Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Stankovci

  Kontakt podaci
  Općina Stankovci
  Stankovci b.b., 23422 Stankovci
  OIB: 13734771602
  023 380 607
  juo.opcina.stankovci@si.t-com.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Stankovci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.stankovci.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju cesta i komunalne infrastrukture, izgradnju nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, izgradnju i modernizaciju javne rasvjete, održavanje javnih površina, groblja i mrtvačnica, jer želimo našu Općinu učiniti ljepšim i boljim mjestom za život.

Ulaganje u obrazovanje nam je jako bitno, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, s toga sufinanciramo prijevoz učenicima srednje škole, sufinanciramo kupnju udžbenika učenicima osnovne škole, a studentima dajemo stipendije u iznosu od 1.000 kuna mjesečno, studenti koji završe godinu u studentskom roku dobivaju nagradu od 5.000 kuna. Ovim putem želimo olakšati školovanje našim učenicima i studentima i motivirati ih kako bi bili što bolji i uspješniji.

Kako bismo našim najmlađim stanovnicima pružili modernu i kvalitetnu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu planiramo izgradnju novog Dječjeg vrtića. Riječ je o velikom projektu na koji smo iznimno ponosni, jer naša djeca zaslužuju najbolje. 

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u vrijednosti 7.000,00 kuna i sufinanciramo boravak djece u Vrtićima.

Socijalno ugroženim stanovnicima dajemo jednokratne novčane pomoći, kako bismo im omogućili osnovne uvjete za život.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine, jer nam je bitno očuvanje naše tradicije i kulture.

Značajan dio sredstava odvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu kao i za poticanje sportskih aktivnosti.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Stankovci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Stankovci za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Stankovci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Stankovci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Stankovci možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Stankovci je Dječji vrtić Stankovci.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 7.321.309,00 kn 99,52 %
> Prihodi od poreza 1.315.000,00 kn 17,88 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 4.945.809,00 kn 67,23 %
> Prihodi od imovine 165.500,00 kn 2,25 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 875.000,00 kn 11,89 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00 kn 0,27 %
Vlastiti izvori - rezultat poslovanja 35.000,00 kn 0,48 %
UKUPNO 7.356.309,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Vlastiti izvori - rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Stankovci za 2018. godinu planirani su u iznosu od 7.356.309,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Stankovci za 2018. godinu planirani su u iznosu od 7.321.309,00 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.315.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.200.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 90.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 25.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.945.809,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu 4.800.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 142.809,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 165.500,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 500,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 165.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 875.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 5.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 570.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 300.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 20.000,00 kuna


Vlastiti izvori/Rezultat poslovanja

Višak prihoda iz prethodnih godina 35.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.266.309,00 kn 71,59 %
> Rashodi za zaposlene 1.074.609,00 kn 14,61 %
> Materijalni rashodi 2.130.100,00 kn 28,96 %
> Financijski rashodi 37.200,00 kn 0,51 %
> Subvencije 126.000,00 kn 1,71 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 25.000,00 kn 0,34 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 793.000,00 kn 10,78 %
> Ostali rashodi 1.080.400,00 kn 14,69 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.090.000,00 kn 28,41 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 650.000,00 kn 8,84 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.435.000,00 kn 19,51 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 kn 0,07 %
UKUPNO 7.356.309,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Stankovci za 2018. godinu planirani su u iznosu od 7.356.309,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Stankovci za 2018. godinu planirani su u iznosu od 5.266.309,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.074.609,0 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 886.521,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 37.500,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 150.588,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.130.100,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 71.800,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 544.500,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.144.600,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 369.200,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 37.200,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 126.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 793.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.080.400,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 725.000,00 kuna, kapitalne donacije 180.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 9.000,00 kuna, izvanredni rashodi 5.000,00 kuna i kapitalne pomoći 161.400,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.090.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 650.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.435.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 1.275.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 155.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK


Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog vijeća i općinskog načelnika

1. Za poslovanje Općinskog vijeća planirano je 47.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za poslovanje Ureda načelnika planirano je 330.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 187.500,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 160.000,00 kuna i doprinosi na plaće 27.500,00 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 142.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju (gorivo) 24.000,00 kuna, rashodi za usluge 600,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknada i službeni put) 117.000,00 kuna

3. Za rashode reprezentacije planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za rashode protokola planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja (vijenci, cvijeće i dr.)

