve stanovnike Općine Bukovlje da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija i da svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2022. godinu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 29. studenog 2021. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog Proračuna za 2022. godinu


Općinski načelnik

                       

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Bukovlje za 2022. godinu bilo je provedeno od 29.10.2021. do 29.11.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bukovlje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Bukovlje za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bukovlje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bukovlje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.Proračun sadržava:


1.Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Budući da je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne ( regionalne) samouprave propisana obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa, a novi Zakon o proračunu( koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine) ne predviđa jedinicama lokalne i područne( regionalne) samouprave obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa, jedinice lokalne samouprave i područne ( regionalne) samouprave nisu u obvezi uz proračun  za razdoblje 2022-2024. godine donijeti plan razvojnih programa, već provedbeni program jedinice lokalne samouprave.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Bukovlje je: Proračunski korisnik Općine Bukovlje biti će Dječji vrtić koji planiramo izgraditi


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 16.442.100,00 kn 2.182.241,69 € 97,65 %
> Prihodi od poreza 4.185.400,00 kn 555.498,04 € 24,86 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 10.607.200,00 kn 1.407.817,37 € 63,00 %
> Prihodi od imovine 269.500,00 kn 35.768,80 € 1,60 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima 1.320.000,00 kn 175.194,11 € 7,84 %
> Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga i donacija 60.000,00 kn 7.963,37 € 0,36 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 395.000,00 kn 52.425,51 € 2,35 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 kn 5.308,91 € 0,24 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 355.000,00 kn 47.116,60 € 2,11 %
UKUPNO 16.837.100,00 kn 2.234.667,20 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga i donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Bukovlje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 16.837.100,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Bukovlje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 16.442.100,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.185.400,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.416.000,00 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 650.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 119.400,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.607.200,00 kuna, od toga Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 8.132.000,00 kuna, Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 243.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.232.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 269.500,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 6.500,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 263.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.320.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 30.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 440.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 850.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga i donacija planirani u iznosu od 60.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 395.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 355.000,00Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 8.927.100,00 kn 1.184.829,78 € 53,02 %
> Rashodi za zaposlene 1.838.000,00 kn 243.944,52 € 10,92 %
> Materijalni rashodi 3.547.100,00 kn 470.781,07 € 21,07 %
> Financijski rashodi 135.000,00 kn 17.917,58 € 0,80 %
> Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade 1.155.000,00 kn 153.294,84 € 6,86 %
> Ostali rashodi 2.252.000,00 kn 298.891,76 € 13,38 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.350.000,00 kn 975.512,64 € 43,65 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kn 53.089,12 € 2,38 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.860.000,00 kn 910.478,47 € 40,74 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 90.000,00 kn 11.945,05 € 0,53 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 560.000,00 kn 74.324,77 € 3,33 %
UKUPNO 16.837.100,00 kn 2.234.667,20 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Bukovlje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 16.837.100,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bukovlje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 8.927.100,00, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.838.000,00 kuna od toga Plaće planirane u iznosu od 1.470.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 125.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 243.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.547.100,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 57.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 576.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.407.200,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 8.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 498.900,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 135.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 95.000,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.155.000,00 kuna, a čine ih Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.252.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 642.000,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 200.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 1.400.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.350.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.860.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 6.135.000,00 kuna i postrojenja i oprema 725.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, a čine ih Dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 560.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 16.837.100,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 3.137.000,00 kuna

1. Za javna upravu i administraciju planirano je 3.137.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 846.000,00 kuna, od toga Plaće 670.000,00 kuna, ostali prihodi za zaposlene 65.000,00 kuna i  doprinosi na plaće 111.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.511.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 43.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 168.000,00 kuna, rashodi za usluge 822.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 470.000,00 kuna 

• Financijski rashodi  planirani u iznosu od 135.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 95.000,00 kuna 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 65.000,00 kuna za postrojenja i opremu

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 560.000,00 kuna 


Program 1002 Održavanje objekata i komunalna infrastruktura planirana u iznosu od 235.000,00 kuna

1. Za javni rad planirano je 235.000,00 kuna, od toga plaće 200.000,00 kuna, doprinosi na plaće 33.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna


Program 1003 Javne potrebe planirane u iznosu od 1.290.000,00 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 560.000,00 kuna, 

• od toga naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 480.000,00 kuna za ostale naknade građana i kućanstava iz proračuna

