Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Stankovci

  Kontakt podaci
  Općina Stankovci
  Stankovci b.b., 23422 Stankovci
  OIB: 13734771602
  023 380 607
  juo.opcina.stankovci@si.t-com.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljam Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Stankovci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.stankovci.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2020. godini.  Želim da naša općina bude ugodno mjesto za život  koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike. Želim preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja.

Stoga u 2020. godini planiramo brojne i opsežne infrastrukturne projekte. Nastavljamo sa rekonstrukcijom i dogradnjom vodovodne mreže , izgradnjom i modernizacijom javne rasvjete, asfaltiranjem nerazvrstanih cesta i izradom prometne i turističke signalizacije. Zaštita okoliša je jedan od najviših prioriteta jer želimo sačuvati bogatstva i ljepote prirode za naše buduće naraštaje. Zato značajna sredstva ulažemo u održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i puteva te gospodarenje otpadom. Planiramo sufinancirati izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane donje, te izgradnju zelenih otoka i nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada na području naše općine.

Nastavljamo ulaganja u Poslovno industrijsku zonu Novi Stankovci. U Banjevcima planiramo urediti trg pored crkve, te adaptirati zgrade mjesnih odbora Bila Vlaka i Velim. Uključili smo se u projekt WiFi4EU kojim ćemo omogućiti besplatan Wi-Fi pristup u javnim prostorima. Najvažniji demografski projekt u sljedećoj godini je izgradnja dječjeg vrtića u Stankovcima. Projekt financiramo u iznosu od 3,9 milijuna kuna i njegovim završetkom naši najmlađi će dobiti suvremeno opremljen vrtić s jaslicama za 21. stoljeće.

Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnosti, stoga sufinanciramo kupnju udžbenika učenicima osnovne škole, učenicima srednje škole sufinanciramo prijevoz , a studentima dajemo stipendije u iznosu od 1.000 kuna mjesečno. Studenti koji završe godinu u studentskom roku dobivaju nagradu od 5.000,00 kuna. Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe..

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 7.000,00 kuna i sufinanciramo boravak djece u vrtićima.

Socijalno ugroženim stanovnicima davanjem jednokratne novčane pomoći nastojimo osigurati dostojanstven život.

Na području naše općine djeluju brojne športske, kulturne, braniteljske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. U 2020. godini bit će izrađena projektna dokumentacija za izgradnju zgrade Glazbenog društva, te se nadam da će naše glazbene udruge što prije dobiti svoj dom.

Poštovani stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš NačelnikSavjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Stankovci za 2020. godinu bilo je provedeno od 02.12.2019. do 11.12.2019. Više o tome možete pogledati OVDJE.Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Stankovci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Stankovci za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Stankovci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Stankovci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Stankovci možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Stankovci je Dječji vrtić Stankovci.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 11.376.000,00 kn 89,60 %
> Prihod od poreza 4.235.000,00 kn 33,36 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.163.500,00 kn 40,67 %
> Prihodi od imovine 149.500,00 kn 1,18 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.818.000,00 kn 14,32 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00 kn 0,08 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.300.000,00 kn 10,24 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 kn 10,24 %
Višak prihoda 20.000,00 kn 0,16 %
UKUPNO 12.696.000,00 kn
Grafika
Prihod od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Višak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Stankovci za 2020. godinu planirani su u iznosu od 12.696.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Stankovci za 2020. godinu planirani su u iznosu od 11.376.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.235.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.090.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 120.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 25.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.163.500,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu 4.363.500,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 800.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 149.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 148.500,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.818.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 3.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 875.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 940.000,00 kuna;

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna;


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Stankovci za 2020. godinu planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine;Vlastiti izvori/Rezultat poslovanja

