Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Stankovci

  Kontakt podaci
  Općina Stankovci
  Stankovci b.b., 23422 Stankovci
  OIB: 13734771602
  023 380 607
  juo.opcina.stankovci@si.t-com.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Stankovci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.stankovci.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju cesta i komunalne infrastrukture, izgradnju nerazvrstanih cesta i poljskih putova, izgradnju i modernizaciju javne rasvjete, održavanje javnih površina, groblja i mrtvačnica, jer želimo našu Općinu učiniti ljepšim i boljim mjestom za život.

Ulaganje u obrazovanje nam je jako bitno, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, s toga sufinanciramo prijevoz učenicima srednje škole, sufinanciramo kupnju udžbenika učenicima osnovne škole, a studentima dajemo stipendije u iznosu od 1.000 kuna mjesečno, studenti koji završe godinu u studentskom roku dobivaju nagradu od 5.000 kuna. Ovim putem želimo olakšati školovanje našim učenicima i studentima i motivirati ih kako bi bili što bolji i uspješniji.

Kako bismo našim najmlađim stanovnicima pružili modernu i kvalitetnu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu planiramo izgradnju novog Dječjeg vrtića. Riječ je o velikom projektu na koji smo iznimno ponosni, jer naša djeca zaslužuju najbolje. 

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u vrijednosti 7.000,00 kuna i sufinanciramo boravak djece u Vrtićima.

Socijalno ugroženim stanovnicima dajemo jednokratne novčane pomoći, kako bismo im omogućili osnovne uvjete za život.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine, jer nam je bitno očuvanje naše tradicije i kulture.

Značajan dio sredstava odvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu kao i za poticanje sportskih aktivnosti.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 27.11.2018. do 16.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš Načelnik


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Stankovci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Stankovci za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Stankovci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Stankovci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Stankovci možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Stankovci je Dječji vrtić Stankovci.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 8.974.236,00 kn 99,78 %
> Prihodi od poreza 4.344.000,00 kn 48,30 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 3.273.000,00 kn 36,39 %
> Prihodi od imovine 182.236,00 kn 2,03 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.155.000,00 kn 12,84 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00 kn 0,22 %
Vlastiti izvori 20.000,00 kn 0,22 %
UKUPNO 8.994.236,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Stankovci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 8.994.236,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Stankovci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 8.974.236,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.344.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.197.000,00 kuna, porezi na imovinu 122.000,00 kuna i porezi na robu i usluge 25.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.273.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu 3.270.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 182.236,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 2.236,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 180.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.155.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 5.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 770.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 380.000,00 kuna;

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 20.000,00 kuna


Vlastiti izvori/Rezultat poslovanja

Višak prihoda iz prethodnih godina 20.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.514.236,00 kn 61,31 %
> Rashodi za zaposlene 919.236,00 kn 10,22 %
> Materijalni rashodi 2.289.300,00 kn 25,45 %
> Financijski rashodi 300.700,00 kn 3,34 %
> Subvencije 140.000,00 kn 1,56 %
> Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna 30.000,00 kn 0,33 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 798.000,00 kn 8,87 %
> Ostali rashodi 1.037.000,00 kn 11,53 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.480.000,00 kn 38,69 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.030.000,00 kn 11,45 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.445.000,00 kn 27,18 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 kn 0,06 %
UKUPNO 8.994.236,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Stankovci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 8.994.236,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Stankovci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.514.236,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 919.236,00 kuna od toga, plaće (bruto) planirane u iznosu od 760.334,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 128.902,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.289.300,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 544.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.315.600,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 354.200,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 300.700,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 140.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 25.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 798.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.037.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 777.000,00 kuna, kapitalne donacije 180.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kuna, izvanredni rashodi 5.000,00 kuna i kapitalne pomoći 70.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.480.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.030.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.445.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 2.155.000,00 kuna i postrojenja i oprema 280.000,00 kuna 

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK


Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog vijeća i općinskog načelnika

1. Za poslovanje Općinskog vijeća planirano je 47.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za poslovanje Ureda načelnika planirano je 326.840,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 184.240,00 kuna, od toga plaće (bruto) 157.200,00 kuna i doprinosi na plaće 27.040,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 142.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju (gorivo) 24.000,00 kuna, rashodi za usluge 600,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknada i službeni put) 117.000,00 kuna;

3. Za rashode reprezentacije planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za rashode protokola planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja (vijenci, cvijeće i dr.);