•  ostali rashodi planirani u iznosu od 80.000,00kuna, od toga 40.000,00 kuna za tekuće donacije i 40.000,00 kuna za kapitalne donacije

2. Za rekreaciju, kulturu i religiju planirano je 550.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 490.000,00 kuna i kapitalne donacije 60.000,00 kuna

3. Za demografske mjere planirano je 180.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima 80.000,00 kuna i kapitalne donacije 100.000,00 kuna

Program 1004 Vatrogastvo i civilna zaštita planirano u iznosu od 260.100,00 kuna

1. Za vatrogastvo i zaštitu od požara planiran je iznos od 200.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za civilnu zaštitu planirano je izdvojiti 28.100,00 kuna, od toga rashodi za usluge 22.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.900,00 kuna

3. Ostali rashodi civilne zaštite planirani su u iznosu od 32.000,000 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna i tekuće donacije 7.000,00 kuna

 

Program 1005 Školstvo planirano u iznosu od 1.085.000,00 kuna

1. Za osnovno obrazovanje planirano je izdvojiti 165.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 130.000,00 kuna i tekuće donacije 15.000,00 

2. Za predškolsko obrazovanje planirano je izdvojiti 875.000,00 kuna, od toga ostale rashodi za usluge 75.000,0 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000,00 kuna i materijalna imovina – prirodna bogatstva 400.000,00 kuna

3. Za Visokoškolsko obrazovanje planirano je 45.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1006 Pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru planirana u iznosu od 1.470.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije trgovačkim društvima planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna 

2. Za kapitalne pomoći trgovačkim društvima planirano je izdvojiti 1.400.000,00 


Program 1007 Naknada štete planirana u iznosu od 10.000,00 kuna 

Za naknadu štete planirano je 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 1008 ZAŽELI-Program zapošljavanja žena planiran u iznosu od 1.052.000,00 kuna

1. Za EP element zapošljavanja žena iz ciljanih skupina planirano je izdvojiti 829.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 759.000,00 kuna, od toga plaće 600.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 i doprinosi na plaće 99.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 12.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 8.000,00 kuna

2. Za promidžbu i vidljivost planirano je izdvojiti 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za upravljanje projektom i administraciju planirano je izdvojiti 215.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 200.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna


Program 1009 Program građenja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 5.695.000,00 kuna

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 3.370.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za javnu rasvjetu planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za ostale prometne objekte planirano je 1.300.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za ostale objekte javne namjene planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za groblja je planirano 425.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1010 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je 1.060.000,00 kuna

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 400.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za javnu rasvjetu planirano je 480.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 300.000,00 kuna i rashodi za usluge 180.000,00 kuna

3. Za javne općinske površine planirano je 180.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1011 Održavanje i izgradnja građevinskih i ostalih objekata u vlasništvu Općine planirano je u iznosu od 860.000,00 kuna

1. Za održavanje i izgradnju građevinskih objekata planirano je 550.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna za rashode za usluge, 440.000,00 kuna za građevinske objekte i 90.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za opremu i strojeve za ostale namjene planirano je 310.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1012 Ostala održavanja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 333.000,00 kuna

Za ostala održavanja komunalne infrastrukture planirano je 333.000,00 kuna, od toga 33.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 300.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1013 Zaštita okoliša planirano je u iznosu 350.000,00 kuna

Za Program zaštite okoliša planirano je 350.000,00 kuna za postrojenja i opremu.-


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Bukovlje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. g.
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Bukovlje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Program aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proačuna Općine Bukovlje za 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa od ribnjaka, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bukovlje za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Program održavanja i izgradnje ostalih građevinskih objekata na području Općine Bukovlje za 2022. godinu
  PREUZMI:

 6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Bukovlje za 2022. godinu
  PREUZMI:

 7. Program vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2022. godinu
  PREUZMI:

 8. Programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
  PREUZMI:

 9. Program utorška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonto izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
  PREUZMI:

 10. Odluka o izvršavanju proračuna za 2022.g.
  PREUZMI:

 11. Obrazloženje uz proračun 2022.
  PREUZMI:

 12. Godišnje izvješće o popisu, sitnog inventara, novčanih sredstava, obveza i potraživanja Općine Bukovlje
  PREUZMI:

 13. Izvršenje Program utroska sredstava šumski doprinos 2022
  PREUZMI:

 14. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Bukovlje za 2022.
  PREUZMI:

 15. Izvršenje Programa javnih potreba i programa školstva za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna Općine Bukovlje za 2022
  PREUZMI:

Više