Višak prihoda iz prethodnih godina 20.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.873.000,00 kn 46,26 %
> Rashodi za zaposlene 984.040,00 kn 7,75 %
> Materijalni rashodi 2.863.560,00 kn 22,55 %
> Financijski rashodi 219.900,00 kn 1,73 %
> Subvencije 127.500,00 kn 1,00 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 22.000,00 kn 0,17 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 718.000,00 kn 5,66 %
> Ostali rashodi 938.000,00 kn 7,39 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.820.000,00 kn 53,72 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 290.000,00 kn 2,28 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.525.000,00 kn 51,39 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 kn 0,04 %
Izdaci za financijsku imovinu 3.000,00 kn 0,02 %
UKUPNO 12.696.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Stankovci za 2020. godinu planirani su u iznosu od 12.696.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Stankovci za 2020. godinu planirani su u iznosu od 6.073.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 984.040,00 kuna, od toga, plaće (bruto) planirane u iznosu od 798.479,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 53.800,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 131.761,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.863.560,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 94.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 574.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.808.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 387.060,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 219.900,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 127.500,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 22.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 17.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 718.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.138.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 803.000,00 kuna, kapitalne donacije 215.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kuna, izvanredni rashodi 5.000,00 kuna i kapitalne pomoći 110.000,00 kuna;


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.620.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 290.000,00 kuna, od toga za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva 200.000,00 kuna i nematerijalnu imovinu 90.000,00 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.325.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 6.000.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od 510.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;


Izdaci za financijsku imovinu

Izdaci za financijsku imovinu planirani u iznosu od 3.000,00 kuna, a čine ih izdaci za dionice i udjele u glavnici.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog vijeća i općinskog načelnika

1. Za poslovanje Općinskog vijeća planirano je 62.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za poslovanje Ureda načelnika planirano je 332.960,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 183.960,00 kuna, od toga plaće (bruto) 157.900,00 kuna i doprinosi na plaće 26.060,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 149.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju (gorivo) 24.000,00 kuna, rashodi za usluge 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknada i službeni put) 117.000,00 kuna;

3. Za rashode reprezentacije planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za rashode protokola planirano je 3.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja (vijenci, cvijeće i sl.);

5. Za ukrašavanje općine za blagdane i promidžbeni materijali (Božić i Nova godina) planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal (božićni i novogodišnji nakit) 40.000,00 kuna i rashodi za usluge (postavljanje i skidanje božićnog nakita) 10.000,00 kuna;

6. Za Dan općine Stankovci (nagrade, reprezentacija i dr.) planirano je 33.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 2.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izdaci za Dan Općine 31.000,00 kuna;

7. Za degustaciju Ravnokotarskih vina planirano je 71.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 11.000,00 kuna za rashode za usluge i 60.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja – izdaci za degustaciju vina;

8. Za promidžbu i prezentaciju općine planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge – web stranice, čestitke, sudjelovanje na sajmu i sl.;

9. Za djelokrug mjesne samouprave planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije mjesnim odborima;

10. Za zakupninu, održavanje i osiguranje prijevoznih sredstava planirano je 22.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal – auto gume 5.000,00 kuna, rashodi za usluge (najamnina, održavanje i registracija) 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi – premija osiguranja općinskog auta 7.000,00 kuna;

11. Za obilježavanje obljetnice VRO „Oluja“ planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 30.000,00 kuna za rashode za usluge i 3.000,00 kuna za rashode za obilježavanje obljetnice VRO „Oluja“;

12. Za sponzorstva i pokroviteljstva (Velika gospa i dr.) planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna, ostali rashodi za sponzorstva i pokroviteljstava 10.000,00 kuna, i tekuće donacije 5.000,00 kuna;

13. Za izgradnju i adaptaciju zgrada mjesnih odbora Bila Vlaka i Velim planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte – zgrada MO;


Program 1001 Političke stranke i izborni sustav 

Za donacije političkim strankama planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1002 Redovna djelatnost uprave

1. Za poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 729.364,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 428.364,00 kuna, od toga plaće (bruto) 344.514,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 27.000,00 kuna i doprinosi na plaće 56.850,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 278.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 58.000,00 kuna, rashodi za usluge 160.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 23.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

2. Za geodetske usluge planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge -  geodetsko-katastarske usluge;

3. Za intelektualne i osobne usluge planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

4. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode;

5. Za pomoći dane unutar opće države planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna;

6. Za upravljanje imovinom i sudske sporove planirano je 201.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: 

• Rashodi poslovanja planirano u iznosu od 198.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i financijski rashodi 193.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirano u iznosu od 3.000,00 kuna za udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru;