5. Za članarine planirano je 14.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

6. Za ukrašavanje općine za blagdane i promidžbeni materijali (Božić i Nova godina) planirano je 28.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći, od toga rashodi za materijal (božićni i novogodišnji nakit) 20.000,00 kuna i rashodi za usluge (postavljanje i skidanje božićnog nakita) 8.000,00 kuna;

7. Za Dan općine Stankovci (nagrade, reprezentacija i dr.) planirano je 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izdaci za Dan Općine 25.000,00 kuna;

8. Za degustaciju vina Sjeverne Dalmacije planirano je 74.000,00 kuna, 10.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 64.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za ostale nespomenute rashode poslovanja – izdaci za degustaciju vina;

9. Za promidžbu i prezentaciju općine planirano je 30.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge – web stranice, čestitke, sudjelovanje na sajmu i dr.;

10. Za djelokrug mjesne samouprave planirano je 20.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za tekuće donacije mjesnim odborima;

11. Za zakupninu, održavanje i osiguranje prijevoznih sredstava planirano je 22.700,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal – auto gume 5.500,00 kuna, rashodi za usluge (najamnina. Održavanje i registracija) 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi – premija osiguranja općinskog auta 7.200,00 kuna;

12. Za obilježavanje obljetnice VRO „Oluja“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

13. Za sponzorstva i pokroviteljstva (Velika gospa i dr.) planirano je 42.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna i ostali rashodi za sponzorstva i pokroviteljstava 2.000,00 kuna;

14. Za adaptaciju zgrada mjesnih odbora Bila Vlaka i Velim planirano je 70.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za građevinske objekte;


Program 1001 Političke stranke i izborni sustav planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za donacije političkim strankama planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Program 1002 Redovna djelatnost uprave

1. Za poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 599.495,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 378.495,00 kuna, od toga plaće (bruto) 310.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 53.495,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 199.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 53.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 56.000,00 kuna, rashodi za usluge 75.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna;

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 22.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

2. Za geodetske usluge - katastarska izmjera planirano je 15.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge;

3. Za intelektualne i osobne usluge planirano je 50.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge;

4. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode;

5. Za pomoći dane unutar države planirano je 5.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za pomoći unutar općeg proračuna;

6. Za upravljanje imovinom i sudske sporove planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode i 275.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

7. Za nabavku sitnog inventara i dugotrajne imovine planirano je 35.000,00 kuna od toga 15.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za materijala i 20.000,00 kuna financirano od ulaganja u računalnu opremu i programe, od toga postrojenje i oprema 10.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 10.000,00 kuna;

8. Za ulaganje na tuđoj imovini – geodetska izmjera planirano je 770.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i ostalih prihoda za posebne namjene za ulaganja na tuđoj imovini (izrada katastra nekretnina)


Program 1003 Održavanje i dogradnja poslovnih prostora,održavanje i nabava opreme

1. Za tekuće investicije i održavanje općinskih prostorija planirano je 28.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 8.000,00 kuna;

2. Za izgradnju i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 5.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

3. Za ugradnju grijanja i hlađenja župne crkve u Stankovcima planirano je 180.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za kapitalne donacije.


Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva

1. Za ostale projekte planirano je 20.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za nematerijalnu imovinu;

2. Za kapitalne pomoći trgovačkim društvima (KTD Kotarac) planirano je 20.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za kapitalne pomoći;

3. Za projektnu dokumentaciju Kula Budak planirano je 40.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za nematerijalnu imovinu;

4. Za projektnu dokumentaciju i izgradnju spomenika poginulom hrvatskom branitelju ispred crkve u Banjevcima planirano je 150.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za nematerijalnu imovinu.


Program 1005 Održavanje i izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Za održavanje mrtvačnica planirano je 3.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.000,00 kuna.


Program 1006 Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture

1. Za javnu rasvjetu planirano je 270.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za energiju 170.000,00 kuna i rashodi za usluge održavanja javne rasvjete 100.000,00 kuna;

2. Za održavanje groblja planirano je 155.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode usluga održavanja groblja;

3. Za održavanje javnih površina planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i ostalih prihoda za posebne namjene za rashode za usluge - održavanje javnih površina

4. Za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, pristupnih i poljskih putova planirano je 430.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 50.000,00 kuna rashodi za materijal za održavanje nerazvrstanih cesta i pristupnih putova i 380.000,00 kuna rashodi za usluge tekućih i investicijskih održavanja;

5. Za opskrbu kućanstava pitkom vodom planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga opskrbe vodom;

6. Za turističku i prometnu signalizaciju, obavijesti i putokaze na cesti planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga izrade prometnih signalizacija;

7. Za održavanje autobusnih stajališta planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga održavanja autobusnih stajališta;