5. Za članarine planirano je 14.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za ukrašavanje općine za blagdane i promidžbeni materijali (Božić i Nova godina) planirano je 26.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći, od toga rashodi za materijal (božićni i novogodišnji nakit) 18.000,00 kuna i rashodi za usluge (postavljanje i skidanje božićnog nakita) 8.000,00 kuna

7. Za Dan općine Stankovci (nagrade, reprezentacija i dr.) planirano je 31.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izdaci za Dan Općine 28.000,00 kuna

8. Za degustaciju Ravnokotarskih vina planirano je 103.000,00 kuna, 23.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 80.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za ostale nespomenute rashode poslovanja - za organizaciju manifestacije

9. Za promidžbu i prezentaciju općine planirano je 30.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge – web stranice, čestitke, sudjelovanje na sajmu i dr.

10. Za djelokrug mjesne samouprave planirano je 15.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije mjesnim odborima

11. Za zakupnina,održavanje i osiguranje prijevoznih sredstava planirano je 28.700,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal – auto gume 5.500,00 kuna, rashodi za usluge (najamnina. Održavanje i registracija) 16.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi – premija osiguranja općinskog auta 7.200,00 kuna

12. Za obilježavanje obljetnice VRO „Oluja“ planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

13. Za sponzorstva i pokroviteljstva (Velika gospa i dr.) planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali rashodi za sponzorstva i pokroviteljstava 2.000,00 kuna

14. Za izgradnju i adaptaciju zgrada mjesnih odbora Bila Vlaka i Velim planirano je 85.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za građevinske objekte


Program 1001 Političke stranke i izborni sustav planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za donacije političkim strankama planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Program 1002 Redovna djelatnost uprave

1. Za poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 696.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 475.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 380.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 65.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 193.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 53.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 75.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 22.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Materijalni rashodi financirani od ostalih pomoći planirani u iznosu od 6.000,00 kuna za materijal i energiju

2. Za geodetske usluge - katastarska izmjera planirano je 15.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge

3. Za intelektualne i osobne usluge planirano je 30.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge

4. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode

5. Za pomoći dane unutar države planirano je 5.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za pomoći unutar općeg proračuna

6. Za upravljanje imovinom planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode

7. Za javne radove planirano je 141.673,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga Plaće (bruto) 122.000,00 kuna i doprinosi na plaće 19.500,00 kuna

8. Za nabavku sitnog inventara i dugotrajne imovine planirano je 14.000,00 kuna od toga 4.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za materijala i 10.000,00 kuna financirano od ulaganja u računalnu opremu i programe, od toga postrojenje i oprema 5.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 5.000,00 kuna

9. Za ulaganje na tuđoj imovini – geodetska izmjera planirano je 500.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za izradu katastra nekretnina


Program 1003 Održavanje i dogradnja poslovnih prostora,održavanje i nabava

1. Za tekuće investicije i održavanje općinskih prostorija planirano je 28.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 8.000,00 kuna

2. Za nabavu oglasnih ploča planirano je 15.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za nabavu oglasnih ploča

3. Za izgradnju i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 5.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Za ugradnju grijanja i hlađenja župne crkve u Stankovcima planirano je 180.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za kapitalne donacije


Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva

1. Za ostale projekte planirano je 20.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za nematerijalnu imovinu

2. Za projektnu dokumentaciju i izgradnju pročistača otpadnih voda z zbrinjavanje otpadnih voda stanovništva i poslovne zone planirano je 40.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za nematerijalnu imovinu

3. Za kapitalne pomoći trgovačkim društvima (KTD Kotarac) planirano je 20.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za kapitalne pomoći

4. Za projektnu dokumentaciju Kula Budak planirano je 40.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za nematerijalnu imovinu


Program 1005 Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture

Za održavanje mrtvačnica planirano je 3.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.000,00 kuna


Program 1006 Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture

1. Za javnu rasvjetu planirano je 275.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za energiju 175.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

2. Za održavanje groblja planirano je 155.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih površina planirano je 195.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge

4. Za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, pristupnih i poljskih puteva planirano je 300.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći, od toga 50.000,00 kuna rashodi za materijal i energiju i 250.000,00 kuna rashodi za usluge

5. Za opskrbu kućanstava pitkom vodom planirano je 30.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge

6. Za turističku i prometnu signalizaciju, obavijesti i putokaze na cesti planirano je 30.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge

7. Za održavanje autobusnih stajališta planirano je 20.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge

8. Za izgradnju i modernizaciju javne rasvjete planirano je 335.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći, od toga nematerijalna imovina – projektna dokumentacija javne rasvjete 35.000,00 kuna i građevinski objekti – izgradnja i modernizacija javne rasvjete 300.000,00 kuna

9. Za projekt i izgradnju nerazvrstanih cesta i nogostupa planirano je 690.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za građevinske objekte – asfaltiranje nerazvrstanih cesta

10. Za poboljšanje opskrbe pitkom vodom – rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže planirano je 50.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za kapitalne pomoći


Program 1007 Zaštita prirode i okoliša

1. Za odvoz otpada i zaštitu okoliša planirano je 131.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći, od toga rashodi za usluge – odvoz kućnog glomaznog otpada 5.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima za odvoz otpada 126.000,00 kuna

2. Za provođenje deratizacije i dezinsekcije planirano je 85.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge

3. Za djelatnost gospodarenja otpadom planirano je 165.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći, od toga Izrada plana gospodarenja otpadom i projekt izgradnje reciklažnog dvorišta 15.000,00 kuna i postrojenje i oprema – nabava zelenih otoka (kontejnera) 150.000,00 kuna

4. Za sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje planirano je 91.400,00 kuna financirano od ostalih pomoći za kapitalne pomoći


Program 1008 Kultura i kulturne manifestacije 

1. Za Glazbeno društvo Stankvci planirano je 55.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

2. Za KUD Vinac Stankovci planirano je 35.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

3. Za Udrugu Melodija – dječji festival i dr. manifestacije planirano je 18.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

4. Pomoć za redovno funkcioniranje vjerskih zajednica planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije


Program 1010 Promicanje športa i financiranje športskih udruga

1. Za NK Croatia Stankovci planirano je 100.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije – redovno poslovanje i uređenje igrališta

2. Za Športsko društvo Budak planirano je 10.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

3. Za Udrugu Ispaćeni planirano je 5.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

4. Za ostale športske udruge i aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

5. Za Lovačku udrugu Zec Stankovci planirano je 10.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

6. Za Ribolovno društvo planirano je 2.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

7. Za Boćarski klub Stankovci planirano je 20.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

8. Za manifestaciju Boćarski turnir Sjećanje na branitelje stank. kraja planirano je 20.000,00 financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

9. Za Biciklistički klub AKS planirano je 25.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije


Program 1011 Program odgoja i obrazovanja 

1. Za osnovno školstvo(tekuće i kapitalne donacije OŠ Stankovci) planirano je 10.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za organizaciju edukativno kulturnog programa – sufinanciranje Bibliobusa planirano je 5.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

3. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 35.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za sufinanciranje  cijene prijevoza učenika

4. Za izgradnju školske sportske dvorane Stankovci planirano je 100.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za građevinske objekte

5. Za izgradnju Dječjeg vrtića Stankovci planirano je 100.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za građevinske objekte


Program 1013 Socijalna skrb i novčane pomoći

1. Pomoć u novcu i naravi pojedincima i obiteljima planirana je u iznosu od 90.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za naknade građanima i kućanstvima (jednokratna novčana naknada, pomoć bolesnim osobama i dr.)

2. Za stipendije, školarine i nagrade studentima planirano je 400.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za ostale naknade građanima iz proračuna

3. Za sufinanciranje školskih knjiga planirano je 110.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za ostale naknade građanima iz proračuna – za nabavu školskih knjiga 

4. Za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju (DV Latica i sl.) planirano je 14.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugih korisnika (DV Latica) 10.000,00 kuna i za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00 kuna


Program 1014 Poticanje mjere demografske obnove 

1. Potpore za novorođeno dijete planirane u iznosu od 154.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Pomoć kućanstvima za štete uzrokovane elementarnim nepogodama planirane u iznosu od 9.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za naknadu štete 


Program 1015 Humanitarna skrb kroz udruge građana 

1. Za Udrugu slijepih i udruge proizašle iz Domovinskog rata (HVIDR-a i dr.) planirano je 20.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

2. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 5.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

3. Za Udrugu Hrvatskih dragovoljaca Stankovci planirano je 15.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

4. Za Udrugu umirovljenika Stankovci planirano je 18.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije


Program 1016 Protupožarna i civilna zaštita

1. Za DVD Stankovci planirano je 270.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije

2. Za Civilnu zaštitu i Gorsku službu spašavanja planirano je 25.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći, od toga materijalni rashodi 20.000,00 kuna i tekuće donacije GSS 5.000,00 kuna


Program 1017 Poslovanje raznih udruga

Za tekuće donacije ostalim udrugama planirano je 12.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći 


DJEČJI VRTIĆ STANKOVCI


Program 1012 Predškolski odgoj – Dječji vrtić Stankovci

1. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Stankovci planirano je 491.436,00 kuna, d toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 270.436,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 224.348,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 7.500,00 kuna i doprinosi na plaće 38.588,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 152.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 17.800,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 90.000,00 kuna, rashodi za usluge 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.200,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 65.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju (namirnice)


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Stankovci za 2018. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Stankovci za 2018. godinu
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje za polugodišnji izvještaj za 2017. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
  PREUZMI:

 6. Obrazloženje za godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stankovci za 2018. godinu
  PREUZMI:

Više