7. Za nabavu sitnog inventara i dugotrajne imovine planirano je 42.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda i primitaka, od toga: 

• Rashodi poslovanja planirano u iznosu od 7.000,00 kuna za materijalne rashode - sitni inventar;

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 35.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga postrojenja i oprema – računalna, uredska i ostala oprema 20.00,00 kuna i ulaganja u računalne programe 15.000,00 kuna; 

8. Za WiFi4EU planirano je 110.000,00 kuna financirano od ostale pomoći za ostalu komunikacijsku opremu;


Program 1003 Održavanje i dogradnja poslovnih prostora i održavanje i nabava opreme

1. Za tekuće investicije i održavanje općinskih prostorija planirano je 31.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 23.000,00 kuna i rashodi za usluge 8.000,00 kuna;

2. Za izgradnju i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (zgrada opć. mrt.) planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;


Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva

1. Za Poslovno industrijsku zonu Novi Stankovci planirano je 700.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirano od ostalih prihoda za posebne namjene planirano u iznosu od 435.816.00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kuna za materijalnu imovinu – građevinsko zemljište i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 235.816,00 kuna za građevinske objekte - infrastruktura u poslovnoj zoni;

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u iznosu od 264.184,00 kuna za građevinske objekte infrastrukture u poslovnoj zoni;   

2. Za ostale projekte planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;

3. Za kapitalne pomoći trgovačkim društvima (KTD Kotarac) planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za kapitalne pomoći;

4. Za izgradnju trga pored crkve u Banjevcima planirano je 700.000,00 kuna financirano od sredstava ostale pomoći za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

5. Za izradu projektne dokumentacije zgrade Glazbenog društva planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;


Program 1005 Održavanje i izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Za održavanje mrtvačnica planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.000,00 kuna.


Program 1006 Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture

1. Za javnu rasvjetu planirano je 290.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za energiju 190.000,00 kuna i rashodi za usluge održavanja javne rasvjete 100.000,00 kuna;

2. Za održavanje groblja planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga održavanja groblja;

3. Za održavanje javnih površina planirano je 200.000,00 kuna, od toga 192.500,00 kuna za rashode za usluge financirano od općih prihoda i primitaka i 7.500,00 kuna za rashode za usluge financirano od ostalih prihoda za posebne namjene;

4. Za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, pristupnih i poljskih puteva planirano je 550.000,00 kuna, od toga

•  Materijalni rashodi planirano u iznosu od 185.816,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 165.816,00 kuna;

• Materijalni rashodi za usluge planirano u iznosu od 364.184,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene;

5. Za opskrbu kućanstava pitkom vodom planirano je 21.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga opskrbe vodom;

6. Za turističku i prometnu signalizaciju, obavijesti i putokaze na cesti planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga izrade prometne signalizacije;

7. Za održavanje autobusnih stajališta planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga održavanja autobusnih stajališta;

8. Za izgradnju i modernizaciju javne rasvjete planirano je 235.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga nematerijalna imovina – projektna dokumentacija javne rasvjete 35.000,00 kuna i građevinski objekti – izgradnja i modernizacija javne rasvjete 200.000,00 kuna;

9. Za projekt i izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 650.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za građevinske objekte – asfaltiranje nerazvrstanih cesta i 250.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za građevinske objekte – asfaltiranje nerazvrstanih cesta;

10. Za poboljšanje opskrbe pitkom vodom – rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže planirano je 50.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći i 35.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći;


Program 1007 Zaštita prirode i okoliša

1. Za odvoz otpada i zaštitu okoliša planirano je 181.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge – odvoz kućnog glomaznog otpada 50.000,00 kuna i  ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna i subvencije trgovačkom društvu  za odvoz otpada 127.500,00 kuna;

2. Za provođenje deratizacije i dezinsekcije planirano je 106.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga deratizacije i dezinsekcije;

3. Za djelatnost gospodarenja otpadom, pripreme i zbrinjavanje planirano je 240.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu – nabava zelenih otoka (kontejnera);

4. Za sufinanciranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane donje planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći;

5. Za nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;


Program 1008 Kultura i kulturne manifestacije 

1. Za Glazbeno društvo Stankovci, manifestaciju Prvi glas i ostalo  planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

2. Za KUD Vinac Stankovci planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

3. Za Udrugu Melodija – dječji festival, i druge manifestacije planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

4. Za pomoć za redovno funkcioniranje vjerskih zajednica planirano je u iznosu od 15.000,00 kuna financirano općih prihoda i primitaka;

5. Za Advent u Stankovcima planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;


Program 1010 Promicanje športa i financiranje športskih udruga

1. Za NK Croatia Stankovci planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka; 

2. Za ostale športske udruge i aktivnosti planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

3. Za Lovačku udrugu Zec Stankovci planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

4. Za Boćarski klub Stankovci planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

5. Za manifestaciju Boćarski turnir Sjećanje na branitelje stankovačkog kraja planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

6. Za Biciklistički klub AKS planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

7. Za uređenje nogometnog igrališta planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

8. Za Pikado klub Stankovci planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

9. Za športsko-ribolovnu udrugu Banjevci planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;


Program 1011 Program odgoja i obrazovanja 

1. Za osnovno školstvo (tekuće i kapitalne donacije OŠ Stankovci) planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za organizaciju edukativno kulturnog programa – sufinanciranje Bibliobusa planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

3. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sufinanciranje cijene prijevoza učenika;

4. Za izgradnju Dječjeg vrtića Stankovci planirano je 3.900.000,00 kuna, od toga 2.864.184,00 kuna financirano od prihoda ostale pomoći za građevinske objekte i 1.035.816,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte;


Program 1013 Socijalna skrb i novčane pomoći

1. Za pomoć u novcu i naravi pojedincima i obiteljima planirano je u 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć obiteljima i kućanstvima (jednokratna novčana naknada, pomoć bolesnim osobama, obiteljima s više djece i sl.);

2. Za stipendije, školarine i nagrade studentima planirano je 340.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima iz proračuna;

3. Za sufinanciranje školskih knjiga planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć obiteljima za nabavu školskih knjiga;

4. Za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju (DV Latica i sl.) planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugih korisnika (DV Latica) 2.000,00 kuna i za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00 kuna;


Program 1014 Poticajne mjere demografske obnove 

1. Potpore za novorođeno dijete planirane u iznosu od 154.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć obiteljima za novorođeno dijete;

2. Pomoć kućanstvima za štete uzrokovane elementarnim nepogodama planirane u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;


Program 1015 Humanitarna skrb kroz udruge građana 

1. Za Udrugu slijepih i udruge proizašle iz Domovinskog rata (HVIDR-a i dr.) planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

2. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 10.000,00 kuna financirano od  općih prihoda i primitaka;

3. Za Udrugu Hrvatskih dragovoljaca Stankovci planirano je 25.000,00 kuna financirano od  općih prihoda i primitaka;

4. Za Udrugu umirovljenika Stankovci planirano je 20.000,00 kuna financirano od  općih prihoda i primitaka;


Program 1016 Protupožarna i civilna zaštita

1. Za DVD Stankovci planirano je 270.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

2. Za Civilnu zaštitu i Gorsku službu spašavanja planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 20.000,00 kuna i tekuće donacije GSS 5.000,00 kuna;


Program 1017 Poslovanje raznih udruga

Za tekuće donacije ostalim udrugama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.DJEČJI VRTIĆ STANKOVCI

Program 1012 Predškolski odgoj – Dječji vrtić Stankovci

Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Stankovci planirano je 630.616,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 371.716,00 kuna, od toga plaće (bruto) 296.065,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 26.800,00 kuna i doprinosi na plaće 48.851,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 190.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 105.000,00 kuna, rashodi za usluge 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna;

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.900,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 65.000,00 kuna za rashode materijala i energije (namirnice);


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Stankovci za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Stankovci za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Stankovci za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu - uvodni dio
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Stankovci za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu - opći i posebni dio
  PREUZMI:

 5. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Stankovci za 2020. godinu
  PREUZMI:

 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stankovci za razdoblje od 01.01.-30.06.2019
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 9. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Stankovci za 2019. godinu
  PREUZMI:

 10. Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Stankovci za 2020. godnu
  PREUZMI:

Više