8. Za izgradnju i modernizaciju javne rasvjete planirano je 535.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i ostalih pomoći, od toga nematerijalna imovina – projektna dokumentacija javne rasvjete 35.000,00 kuna i građevinski objekti – izgradnja i modernizacija javne rasvjete 500.000,00 kuna;

9. Za projekt i izgradnju nerazvrstanih cesta i nogostupa planirano je 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i ostalih pomoći za građevinske objekte – asfaltiranje nerazvrstanih cesta;

10. Za poboljšanje opskrbe pitkom vodom – rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći.


Program 1007 Zaštita prirode i okoliša

1. Za odvoz otpada i zaštitu okoliša planirano je 175.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge – odvoz kućnog glomaznog otpada 35.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima za odvoz otpada 140.000,00 kuna;

2. Za provođenje deratizacije i dezinsekcije planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga deratizacije i dezinsekcije;

3. Za nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 120.000,00 kuna financirano iz ostalih pomoći;

4. Za djelatnost gospodarenja otpadom, pripreme i zbrinjavanje planirano je 165.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Izrada plana gospodarenja otpadom i projekt izgradnje 15.000,00 kuna i postrojenje i oprema – nabava zelenih otoka (kontejnera) 150.000,00 kuna.


Program 1008 Kultura i kulturne manifestacije 

1. Za Glazbeno društvo Stankvci planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za KUD Vinac Stankovci planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za Udrugu Melodija – dječji festival, Prvi glas planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Pomoć za redovno funkcioniranje vjerskih zajednica planirana je u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

5. Za Advent u Stankovcima planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1010 Promicanje športa i financiranje športskih udruga

1. Za NK Croatia Stankovci planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za uređenje nogometnog igrališta planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za Športsko društvo Budak planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za ostale športske udruge i aktivnosti planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

5. Za Lovačku udrugu Zec Stankovci planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

6. Za Boćarski klub Stankovci planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

7. Za manifestaciju Boćarski turnir Sjećanje na branitelje stankovačkog kraja planirano je 23.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

8. Za Biciklistički klub AKS planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1011 Program odgoja i obrazovanja 

1. Za osnovno školstvo (tekuće i kapitalne donacije OŠ Stankovci) planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za organizaciju edukativno kulturnog programa – sufinanciranje Bibliobusa planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sufinanciranje cijene prijevoza učenika;

4. Za izgradnju školske sportske dvorane Stankovci planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

5. Za izgradnju Dječjeg vrtića Stankovci planirano je 900.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za građevinske objekte.


Program 1013 Socijalna skrb i novčane pomoći

1. Pomoć u novcu i naravi pojedincima i obiteljima planirana je u iznosu od 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima (jednokratna novčana naknada, pomoć bolesnim osobama i dr.);

2. Za stipendije, školarine i nagrade studentima planirano je 410.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima iz proračuna;

3. Za sufinanciranje školskih knjiga planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima iz proračuna – za nabavu školskih knjiga;

4. Za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju (DV Latica i sl.) planirano je 14.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugih korisnika (DV Latica) 10.000,00 kuna i za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00 kuna.


Program 1014 Poticanje mjere demografske obnove 

1. Potpore za novorođeno dijete planirane u iznosu od 154.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Pomoć kućanstvima za štete uzrokovane elementarnim nepogodama planirane u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknadu štete.


Program 1015 Humanitarna skrb kroz udruge građana 

1. Za Udrugu slijepih i udruge proizašle iz Domovinskog rata (HVIDR-a i dr.) planirano je 16.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za Udrugu Hrvatskih dragovoljaca Stankovci planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za Udrugu umirovljenika Stankovci planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1016 Protupožarna i civilna zaštita

1. Za DVD Stankovci planirano je 270.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za Civilnu zaštitu i Gorsku službu spašavanja planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 20.000,00 kuna i tekuće donacije GSS 5.000,00 kuna.


Program 1017 Poslovanje raznih udruga

Za tekuće donacije ostalim udrugama planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


DJEČJI VRTIĆ STANKOVCI


Program 1012 Predškolski odgoj – Dječji vrtić Stankovci

1. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Stankovci planirano je 588.201,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 356.501,00 kuna, od toga plaće(bruto) 293.134,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 48.367,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 21.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 94.000,00 kuna, rashodi za usluge 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna;

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.700,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 65.000,00 kuna za rashode materijala i energiju (namirnice).

• Materijalni rashodi financirani od ostalih pomoći planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju (namirnice)


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Stankovci za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Stankovci za 2019. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stankovci za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI: